Voor de gegevensverwerking van gezondheidszorgberoepen zijn verschillende bronnen noodzakelijk. In dit perspectief wordt het onderscheid gemaakt tussen de gegevens over het aantal gemachtigde individuen ('licensed to practice') en over het aantal actieven ('professionnally active' & 'practising').
 

GEGEVENS OVER HET AANTAL ERKENDEN

Het kadaster

De belangrijkste gegevensbron is de federale databank van gezondheidszorgberoepen, of kortweg het kadaster, dat een overzicht biedt van alle personen gemachtigd om een erkende professionele activiteit als gezondheidszorgberoepsbeoefenaar uit te oefenen.
Een overzicht van enerzijds de jaarlijkse instroom en anderzijds het globaal aantal erkende gezondheidszorgberoepsbeoefenaars wordt gedocumenteerd in de jaarstatistieken, gepubliceerd door de Cel Planning van het Medisch Aanbod. U kan de meest recente versie van de jaarstatistieken hier terugvinden.

Beperkingen van het kadaster

Het kadaster geeft enkel een zicht op de individuen die het recht hebben om een gezondheidsberoep te “mogen” uitoefenen,  de zgn. licensed to practise, maar niet op de personen die dit ook werkelijk doen. Om deze reden schiet het kadaster tekort om aan de missie van de Planningscommissie - Medisch Aanbod te kunnen voldoen.
 

GEGEVENS OVER HET AANTAL ACTIEVEN

Om een zicht te krijgen op de arbeidsmarktpositie van de gemachtigde beoefenaars van een gezondheidszorgberoep, werd het PlanKad-project ontwikkeld met als doel de gegevens vanuit het Kadaster aan te vullen met externe gegevens. Het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming (DWH AM & SB), toevertrouwd aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, is daarin een belangrijk project waar sociaaleconomische gegevens uit onder meer volgende instellingen worden gekoppeld:

  • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) voor informatie over het statuut als loontrekkende, gepresteerd voltijds equivalent, enz.
  • Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) voor gegevens over het statuut van zelfstandigen, de beroepsgroep, enz.
  • Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) voor kennis over de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en de RIZIV-prestaties.

 
Door deze gegevenskoppeling is het mogelijk een antwoord te geven op volgende vragen:

  • Hoeveel personen zijn er actief in het gezondheidsberoep in België?
  • Hoe ziet de leeftijdspiramide van deze beroepsgroep eruit?
  • Wat is de verdeling naar woon- en werkplaats?
  • Hoeveel voltijdse equivalenten (= relatieve maatstaf voor prestaties) worden er door deze personen gepresteerd?
  • Hoe is deze beroepsgroep verdeeld over de verschillende sectoren van de gezondheidszorg?
  • Hoe evolueerde de beroepsgroep in de tijd?


De meest recente versies van de PlanKad-rapporten kan u hier raadplegen. De cijfergegevens van artsen, tandartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, zorgkundigen en logopedisten worden regelmatig bijgewerkt. Andere gezondheidszorgberoepen worden ook becijferd, maar dit geberut minder frequent.