Notificatie van cosmetische producten door verdelers

Verdelers die het etiket van een cosmeticaproduct vertalen, moeten bepaalde elementen waaronder de nieuwe naam in de Europese CPNP -databank notificeren. Meer praktische informatie vindt u op de website van de Europese Commissie .

Om u te helpen, heeft de dienst inspectie van de FOD Volksgezondheid een folder gepubliceerd voor als u besluit cosmetische producten te verdelen.

 

Notificatie van ernstige ongewenste bijwerkingen

Als u als verdeler op de hoogte bent van ernstige ongewenste bijwerkingen van een cosmetisch product, dan moet u dit zonder uitstel melden aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu via cosmetovig@health.fgov.be  .

Een ‘ongewenste bijwerking’ is een voor de gezondheid nadelige bijwerking die aan het normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik van cosmetische producten is toe te schrijven.

Een ‘ernstige ongewenste bijwerking’ is een ongewenste bijwerking met als gevolg tijdelijke of permanente functionele ongeschiktheid, invaliditeit, hospitalisatie, aangeboren afwijkingen of acuut levensgevaar of overlijden.
De formulieren en de guidelines voor de notificatie van ernstige bijwerkingen zijn beschikbaar op de website van de Europese Commissie.

 

Etikettering van cosmetica

De verdeler staat in voor de etikettering van een cosmetisch product en meer bepaald voor de verplichte meldingen in de taal van de regio waar het product op de markt wordt gebracht.