De technoloog medische beeldvorming is de paramedische beroepsbeoefenaar die, in opdracht van de arts-specialist, medische beelden maakt van de menselijke inwendige anatomie. Medische beeldvorming is onmisbaar voor artsen om diagnoses te stellen, ziekten vroegtijdig op te sporen en op te volgen, medische ingrepen te ondersteunen en behandelingen te evalueren. 

Een technoloog medische beeldvorming is gespecialiseerd in de verschillende beeldvormingstechnieken en bedient hoogtechnologische apparatuur binnen de radiologie, de nucleaire geneeskunde, de echocardiografie, de radiotherapie en de hadrontherapie.

Hieronder vindt u enkele veel gestelde vragen:

 • Wat doet een technoloog medische beeldvorming?

De technoloog medische beeldvorming maakt diagnostische beelden binnen de radiologie, nucleaire geneeskunde, radiotherapie en hadrontherapie. In deze laatste twee domeinen voert de technoloog ook behandelingsprocedures uit. Dit gebeurt steeds volgens vooropgestelde richtlijnen en onder toezicht van een arts.
De technoloog kan de arts assisteren en instrumenteren bij medische interventies en behandelingen waarbij gebruik wordt gemaakt van beeldvormende apparatuur. De technoloog kan de cardioloog ook assisteren bij het maken van een echocardiografie door het echografisch documenteren van de hartstructuur en de hartfunctie, bij personen ouder dan vijftien jaar.

De technoloog werkt nauw samen met de verpleegkundige en begeleidt de patiënt doorheen het volledige onderzoeksproces. Hij informeert en positioneert de patiënt en voert de nodige zorghandelingen uit, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een infuus, het toedienen van medicatie of het aanleggen van een drukverband, en dit steeds binnen de context van het onderzoek.
Hij bewaakt de kwaliteit van de beelden en waakt over de veiligheid van de patiënt, onder andere door het toepassen van  principes en technieken betreffende stralingsbescherming, dosisreductie en -optimalisatie. De technoloog medische beeldvorming speelt zo een essentiële rol bij het veilig gebruik van ioniserende straling: www.zuinigmetstraling.be.

Na het onderzoek kunnen de beelden nog verder geoptimaliseerd en bewerkt worden door de technoloog alvorens ze worden verdeeld via communicatiesystemen en worden gearchiveerd in het digitaal medisch patiëntendossier.

De technoloog verricht het beeldvormend onderzoek bij de patiënt. De arts-specialist  stelt een diagnose op basis van de gemaakte beelden en deelt deze bevindingen met de behandelende arts of de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Top

 • Welke opleiding moet u volgen om het beroep te mogen uitoefenen?

De technoloog medische beeldvorming moet beschikken over een diploma van een opleiding in het hoger onderwijs van minstens 180 ECTS studiepunten, waarvan het opleidingsprogramma voldoet aan de vereisten die opgesomd worden in artikel 4 van het koninklijk besluit van 22 december 2017. Hierin wordt onder andere vermeld welke theoretische en praktische opleidingsonderdelen er aan bod moeten komen tijdens de opleiding tot technoloog medische beeldvorming.

Als u voldoet aan deze minimale kwalificatievereisten komt u in aanmerking voor een erkenning en een visum van technoloog medische beeldvorming. Na het ontvangen van uw erkenning en visum moet u uw beroepskennis en -vaardigheden onderhouden en bijwerken via een bijscholing van ten minste 15 uren per jaar.

De Federale Overheid is bevoegd om de minimale kwalificatievereisten voor de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen te bepalen. De Gemeenschappen zijn bevoegd voor de interpretatie van deze minimale kwalificatievereisten en voor de organisatie van het onderwijs. U vindt meer informatie op hun website:

Top

 • Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen?

De nominatieve lijsten van de zorgberoepsbeoefenaars (Excel bestand) zijn verwijderd van de website.
Dankzij onze zoekmotor voor burgers kunt u nagaan of een beroepsbeoefenaar het recht heeft om een erkende beroepsactiviteit te mogen uitoefenen in de gezondheidszorg in België en voor welke specialiteit. Er bestaat ook een zoekmotor voor de werkgevers (bereikbaar alleen voor de vertegenwoordigers van een organisatie/onderneming).
Beide zoekmotors zijn beschikbaar op onze homepage onder de rubriek “Een erkend beroepsbeoefenaar zoeken”.

Top

 • Hoe krijgt u een visum om het beroep te mogen uitoefenen?

Nadat u een erkenning hebt ontvangen van één van de Gemeenschappen, ontvangt u automatisch uw visum van de FOD Volksgezondheid. U hoeft dus zelf geen stappen te ondernemen naar ons toe: het is de desbetreffende Gemeenschap die uw dossier opvolgt. 

U heeft voortaan ook zelf toegang tot uw visum op ons downloadportaal van zodra dit werd toegekend. U kunt het op ieder moment eenvoudig downloaden met uw elektronische identiteitskaart (eID) of met de app “Itsme”.

Indien u over een buitenlands diploma beschikt, dient u wel een visum aan te vragen om in België te kunnen werken. U volgt dan deze procedure.

Top

 • Hoe kan u een erkenning aanvragen?

De Gemeenschappen kennen de erkenningen toe:

Top

 • Kan u met een buitenlands diploma werken in België als technoloog medische beeldvorming?

Indien u het beroep van technoloog medische beeldvorming wenst uit te oefenen in België met een buitenlands diploma moet u beschikken over een visum en een erkenning of een gelijkwaardigheid van uw buitenlands diploma.

Om een aanvraag te doen volgt u deze procedure.

Top

 • Wat is de reglementering van het beroep in België?

Hoofdstuk 7 van de Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen bepaalt de basisregels voor de uitoefening van de paramedische beroepen.

Het KB van 2 juli 2009 bepaalt dat de uitoefening van de “medische beeldvorming” een paramedisch beroep is.

Het KB van 22 december 2017 bepaalt:

 • De beroepstitel “technoloog medische beeldvorming”.
 • De minimale kwalificatievereisten waaraan men moet voldoen om het beroep van technoloog medische beeldvorming te mogen uitoefenen.
 • De technische prestaties die een technoloog medische beeldvorming kan stellen.
 • De handelingen die een arts aan een technoloog medische beeldvorming kan toevertrouwen.
 • De voorwaarden waaronder deze technische prestaties en toevertrouwde handelingen mogen worden gesteld, zoals de noodzaak van een voorschrift.

Top

 • Waar vindt u statistieken in verband met het aantal technologen medische beeldvorming in België?

Op de website van de Planningscommissie Medisch aanbod kan u alle gegevens terugvinden via het tabblad 'publicaties'. U kan verder filteren naar “beroep” en “jaar van publicatie”.
U kan op die website jaarstatistieken terugvinden die informatie geven over het totaal aantal beroepsbeoefenaars gemachtigd om het beroep uit te oefenen en de jaarlijkse instroom van nieuwe beroepsbeoefenaars.
Daarnaast worden ook rapporten gepubliceerd die informatie geven over het totaal aantal beroepsbeoefenaars actief op de Belgische arbeidsmarkt (zowel binnen en buiten de gezondheidszorg).

Meer informatie over de verzameling, de analyse en de verwerking van de gegevens over het aantal gezondheidszorgberoepsbeoefenaars kan u terugvinden op de pagina planning van de arbeidskracht.

Top

 • Waar vindt u de adviezen die werden uitgebracht over dit beroep?

U kan de recente adviezen van de verschillende adviesorganen van de FOD Volksgezondheid raadplegen op de website van de advies- en overlegorganen inzake gezondheid.

Top

 • Hebt u nog andere vragen?

U kan meer informatie vinden op de algemene webpagina over de paramedische beroepen. Indien u het antwoord op uw vraag niet kan terugvinden, kan u contact opnemen met het Service Center

Top

Contact information

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97