Van 13-05-2015 tot 15-07-2015 organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van het maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren.

Dit gecoördineerd programma werd opgemaakt ter implementatie van het Artikel 13 van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Deze richtlijn verplicht elke Europese lidstaat tot het vaststellen van een mariene strategie die gericht is op bescherming, behoud en herstel van het mariene milieu. Deze richtlijn stelt als doel om tegen 2020 een goede milieutoestand van de Noordzee te bekomen, waarbij tevens een duurzaam gebruik van de mariene wateren wordt gegarandeerd.

Tijdens een intensief consultatieproces werd onder leiding van de dienst Marien Milieu een ambitieus en daadkrachtig maatregelenpakket samengesteld. Dit pakket omvat een variatie aan maatregelen waaronder sensibilisatie-acties, bijkomende controle en handhaving, milieuherstellende maatregelen,… De effectieve implementatie van het maatregelenprogramma zal gespreid worden over de periode 2016-2021 en zal gecoördineerd worden met de bevoegde autoriteiten via het CCIM netwerk.

Resultaten van de openbare raadpleging

In totaal werden 10 reacties ontvangen, allen in naam van instellingen, overheidsdiensten of de privésector. Na afloop van de raadplegingstermijn werden de ontvangen opmerkingen en voorstellen bestudeerd. Tekstuele verbeteringen werden aangepast in het definitieve programma om de accuraatheid te verbeteren. 

De inhoudelijke opmerkingen werden overgenomen in het definitieve programma indien deze als relevant werden beschouwd. Na afloop van de publieksraadpleging werd door de Strategische Adviesraad Landbouw & Visserij (SALV) tevens een advies gegeven over het ontwerpprogramma. Naar aanleiding van de raadpleging en van het advies van de SALV werd het ontwerpprogramma aangevuld met een bijkomende maatregel, namelijk de introductie van een meer soortgerichte aanpak voor haaien en roggen in de Belgische visserij. Een meer getailleerde verklaring over deze opmerkingen vindt u hier.

Goedkeuring van het plan

Het maatregelenprogramma werd definitief goedgekeurd tijdens de Interministeriële Conferentie Leefmilieu op 17-12-2015. U kunt het maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren hier downloaden.

Om alle betrokkenen goed te kunnen informeren werd een brochure “Een mariene strategie voor de Noordzee” opgesteld waarin het algemeen kader van de richtlijn en de implementatie in België beschreven worden. Deze brochure downloaden.