Dierlijke bijproducten die niet bestemd zijn voor humane consumptie

1. Verordening (EG) nr. 1069/2009

Verordening (EG) nr. 1069/2009 (.PDF) tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1774/2002, stelt voorschriften vast voor dierlijke bijproducten die niet of niet meer bestemd zijn voor menselijke consumptie. Het kan gaan om dode dieren, bepaalde delen van dieren die worden geslacht voor menselijke consumptie maar die van de humane voedselketen worden gescheiden zoals het afval van slachthuizen of slachtafval bestemd voor de petfoodsector of andere producten en afgeleide producten zoals leder, wol en mest. Deze voorschriften worden vervolgens verder gepreciseerd in verordening (EU) nr. 142/2011 (.PDF) tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009.

2. De bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende bevoegde overheden in België

De taakverdeling tussen de verschillende bevoegde overheden (HTML) wordt uiteengezet in de overeenkomst van 16 januari 2014 tussen de Federale Staat en de Gewesten inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten. De bevoegdheden zijn verdeeld op basis van de bestemming van de dierlijke bijproducten of de afgeleide producten.  

3. Erkenning, registratie en controle door de FOD Volksgezondheid (Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding)

De personen en bedrijven (exploitanten) die een activiteit uitoefenen in het domein van de dierlijke bijproducten, moeten de voorschriften van verordening (EG) nr. 1069/2009 naleven. Ze moeten in voorkomend geval erkend of geregistreerd worden door de voor hun activiteiten bevoegde overheid.

De FOD Volksgezondheid is bevoegd voor de controle en de verificatie van alle schakels in de hantering en het gebruik van dierlijke bijproducten die bestemd zijn voor toepassingen buiten de voedselketen, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2015 (.PDF) betreffende dierlijke bijproducten bestemd voor onderzoek, onderwijs, het voederen van niet-voedselproducerende dieren en voor de vervaardiging en het in de handel brengen van sommige afgeleide producten:

De lijsten van de Belgische erkende en geregistreerde exploitanten kunnen worden geraadpleegd op de website van het FAVV (WEB) en de website van de Europese Commissie (WEB).