Je hebt recht op een vergoeding:

  • Als je ziekte voorkomt op de lijst van beroepsziekten en je als werknemer ooit werd blootgesteld aan een beroepsrisico voor deze ziekte. Deze blootstelling aan het beroepsrisico geldt voor om het even welke arbeid die je tijdens je tewerkstellingsperiode verrichtte. Het is aan je werkgever om eventueel het tegendeel te bewijzen;
  • Als je ziekte niet is opgenomen in de lijst van beroepsziekten, maar als je kan bewijzen dat je ziekte op een determinerende en rechtstreekse wijze het gevolg is van je beroepsuitoefening. In dit geval moet je (of je rechthebbenden) het oorzakelijk verband aantonen tussen je ziekte en de blootstelling aan het beroepsrisico van deze ziekte;
  • Als je beroepsziekte omschreven is in de internationale overeenkomsten die België verbinden, vanaf de dag waarop die overeenkomsten in België in werking zijn getreden en overeenkomstig de bepalingen ervan.

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97

Hebt u een klacht? ​Elektronisch formulier

Hebt u een vraag of wil u ons documenten sturen?  medex@health.fgov.be