Het ontwerp ‘Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023)’ werd opgesteld in uitvoering van het koninklijk besluit van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden.

Met deze beheerplannen worden de  Europese natuurdoelen, namelijk het herstellen of het behouden van een gunstige staat van instandhouding voor de beschermde habitats en soorten, nagestreefd.

Het ontwerp beschrijft de verschillende maatregelen die aangenomen zijn en acties die in de nabije toekomst uitgevoerd dienen te worden. In het ontwerp ‘Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2017-2022)’ wordt de situatie in het Belgische deel van de Noordzee en de interactie tussen de Vogel- en Habitatrichtlijn en andere wetgevende kaders waaronder de Mariene Strategie en het Marien Ruimtelijk Plan beschreven.

Waar mogelijk wordt er gestreefd naar een geïntegreerd beleid wat ertoe heeft geleid dat er de voorbije jaren reeds maatregelen aangenomen zijn in het kader van het Marien Ruimtelijk Plan en van de Mariene Strategie die ook belangrijk zijn voor Natura 2000.  In de ontwerpbeheerplannen wordt bijgevolg verwezen naar de verdere uitvoering van reeds bestaande maatregelen zoals de visserijmaatregelen en het herstel van grindbedden.

Meer informatie vindt u vanaf 2 mei 2017 op www.consult-leefmilieu.be