herziening

Het kan zijn dat je letsels verergeren of verminderen. Op grond van deze evolutie (of bij een overlijden) kan een herziening bij ons aangevraagd worden. Wij spreken ons dan uit over de toekenning van een nieuw percentage van blijvende ongeschiktheid.

De aanvraag moet steunen op een onvoorzienbaar nieuw feit.

Je kan een aanvraag indienen gedurende 3 jaar vanaf de datum:

  • van kennisgeving van de beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid of de definitieve regeling (het ministerieel besluit dat het bedrag van de rente bepaalt) van de werkgever;
  • waarop een vonnis van de arbeidsrechtbank werd betekend.

Binnen die termijn van 3 jaar kan je meerdere aanvragen voor een herziening indienen. Een besluit  na herziening laat geen nieuwe herzieningstermijn van 3 jaar starten.

Jij (of ieder ander belanghebbende) verstuurt de herzieningsaanvraag en al de medische verantwoordingsstukken aangetekend naar je werkgever die ons de stukken overmaakt .

Wij zullen je dan oproepen voor een medisch onderzoek in ons medisch centrum van je regio.

Als wij een beslissing hebben genomen, sturen we je onze besluiten.

We vermelden geen consolidatiedatum op onze besluiten na herziening. De datum vanaf wanneer de eventuele gewijzigde rente wordt toegekend, gaat immers in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van indienen van de herzieningsaanvraag.

Als je het niet eens bent met onze beslissing kan je in beroep gaan.

 

Verergeringsvergoeding

 

En wat als mijn toestand na die termijn verergert?

Als je vindt dat je toestand na die herzieningstermijn van 3 jaar permanent verergerd is, kan je een aanvraag voor een verergeringsvergoeding indienen.

 

Voorwaarden

  • Je toestand (die voortvloeit uit het arbeidsongeval) moet permanent verergeren;
  • Je percentage van arbeidsongeschiktheid moet na die verergering minstens 10% bedragen en
  • Je werkgever zal dan concreet op basis van dit nieuwe percentage van Medex berekenen of je in aanmerking komt voor een verergeringsvergoeding. In sommige gevallen (dit is op basis van een wettelijk bepaalde formule) zal je werkgever de initiële rente blijven uitbetalen, ook al heb je minstens 10% gekregen van Medex.

 

Hoe dien je een aanvraag voor een verergeringsvergoeding in?

Jij (of iedere andere belanghebbende) verstuurt de aanvraag en al de medische verantwoordingsstukken naar je werkgever. Als je aanvraag aan de voorwaarden voldoet, wordt die aan Medex bezorgd. Medex zal je dan oproepen voor een onderzoek in het medisch centrum van je regio.

 

Kan ik meerdere aanvragen voor een verergeringsvergoeding indienen?

Ja, als slachtoffer kan je na het verstrijken van de herzieningstermijn van 3 jaar een nieuwe aanvraag indienen telkens als je toestand die voortvloeit uit het arbeidsongeval, permanent verergert.

 

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)