Strijd tegen varroase: vanaf 22 mei 2017 begeleiding door de dierenarts mogelijk

Vanaf 22 mei 2017 kan elke geregistreerde imker in België aan een dierenarts begeleiding vragen voor de preventie en de bestrijding van varroase in zijn bijenbestand. Hierdoor krijgt hij een plan op maat om de gezondheid van zijn bijen te optimaliseren en heeft hij toegang tot de meest efficiënte geneesmiddelen. De begeleiding is volledig vrijwillig maar brengt een aantal rechten en plichten met zich mee.

 

Hoe verloopt de diergeneeskundige begeleiding voor varroase?

De begeleiding start met een evaluatiebezoek van de dierenarts aan het bijenbestand.

Deze begeleidende dierenarts:

  • maakt een rapport over de gezondheidstoestand van de dieren op
  • inventariseert de behandelingen die de imker zelf heeft uitgevoerd
  • stelt een diagnose
  • bepaalt het behandelplan tegen varroase
  • maakt een protocol voor de opvolging van de varroa op

Daarnaast organiseert de dierenarts minimaal twee keer per jaar een infosessie voor de imkers die hij begeleidt, om regelmatig informatie over de gezondheidstoestand van de bijen uit te wisselen en de begeleiding op punt te zetten.

Wat zijn de rechten en plichten van de imker?

De imker informeert de begeleidende dierenarts regelmatig over de gezondheidstoestand van zijn bijen. Dit gebeurt tijdens de infosessies maar is ook noodzakelijk wanneer de imker belangrijke vaststellingen doet, bijvoorbeeld als de gezondheidstoestand van het bijenbestand ondanks de behandeling zou achteruitgaan. Als de imker niet aan een infosessie kan deelnemen, dan neemt hij contact op met de dierenarts om de sessie in te halen of door een bezoek aan het bijenbestand te vervangen.

Daarnaast nodigt de imker de begeleidende dierenarts minimaal elke vier jaar uit voor een evaluatiebezoek. Het staat hem uiteraard vrij om zijn dierenarts ook in de tussentijd te consulteren.

In het kader van de behandeling mag de imker een voorraad geneesmiddelen hebben, die hij volgens de instructies van de begeleidende dierenarts bewaart. Hij houdt de stock bij in een geneesmiddelenregister.

De imker moet geregistreerd zijn bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) om een beroep op de diergeneeskundige begeleiding te kunnen doen (zie verder).

Hoe kwam deze begeleiding tot stand?

De FOD Volksgezondheid heeft alle bepalingen van de dierengeneeskundige begeleiding in overleg met de betrokken sectoren (bijenteeltsector, syndicale dierenartsenverenigingen en de Ordes van de dierenartsen) en de betrokken overheidsdiensten uitgewerkt.

Dit gezamenlijke ontwerp is nadien, op basis van het advies van de Raad van State, nog aangepast. Zo zijn bepalingen uit andere besluiten niet opgenomen, omdat deze niet in nieuwe wetgeving mogen worden herhaald. De Raad heeft in zijn advies wel de mogelijkheid geopperd om in de toekomst voorwaarden vast te leggen voor de erkenning van dierenartsen die werkzaam zijn als bedrijfsbegeleidingsdierenarts in het kader van de bestrijding van varroase.

Waarom wordt varroase in ons land bestreden?

Varroase is intussen ruim verspreid in ons land, en brengt veel schade toe aan de bijenbestanden. Deze vrijwillige diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding is een goed middel om de gezondheidstoestand van bijenbestanden in ons land te verbeteren, om de verspreiding van de ziekte op te volgen en deze op een meer uniforme manier te bestrijden.

Meer weten

Bijenbestandsbegeleiding in het kader van de bestrijding van varroase

Koninklijk besluit van 9 mei 2017 betreffende de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding in het kader van de bestrijding van varroase

Bestrijding van andere bijenziekten

Koninklijk besluit van 7 maart 2007 betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van de bijen

Koninklijk besluit van 10 april 2000 houdende bepalingen betreffende de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding

Registratie van imkers in België

Het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Geneesmiddelen: behandeling, voorschrijven en voorraad bij imker

Wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde

Varroase en andere bedreigingen voor de bijen

 

Contact

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG Dier, Plant en Voeding – Sanitair beleid Dieren en Planten

Contact center : 02 524 97 97

E-mail: apf.vetserv@health.belgium.be

www.gezondheid.belgie.be