MUGREG is een verplichte registratie voor alle MUG-interventies door alle erkende MUG-functies in België. Oorspronkelijk gebeurde deze registratie op papier maar sinds april 2008 verloopt deze via de webapplicatie en webservice MUGREG en is de wettelijke basis vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 27 april 2007.

Wat zijn de doelstellingen van de MUG-registratie?

De MUG-registratie is bedoeld ter ondersteuning van het gezondheidsbeleid, o.a. met betrekking tot :

  • De evaluatie van de programmatie van de erkende MUG-functies, meer bepaald om na te gaan of de programmatie voldoende is volgens geografische spreiding en in functie van het aantal MUG’s die geïntegreerd zijn in functie van dringende medische hulp.
  • De evaluatie van de werking van de MUG-functies, specifiek op het gebied van adequate en onmiddellijke steun van patiënten of slachtoffers van ongevallen.

Welke gegevens en hoe ze ter beschikking stellen?

De MUG-registratie verzamelt gegevens maximum 7 dagen na de MUG-interventie.

De MUG-fiches bevatten :

  • Gegevens betreffende de MUG-oproep en de interventie.
  • Gegevens betreffende de patiënt en zijn klinische toestand.
  • Gegevens betreffende de klinische interventie .

Een overzicht van de gegevens die moeten worden geregistreerd zijn terug te vinden onder de rubriek “Richtlijnen”.

De gegevens dienen te worden doorgestuurd via de applicatie MUGREG. Meer informatie over het aanmaken van gebruikers in Remaph (beheer van gebruikers en toegang) is terug te vinden op de website van  E-Health. De geregistreerde gegevens worden bewaard en systematisch verwerkt binnen de dienst Datamanagement.

 Gegevens nodig ?

Stap 1:

Surf naar Publicaties om de gegevens die u nodigt heeft, terug te vinden.

 

Stap 2:

Heeft u de gewenste gegevens niet of niet volledig teruggevonden, stuur uw vragen en/of opmerkingen dan met dit formulier naar adhoc_admDM@health.fgov.be.

 

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie