Intrafamiliaal en seksueel geweld is een volksgezondheidsprobleem dat geen grenzen kent, dat voorkomt in alle sociaal-economische milieus, ongeacht sociaal statuut, leeftijd, opleidingsniveau, beroep, origine of godsdienst. Het is een frequent maar onderschat probleem. Volgens de WHO is geweld, en dan vooral familiaal geweld, wereldwijd een van de voornaamste doodsoorzaken van personen in de leeftijdscategorie van 15 tot 44 jaar.
Geweld neemt niet alleen fysieke en seksuele, maar ook verbale, psychologische en economische vormen aan.

 

De rol van de huisarts

De huisarts is vaak de eerste hulpverlener bij wie een slachtoffer van partner of seksueel geweld terecht kan. Of u vangt zelf signalen van geweld op of stelt ze vast bv. tijdens het uitvoeren van een medisch onderzoek.   
De Orde der artsen en het Instituut voor Gelijkheid van Kansen voor Vrouwen en Mannen hebben in 2018 een Meldcode partnergeweld  en een Meldcode seksueel geweld uitgewerkt. Met deze Meldcodes krijgt u informatie over hoe u slachtoffers van partner- en of seksueel geweld zo goed mogelijk kunt bijstaan zonder uw deontologie uit het oog te verliezen.
 

Ondersteuning voor de ziekenhuizen

Om de ziekenhuizen te ondersteunen bij de opvang van slachtoffers van familiaal en seksueel geweld worden er in opdracht van de FOD Volksgezondheid volgende initiatieven genomen:

 

Contact information

Jelle Osselaer
Medewerker Cel Forensische zorg

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan, 5/2
1210 Brussel
Tel.: 02/524.86.16