Enkel de additieven die op de positieve lijst staan, mogen in voedsel worden gebruikt.
Voedingsadditieven worden pas toegelaten als er tijdens de toelatingsprocedure wordt geoordeeld dat er een voordeel voor de consument is en als er aan deze drie criteria is voldaan:

  • Volgens de beschikbare wetenschappelijke gegevens is er geen gevaar voor de gezondheid van de consument;
  • Er is een aanvaardbare technische behoefte waaraan niet met andere economisch en technisch bruikbare methoden kan worden voldaan;
  • Het gebruik ervan kan de consument niet misleiden.

Voor kleurstoffen en zoetstoffen zijn er nog specifieke criteria vastgelegd.

Bedrijven en federaties kunnen via de Europese toelatingsprocedure een aanvraagdossier voor het gebruik van een additief indienen. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA gaat na of de veiligheid van de consument is gegarandeerd. De Europese Commissie bekijkt in samenwerking met de experts uit alle lidstaten of er voldaan is aan de criteria van de technische behoefte en het niet misleiden van de consument. Als aan alle toelatingsvoorwaarden is voldaan, maakt de commissie een ontwerp van verordening op, waarover de lidstaten stemmen.

De toelatingsprocedure en dossiervereisten zijn verduidelijkt in de verordeningen nr. 1331/2008 en nr. 234/2011. EFSA heeft sinds 2012 een nieuwe leidraad voor evaluatie van levensmiddelenadditieven , waarin ook de nodige toxicologische testen en een methode voor innameschatting beschreven staan. De Europese Commissie heeft een praktische leidraad uitgewerkt voor indiening van dossiers voor aanvragen van toelating van additieven.

De aanvraagprocedure voor de uitbreiding van toelating is veel eenvoudiger dan de aanvraag voor de toelating van een nieuw additief. Dan is er geen toxicologisch dossier nodig. Al naar gelang de mogelijke impact op de blootstelling, is er al dan niet een advies van EFSA nodig.

Momenteel worden alle voedingsadditieven die lang geleden werden toegelaten, opnieuw geëvalueerd.

Voor meer uitleg over de toelatingsprocedures kan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu gecontacteerd worden.

 

Nuttige links