De podoloog is de paramedische beroepsbeoefenaar die patiënten met aandoeningen ter hoogte van de voet onderzoekt en indien nodig behandelt. De klachten van de patiënt kunnen zich zowel ter hoogte van de huid als van de nagels van de voet bevinden, maar kunnen ook hoger gelegen zijn, zoals knie-, heup- en rugpijn die hun oorzaak vinden ter hoogte van de voet.

De podoloog vervult ook een belangrijke rol bij de behandeling van de voeten van patiënten met chronische ziekten zoals diabetes en reuma, …

Hieronder vindt u enkele veel gestelde vragen:

 • Wat doet een podoloog?

De podoloog maakt na een basisconsultatie een inventaris op van de klachten en voorgeschiedenis van de patiënt. Indien de podoloog niet bevoegd is om de patiënt te behandelen, verwijst hij of zij de patiënt door naar de bevoegde zorgverlener. 

De podoloog is binnen de gezondheidszorg bevoegd voor het geven van advies en educatie, en voor verschillende podologische onderzoeks- en behandelingsmethoden.

Tot de podologische behandelingsmethoden behoren bijvoorbeeld taping ter ondersteuning van een gewricht, het verwijderen van eelt, het corrigeren van afwijkingen van de nagelplaat, het verzorgen van een wonde ter hoogte van de voet, het maken van podologische zolen…
Daarenboven kan de podoloog assisteren en instrumenteren bij chirurgische ingrepen aan de voet.

Afhankelijk van het type van patiënt (patiënten met niet-risicovoeten, patiënten die een trauma of een chirurgische ingreep aan de voet en/of de enkel hebben ondergaan, patiënten met diabetes of reuma…) voert de podoloog autonoom onderzoeken of behandelingen uit, of zal een voorschrift of het toezicht van een arts vereist zijn.
Bij prestaties die de podoloog op voorschrift van een arts uitvoert, stelt de podoloog in de verschillende fasen van de behandeling een verslag op aan de voorschrijvende arts.

Top

 • Welke opleiding moet u volgen om het beroep te mogen uitoefenen?

De podoloog moet beschikken over een diploma van een opleiding in het hoger onderwijs van minstens 180 ECTS studiepunten, waarvan het opleidingsprogramma voldoet aan de vereisten die opgesomd worden in artikel 4 van het koninklijk besluit van 7 maart 2016. Hierin wordt onder andere vermeld welke theoretische en praktische opleidingsonderdelen er aan bod moeten komen tijdens de opleiding tot podoloog.

Als u voldoet aan deze minimale kwalificatievereisten komt u in aanmerking voor een erkenning en een visum van podoloog. Na het ontvangen van uw erkenning en visum moet u uw beroepskennis en -vaardigheden via bijscholing onderhouden en bijwerken.

De Federale Overheid is bevoegd om de minimale kwalificatievereisten voor de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen te bepalen. De Gemeenschappen zijn bevoegd voor de interpretatie van deze minimale kwalificatievereisten en voor de organisatie van het onderwijs. U vindt meer informatie op hun website:

Top

 • Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen?

De nominatieve lijsten van de zorgberoepsbeoefenaars (Excel bestand) zijn verwijderd van de website.
Dankzij onze zoekmotor voor burgers kunt u nagaan of een beroepsbeoefenaar het recht heeft om een erkende beroepsactiviteit te mogen uitoefenen in de gezondheidszorg in België en voor welke specialiteit. Er bestaat ook een zoekmotor voor de werkgevers (bereikbaar alleen voor de vertegenwoordigers van een organisatie/onderneming).
Beide zoekmotors zijn beschikbaar op onze homepage onder de rubriek “Een erkend beroepsbeoefenaar zoeken”.

Top

 • Hoe krijgt u een visum om het beroep te mogen uitoefenen?

Nadat u een erkenning hebt ontvangen van één van de Gemeenschappen, ontvangt u automatisch uw visum van de FOD Volksgezondheid. U hoeft dus zelf geen stappen te ondernemen naar ons toe: het is de desbetreffende Gemeenschap die uw dossier opvolgt. 

U heeft voortaan ook zelf toegang tot uw visum op ons downloadportaal van zodra dit werd toegekend. U kunt het op ieder moment eenvoudig downloaden met uw elektronische identiteitskaart (eID) of met de app “Itsme”.

Indien u over een buitenlands diploma beschikt, dient u wel een visum aan te vragen om in België te kunnen werken. U volgt dan deze procedure.

Top

 • Hoe kan u een erkenning aanvragen?

De Gemeenschappen kennen de erkenningen toe:

Top

 • Kan u met een buitenlands diploma werken in België als podoloog?

Indien u het beroep van podoloog wenst uit te oefenen in België met een buitenlands diploma moet u beschikken over een visum en een erkenning of een gelijkwaardigheid van uw buitenlands diploma.

Om een aanvraag te doen volgt u deze procedure.

Top

 • Wat is de reglementering van het beroep in België?

Hoofdstuk 7 van de Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen bepaalt de basisregels voor de uitoefening van de paramedische beroepen.

Het KB van 2 juli 2009 bepaalt dat de uitoefening van de “podologie” een paramedisch beroep is.

Het KB van 7 maart 2016 bepaalt:

 • De beroepstitel “podoloog”
 • De minimale kwalificatievereisten waaraan men moet voldoen om het beroep van podoloog te mogen uitoefenen.
 • De technische prestaties die een podoloog kan stellen.
 • De handelingen die een arts aan een podoloog kan toevertrouwen.
 • De voorwaarden waaronder deze technische prestaties en toevertrouwde handelingen mogen worden gesteld, zoals de noodzaak van een voorschrift.

Top

 • Waar vindt u meer informatie over de terugbetaling van verstrekkingen?

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt tegemoet in de prijs van bepaalde verstrekkingen die de podoloog mag verlenen. Meer informatie kan u terugvinden op de website van het RIZIV:

Het is mogelijk dat de aanvullende verzekering een bijkomende terugbetaling voorziet voor bepaalde verstrekkingen. U kan hierover meer informatie krijgen bij uw ziekenfonds.

Top

 • Waar vindt u de adviezen die werden uitgebracht over dit beroep?

U kan de recente adviezen van de verschillende adviesorganen van de FOD Volksgezondheid raadplegen op de website van de advies- en overlegorganen inzake gezondheid.

Top

 • Hebt u nog andere vragen?

U kan meer informatie vinden op de algemene webpagina over de paramedische beroepen. Indien u het antwoord op uw vraag niet kan terugvinden, kan u contact opnemen met het Service Center

Top

Contact information

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97