Het koninklijk besluit van 21 december 2006 tot vaststelling van de voorwaarden voor de bereiding, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde voeders (.PDF), regelt de productvoorwaarden, de handel en het gebruik van gemedicineerde voeders en de modaliteiten voor het voorschrijven ervan.

Gemedicineerde voeders zijn mengsels van dierenvoeders en één of meerdere gemedicineerd voormengsels (= geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik) die vóór het in de handel brengen worden bereid en bestemd zijn om als zodanig te worden toegediend aan dieren vanwege de therapeutische, profylactische of andere eigenschappen van dit gemedicineerd voormengsel.

1) Voorschrijven van gemedicineerde voeders

De levering van een gemedicineerd voeder op een landbouwbedrijf mag slechts plaatsvinden nadat een behandeling werd voorgeschreven door een dierenarts. Dit op basis van een onderzoek van de dieren en het bepalen van een diagnose.

De dierenarts mag een gemedicineerd voeder voorschrijven voor één behandeling met een behandelingsduur van maximum:

  • 1 maand als hij de bedrijfsbegeleidende dierenarts is voor de te behandelen dieren;
  • 15 dagen als er geen bedrijfsbegeleidingsovereenkomst onderschreven is of als hij niet de bedrijfsbegeleidende dierenarts is voor de te behandelen dieren. 

De dierenartsen dienen de genummerde voorschriften voor gemedicineerde voeders, naar analogie met de voorschriften voor diergeneesmiddelen, aan te schaffen bij:

  • Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw - DGZ (WEB) - indien zij ingeschreven zijn bij de Nederlandstalige Orde der Dierenartsen;
  • Association Régionale de Santé et d’Identification Animales a.s.b.l. - ARSIA (WEB) - indien zij ingeschreven zijn bij de Franstalige Orde der Dierenartsen.

Electronisch voorschrift

Het koninklijk besluit van 21 december 2006 bepaalt in artikel 5/1 de voorwaarden waaronder voorschriften onder elektronische vorm kunnen worden opgesteld en afgeleverd. Dit is mogelijk door de tussenkomst van een gemachtigde verlener van elektronische archiverings- en tijdsregistratiediensten.  De dierenartsen kunnen gebruik maken van de diensten van deze dienstverlener(s) om voorschriften onder elektronische vorm af te leveren.

2) Samenstelling van gemedicineerde voeders - vergunde gemedicineerde voormengsels

Gemedicineerde voormengsels zijn geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die van tevoren zijn bereid om later te worden verwerkt in gemedicineerde voeders. De productie van en de handel in gemedicineerde voormengsels worden geregeld door de geneesmiddelenwetgeving, meer bepaald de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.

Gemedicineerde voeders mogen slechts worden samengesteld op basis van gemedicineerde voormengsels (.PDF) (de lijst wordt 2x/jaar geüpdatet):

  • waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen werd verleend overeenkomstig artikel 6, § 1, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen;
  • of waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen werd verleend overeenkomstig verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau;
  • of die gebruikt worden volgens het cascadesysteem (meer informatie op Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (WEB)) in toepassing van artikel 231 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik.

3) Gemedicineerde voeders op het veebedrijf

De veehouder moet ervoor zorgen dat geen behandelde dieren worden geslacht om voor consumptie te worden aangeboden voordat de vastgestelde wachttijd is verstreken en dat de producten die voor het verstrijken van die termijn van een behandeld dier zijn verkregen (zoals melk en eieren) niet voor menselijke consumptie worden gebruikt.

Alle op een veebedrijf aanwezige gemedicineerde voeders moeten verantwoord kunnen worden door een voorschrift van de dierenarts. Ze mogen uitsluitend gebruikt worden voor de dieren en gedurende de periode waarvoor ze zijn voorgeschreven.

De veehouder (of zijn afgevaardigde) moet bij de levering de twee luiken van het voorschrift ondertekenen voor ontvangst van het voeder. Hierop is een uitzondering voorzien indien hij vooraf door de fabrikant in kennis werd gesteld van het tijdstip van de levering van het voeder.

De landbouwer bewaart de voorschriften chronologisch op dezelfde wijze als de voorschriften voor de diergeneesmiddelen (HTML). Indien hij een overeenkomst voor diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding afgesloten heeft, vermeldt hij bovendien het gebruik in het register (overeenkomstig artikel 18, § 2, van het koninklijk besluit van 23 mei 2000 houdende bijzondere bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven, het verschaffen en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de verantwoordelijke voor de dieren).

Veehouders die gemedicineerde voeders van buiten België betrekken, moeten binnen de 24 uren na ontvangst van het voeder een kopie van elk voorschrift naar de Provinciale Controle-eenheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sturen (artikel 9, 4° van het koninklijk besluit van 21 december 2006). Deze bepaling werd in de wetgeving opgenomen omdat de Europese Commissie eist dat de lidstaten haar jaarlijks de cijfers van het totale antibioticumverbruik meedelen.

4) Erkende fabrikanten van gemedicineerde voeders

 De bepalingen die betrekking hebben op de erkenning van de fabrikanten van gemedicineerde voeders (bedrijfsvoorwaarden) worden geregeld door het koninklijk besluit van 21 februari 2006 tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning en toelating van inrichtingen in de diervoedersector. Hiervoor is het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (WEB) bevoegd.

De Belgische fabrikanten moeten hun fabricagestatistieken meedelen aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten teneinde te kunnen tegemoetkomen aan de vraag van de Europese Commissie om haar het totale antibioticumverbruik mee te delen.

Andere nuttige informatie: