INHOUDSTAFEL

 

Wat is de bedoeling van dit project ?

Dit project heeft tot doel de implementatie van het zorgtraject voor geïnterneerden per Hof van beroep via de netwerkcoördinator internering (ZTG-coördinator).

 

Wat is het verband met de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen ?

De doelstelling is om geïnterneerden progressief uit de gevangenissen weg te halen en ze de nodige zorg te bieden en ze voor te bereiden op een sociale integratie. Internering is ook geïntegreerd binnen de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg (www.psy107.be).

 

Tot wie richt dit project zich ?

De uitvoering van de internering is alleen van toepassing voor een verdachte volwassenen die een misdaad of een delict heeft gepleegd (Wetboek van Strafrecht). De persoon diende op het ogenblik van de feiten te verkeren, hetzij in staat van krankzinnigheid, hetzij in staat van geestesstoornis of zwakzinnigheid, wat hem ongeschikt maakt tot het controleren van zijn daden.

Hij moet zich nog in een van deze staten bevinden en een sociale gevaar vormen opdat de bescherming van de maatschappij de internering vereist.

Internering is bepaald door de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten. Een nieuwe wet van 05 mei 2014 betreffende de internering van personen zal in 2016 in voege treden.

Contact information

Vincent Lefebvre
Medewerker Cel Geestelijke Gezondheidszorg

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan, 5/2
1210 Brussel
Tel.: 02/524.86.02