Hieronder kan u enkele van de meest gestelde vragen aangaande de registratie van de toestellen voor medische beeldvorming terugvinden: 
 

1. Op welke datum dient de excel-vragenlijst ten laatste ingediend te worden?

Bij de opstelling en uitbating van een nieuw toestel, een vervanging of wijzigingen ten opzichte van de aan het kadaster gemelde informatie (bv. verplaatsing van het toestel naar een andere campus) dient minstens een maand voor ingebruikname van het toestel de nodige informatie aan het kadaster te worden gemeld. De procedure kan u terugvinden in de handleiding van de meldingsdocumenten. Laattijdige meldingen door het ziekenhuis kunnen problemen opleveren met het tijdig ontvangen van het RIZIV-facturatienummer dat in dit geval niet retroactief toegekend wordt.
OPGELET: Vanaf 1 oktober 2022 dient de beheerder of uitbater van het toestelvoorafgaand aan de aankoop van een toestel voor medische beeldvorming een MID-ID aan bij de FOD Volksgezondheid en dit enkel voor de toestellen die onder het kadaster vallen (CT, PET, PET-CT, PET-MRI, SPECT-CT en MRI).

2. Dienen de cone-beam-CT-toestellen geregistreerd te worden?

Een conebeam-CT is geen CT. Conebeam-CT valt niet onder het Koninklijk besluit houdende de lijst van zware medische apparatuur in de zin van artikel 52 van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen van 25 april 2014. De cone-beam-CT moet bijgevolg niet geregistreerd worden.

3. Welk volgnummer moet ik toekennen aan het toestel?

Indien u meerdere toestellen van hetzelfde type uitbaat, vragen wij u om bij de benaming van het exceldocument een volgnummer aan het toestel toe te kennen bv. CT1, CT2, …
Het volgnummer is uniek. Wanneer een toestel buiten gebruik wordt gesteld en nadien wordt vervangen door een ander toestel, dient men een nieuw volgnummer toe te kennen aan het nieuwe toestel.De naam van het document ‘Melding zware medische apparatuur’ dient er als volgt uit te zien : XXX-Y-ZZZZ-MELDING_TOESTEL (bv. 111-SPECT-CT1-2015-MELDING_TOESTEL); waarbij XXX staat voor het erkenningsnummer van het ziekenhuis (of de naam van de exploitant indien het geen ziekenhuis betreft), Y voor het type toestel (CT, PET, PET-CT, PET-MRI, SPECT-CT of MRI) en ZZZZ voor het jaar waarin de melding wordt gedaan.
Indien er binnen uw instelling meerdere toestellen van hetzelfde type zijn opgesteld, vragen wij u om bij de benaming van het exceldocument een volgnummer aan het toestel toe te kennen bv. CT1, CT2, …
Het volgnummer is uniek. Wanneer een toestel buiten gebruik wordt gesteld en nadien wordt vervangen door een ander toestel, dient men een nieuw volgnummer toe te kennen aan het nieuwe toestel.
Gelieve het volgnummer te behouden in alle verdere communicatie.

4. Welk bestand dient men door te sturen naar de FOD?

Om uw gegevens correct te kunnen verwerken, vragen wij u om steeds de laatste versie van het Excel-document te gebruiken dat op onze website ter beschikking staat zonder de vormgeving van het bestand aan te passen. Elk toestel dient afzonderlijk in dit oorspronkelijke document geregistreerd te worden.

5. Dient de device unique identifier toegevoegd te worden?

Dit veld is momenteel optioneel. Indien een toestel deze code momenteel niet heeft of indien u deze code niet terugvindt dan mag dit veld opengelaten worden. De andere DICOM-velden zijn echter wel verplicht in te vullen.

6. Hoe dient men de DICOM-gegevens in te vullen voor hybride toestellen?

Het is mogelijk dat de DICOM code uit 2 delen bestaat bij een hybride toestel. In dat geval dient men beide delen in te vullen bv. voor een PET-CT of een SPECT-CT dient men eerst de code aangaande het PET- of SPECT-gedeelte in te vullen gevolgd door een slash (/) en nadien kan men de code voor het CT-gedeelte invullen.

7. Aan wie kan ik mijn vragen stellen in verband met de facturatie van een toestel voor medische beeldvorming?

Voor al uw vragen met betrekking tot de facturatie van onderzoeken uitgevoerd op een toestel voor medische beeldvorming, kan u contact opnemen met het RIZIV via het generieke e-mailadres: medical-imaging@riziv.fgov.be

8. Wat dien ik te doen als ik de manufacturer name, station name, device serial number niet ken of nog onvolledig is?

Indien u deze velden niet kent, kan u contact opnemen met uw fabrikant/distributeur om de juiste informatie te achterhalen. Het is in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat het ‘device serial number’ niet beschikbaar is via het toestel, toch verwachten wij dat dit nummer wordt opgenomen in de vragenlijst(en). Indien het toestel bijvoorbeeld ‘*’ aangeeft als device serial number dan dient u contact op te nemen met de distributeur/fabrikant zodoende het correcte device serial number te kunnen opnemen in de vragenlijst in plaats van ‘*’.
Wij zijn op de hoogte dat bepaalde gegevens zoals het “device serial number” en “station name” in sommige gevallen pas kort vóór de installatie van het toestel beschikbaar zijn. In dit geval is het belangrijk om ons de melding van het toestel toch al door te sturen, zo kunnen de andere gegevens reeds nagekeken worden. Van zodra u over de ontbrekende gegevens beschikt, kan u ons een bijgewerkte melding sturen. Het is belangrijk dat wij deze gegevens ontvangen vóór het toestel in gebruik wordt genomen, om problemen met de startdatum van de facturatie te vermijden.

9. Is het gebruik van “001” i.p.v. “000” als laatste drie cijfers van het toestelfacturatienummer  om tijdelijk te factureren bij gebruik van een vervangtoestel ook toegelaten tijdens een overlappende periode waarbij zowel het “oude” NMR toestel - dat buiten gebruik wordt gesteld - als het “nieuwe” toestel-  dat in gebruik zal worden gesteld-  gebruikt worden?

Tijdens de periode dat een toestel defect is en een vervangingstoestel wordt gebruikt, kan men (tijdelijk) factureren via het facturatienummer van het oude toestel – met als laatste 3 cijfers “001” i.p.v.” 000”. Dit is enkel mogelijk in deze situatie en tot het toestel is hersteld of tot een nieuw toestel in gebruik wordt genomen met een nieuw facturatienummer (als aan alle voorwaarden wordt voldaan). Het oude facturatienummer wordt dan geïnactiveerd.

Er kan slechts aan een nieuw NMR toestel een uniek toestelfacturatienummer toegekend worden:

  • indien het een ander toestel vervangt zodat het in overeenstemming blijft met het aantal erkende en geprogrammeerde diensten met NMR toestel(len);
  • of indien dit nieuwe toestel binnen de geldende programmatie valt en de betrokken dienst over de nodige erkenningen beschikt.

Deze procedure valt onder de bevoegdheid van het RIZIV, voor meer informatie verwijzen wij u dan ook door naar hen. https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/verzorgingsinstellingen/ziekenhuizen/zorg/Paginas/medische-beeldvorming.aspx

10. Wat moet er gedaan worden indien er een toestel in panne is en er een ander toestel tijdelijk ter vervanging gebruikt wordt?

Indien een toestel in panne is en er tijdelijk een ander toestel ter vervanging wordt gebruikt, dan kan het RIZIV-facturatienummer van het defecte toestel gedurende deze periode tijdelijk worden gebruikt voor facturatie van onderzoeken uitgevoerd op het vervangingstoestel - met de laatste 3 cijfers "001" in plaats van "000". 
Deze procedure is alleen mogelijk in deze specifieke situatie met andere woorden totdat het defecte toestel wordt gerepareerd of totdat een nieuw toestel ter vervanging in gebruik wordt genomen. Bij vervanging dient voor het oude toestel een uit gebruikname gemeld te worden aan het kadaster en het nieuwe vervangingstoestel moet gemeld worden aan het kadaster. Het nieuwe toestel krijgt vervolgens een nieuw facturatienummer (indien aan alle criteria is voldaan). Het facturatienummer van het permanent uit gebruik genomen toestel wordt geïnactiveerd.
Deze procedure valt onder de bevoegdheid van het RIZIV, voor meer informatie verwijzen wij u dan ook door naar hen. https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/verzorgingsinstellingen/ziekenhuizen/zorg/Paginas/medische-beeldvorming.aspx

11. Waar kunnen wij een open MRI vinden in België (voor personen met claustrofobie en/of zwaarlijvigheid)?

Momenteel zijn er geen "open" MRI-systemen meer in ons land.
Het is een veelgehoord misverstand dat een “open” MRI-systeem een perfect alternatief is voor een “niet-open” systeem. De diagnostische kwaliteit van een onderzoek op een open systeem is veel lager dan bij een gesloten systeem.
De ziekenhuizen die van de Gemeenschappen de toelating krijgen om een MRI-toestel te installeren kiezen volledig zelf of zij een open of een niet-open MRI-toestel aankopen.
Het feit dat momenteel alle MRI-systemen in België niet-open systemen zijn, betekent echter niet dat het MRI-onderzoek niet kan plaatsvinden.
Afhankelijk van het soort onderzoek dat moet gebeuren, kan de patiënt eventueel eerst met de voeten in de "buis" worden geschoven zodat het hoofd uit het toestel kan blijven en de patiënt kan rondkijken. Op deze manier hebben patiënten minder last van benauwdheid.
Ook is een MRI-scan met een lichte sedatie mogelijk, op voorwaarde dat de patiënt een chauffeur mee heeft,  want na de sedatie mag hij niet zelf met de auto rijden.
Wij raden patiënten aan om met de behandelende arts de mogelijkheden te bespreken.
In geval van zwaarlijvigheid kunnen we meedelen dat open MRI-systemen een maximale hoogte hebben van 40-45 cm. Een buik die in ruglig “hoger” is dan dat, kan dus ook niet in een open systeem. Heel wat “niet-open” toestellen kunnen tegenwoordig een lichaamsgewicht tot 250 kg aan. Bovendien gaat de buisbreedte vaak tot 70 cm. Voor de meeste zwaarlijvige patiënten geldt met andere woorden dat ze even goed op een niet-open systeem kunnen gescand worden en dat het verlies aan beeldkwaliteit op een open systeem (en dus de informatie die het onderzoek oplevert) niet opweegt tegen het extra comfort dat ze daar aan beleven. Ook deze patiënten raden wij aan om met de behandelende arts de mogelijkheden te bespreken. De behandelende arts kan steeds informeren bij de dienst radiologie wat de mogelijkheden zijn.

12. Mag een MRI of CT geïnstalleerd worden in een privé-centrum?

Een MRI-toestel kan slechts worden uitgebaat indien dit geïnstalleerd is binnen een erkende medisch-technische dienst (d.i. noodzakelijkerwijs in een ziekenhuis) en indien het zwaar medisch apparaat past binnen de programmatie. 

Een CT-toestel kan eveneens slechts worden uitgebaat indien dit geïnstalleerd is binnen een erkende medisch-technische dienst (d.i. noodzakelijkerwijs in een ziekenhuis). Bovendien dient ieder CT-toestel te voldoen aan de regelgeving van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

De bovenvermelde zware medische toestellen mogen overigens noch worden opgesteld, noch worden uitgebaat zonder voorafgaande toestemming van de bevoegde gefedereerde entiteit.

Toestellen voor medische beeldvorming kunnen steeds het voorwerp uitmaken van een inspectie. De gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen voorziet, onverminderd de toepassing van de in het Strafwetboek gestelde straffen, in mogelijke strafbepalingen voor de niet naleving van het bovenstaande.

13. Hoe lang duurt het vooraleer de aanvrager het RIZIV-facturatienummer ontvangt?

Na melding van een toestel bij de dienst Data & Beleidsinformatie van de FOD Volksgezondheid kan de verwerking tot 4 weken duren. Het is daarom belangrijk dat de vragenlijsten vlot en correct worden ingediend. Om een vlotte registratie te verzekeren, vragen wij u om de vragenlijst “Melding van zware medische toestellen” en de bijgevoegde gebruikershandleiding aandachtig door te nemen en uw toestellen tijdig, dus minstens 1 maand voor geplande ingebruikname, te melden op het algemeen contactadres voor het kadaster zware medische toestellen voor medische beeldvorming. Laattijdige meldingen kunnen problemen opleveren met het tijdig ontvangen van het RIZIV-facturatienummer, en kan in dit geval niet retroactief toegekend worden.

14. Wij hebben het facturatienummer nog niet ontvangen, wie moeten wij contacteren?

Voor vragen in verband met uw facturatienummer en andere vragen omtrent de facturatie kan u rechtstreeks contact opnemen met het RIZIV via volgend e-mailadres: medical-imaging@riziv.fgov.be

15. Waarom mag de datum van uitgebruikname van een oud toestel niet overlappen met de datum van ingebruikname van een nieuw toestel?

De reden dat de datum van uitgebruikname van het oude toestel en de ingebruikname van het nieuwe toestel niet mogen overlappen is om problemen met de facturatie te vermijden. Het namelijk mogelijk dat bij overlappen van deze data een erkenning en/of vergunning tijdelijk wordt overschreden. Wanneer de datum van uitgebruikname en de datum van ingebruikname aansluiten, dan zullen de inactivatie van het oude facturatienummer en de activatie van het nieuwe facturatienummer perfect aansluiten (mits aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan).

16. Hoe komt het dat er een verschil is tussen de datum die wij opgegeven hebben als datum van ingebruikname in het meldingsformulier en de startdatum van de geldigheid van het RIZIV-facturatienummer.

Dit kan verschillende oorzaken hebben:  

  • Er werd pas later voldaan aan alle voorwaarden inzake erkenning van het toestel en/of dienst medische beeldvorming.
  • Er werd pas later voldaan aan alle voorwaarden inzake de vergunning van het FANC
  • De meldingsformulieren werden laattijdig volledig en correct bezorgd aan de dienst Data & Beleidsinformatie van de FOD Volksgezondheid

De datum van het RIZIV-facturatienummer kan pas ten vroegste ingaan vanaf de datum dat de dienst Data en Beleidsinformatie - cel Datamanagement van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de documenten correct én volledig ingevuld ontvangen hebben én als aan alle voorwaarden voldaan zijn, vandaar dat de dienst Data en Beleidsinformatie – cel Datamanagement de documenten minstens 1 maand op voorhand vragen, zodat alles kan nagekeken worden (bij sommige dossiers moet er extra informatie opgevraagd worden) en jullie ook nog de tijd hebben om eventueel correcties aan te brengen in de documenten en ons terug te bezorgen.

17. Moet een simulatie CT gemeld worden?

In het koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende de lijst van zware medische apparatuur (in de zin van artikel 52 van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen) wordt geen onderscheid gemaakt tussen het toepassingsgebied van CT-toestellen. Ook CT-toestellen op de dienst radiotherapie dienen dus gemeld te worden aan het Kadaster.

18. Voor welke toestellen moeten we een erkenning hebben per toestel en voor welke toestellen is een erkenning voor de dienst medische Beeldvorming voldoende om een RIZIV-facturatienummer te kunnen bekomen?

Voor MRI-, PET-, PET-MRI- en PET-CT-toestellen is bovenop de erkenning voor een dienst Medische Beeldvorming een erkenning per toestel noodzakelijk. Bovendien vallen deze toestellen onder programmatie.
Artikel 54 van de Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen stelt dat toestellen en uitrustingen die als zware medische apparatuur zijn aangemerkt op de lijst van zware medische apparatuur noch mogen worden opgesteld, noch mogen worden uitgebaat zonder voorafgaande toestemming van de overheid als bedoeld in de artikelen 128, 130 of 135 van de Grondwet. Die toestemming is vereist, zelfs wanneer de initiatiefnemer geen beroep doet op de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 63 en zelfs wanneer de investering plaatsvindt buiten een ziekenhuis of een medisch-sociale instelling. Dit betekent dat ziekenhuizen die een zwaar toestel voor medische beeldvorming willen aanschaffen de bevoegde Gemeenschap of Gewest moeten contacteren om toestemming te vragen.

19. Wat gebeurt er indien er een verschil is in de Dicom-velden die we via het meldingsformulier gemeld hebben en het document dat we van de distributeur/leverancier ontvangen hebben?

Wanneer de dienst Data en Beleidsinformatie – cel Datamanagement van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het attest van de distributeur ontvangt, worden de gegevens in het kadaster (originele melding van uw instelling) en de informatie ontvangen van deze distributeur vergeleken. De controle gebeurt meer bepaald op de velden ‘Station name’, ‘Manufacturer model name’, ‘Device serial number’, & ‘Device unique identifier’. Bij kleine verschillen, zoals typfouten, andere spelling,… (bv. SIEMENS-BZD550 ipv BZD550 of INFINIA HK4 ivp INFINIA Hawkeye 4) wordt het kadaster automatisch aangepast ,  volgens de gegevens van de distributeur, zonder de exploitant hiervan op de hoogte te brengen. Bij grotere verschillen wordt het kadaster eveneens aangepast, maar wordt de exploitant van het toestel wel op de hoogte gesteld van de uitgevoerde wijzigingen. Deze kan dan indien nodig contact opnemen met de distributeur voor verdere informatie.

20. Vragen ivm toestemming van de bevoegde Gemeenschap of Gewest:

a. Wat moeten we invullen in het veld “datum toestemming van de bevoegde Gemeenschap of Gewest”?
Dit veld dient verplicht ingevuld te worden bij alle meldingen aan het kadaster voor CT- en SPECT-CT toestellen en dit vanaf 15/11/2021. In de omzendbrief van 05/11/2021 vindt u gedetailleerde uitleg over dit veld.
b. Een toestel toestel heeft reeds bij aanschaf een toestemming van de bevoegde gemeenschap of gewest verkregen. Dit toestel zal een upgrade ondergaan, moeten wij opnieuw een toestemming van de bevoegde Gemeenschap of Gewest aanvragen? 
Indien door een upgrade of verhuis van een toestel de informatie over het toestel wijzigt ten opzichte van de informatie die u eerder hebt gemeld aan het kadaster, dan dient u opnieuw een toestemming van de bevoegde gemeenschap of Gewest aan te vragen bij uw bevoegde deelstaat en de datum van toestemming te melden aan het kadaster.
c. Wie moeten wij contacteren om de toestemming van de bevoegde Gemeenschap of Gewest te verkrijgen?
Voor het aanvragen van de toestemming, kan u zich wenden tot:
- Agentschap Zorg en Gezondheid: uw dossierbeheerder bij Agentschap Zorg en Gezondheid
- AVIQ: soins.hospitaliers@aviq.be
- Federation Wallonie-Bruxelles: documents.sante@cfwb.be
- Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: sante-gezondheid@ccc.brussels 
- Duitstalige Gemeenschap: sarah.paquet@dgov.be of guillaume.westenbohm@dgov.be 
d. Ik wacht voor mijn CT- of SPECT-CT toestel enkel nog op de “datum toestemming van de bevoegde Gemeenschap of Gewest”, meld ik best al het toestel aan het kadaster?
Ja, want het toestel moet zeker gemeld worden vooraleer het toestel in gebruik wordt genomen, dit om later problemen met de startdatum van het RIZIV-facturatienummer te vermijden. Een facturatienummer zal echter pas kunnen bekomen worden eens het ziekenhuis de melding aan het kadaster vervolledigt met de datum van toestemming (en mits aan alle wettelijke vereisten is voldaan). 
e. Hoe lang op voorhand dient de melding aan het kadaster te gebeuren opdat er tijdig een toestemming is voor gebruik van een nieuw toestel of vervangtoestel?
De procedure voor het melden van het toestel aan het kadaster dient nog steeds minstens 1 maand voor de geplande ingebruikname van het toestel te gebeuren. Het is belangrijk dat wij de melding op tijd ontvangen, dit om problemen met de startdatum van het RIZIV-facturatienummer te vermijden. Indien u nog wacht op de datum van toestemming van de bevoegde Gemeenschap of Gewest, zie vraag 20 d.

21. Vragen ivm MID-ID

a. Wat is een MID-ID?
De MID-ID, “Medical Imaging Device identifier”, is een eerste fase binnen het groter project om het kadaster te informatiseren waarbij op termijn de ziekenhuizen in een webportaal informatie over toestellen zullen kunnen melden en in realtime inzage zullen hebben in de informatie die voor hun instelling in het kadaster zit. Vanaf 1 oktober 2022 dient de beheerder of uitbater van het toestel  voorafgaand aan de aankoop van een toestel voor medische beeldvorming een MID-ID aan bij de FOD Volksgezondheid en dit enkel voor de toestellen die onder het kadaster vallen (CT, PET, PET-CT, PET-MRI, SPECT-CT en MRI).
De MID-ID, zal fungeren als een uniek, onveranderlijk en onlosmakelijk identificatienummer voor zware toestellen voor medische beeldvorming en zal dienen:

  • als sleutel tussen een toestel, de documenten gerelateerd aan het toestel en de informatie over het toestel in het kadaster, en;
  • ter identificatie van toestellen bij communicatie tussen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, het FANC, het RIZIV, de leverancier en de beheerder of uitbater van het toestel.

b. Krijgen toestellen die reeds voor 1 oktober 2022 in het Kadaster waren opgenomen ook een MID-ID?
Voor de bestaande toestellen die voor de inwerkingtreding van de MID-ID, dus voor 1 oktober 2022,  al in het kadaster staan, zal de FOD zelf een MID-ID toekennen, zodat dit niet gepaard gaat met een werklast voor de sector. Beheerders of uitbaters die een toestel melden aan het kadaster na de inwerkingtreding van de MID-ID zullen wel de MID-ID moeten aanvragen in de daartoe voorziene webapplicatie.

c. Hoe kan men een MID-ID aanvragen?
Voor nieuwe toestellen zal het ziekenhuis de MID-ID moeten aanvragen in de applicatie die daartoe wordt ontwikkeld. Ieder ziekenhuis beschikt op heden al over een “lokaal beheerder Portahealth”. Dat is de persoon die toegang heeft tot de applicaties Portahealth van de FOD Volksgezondheid en binnen het ziekenhuis toegang kan delegeren (en toegang kan intrekken), bijvoorbeeld aan een fysicus, medewerkers van de dienst radiologie, radiotherapie of nucleaire geneeskunde,… Via de lokale beheerder Portahealth zal toegang tot de “MID-ID applicatie” kunnen worden gevraagd.

d. Ik heb geen toegang tot de applicatie van MID-ID?
Ieder ziekenhuis beschikt op heden al over een “lokaal beheerder Portahealth”. Dat is de persoon die toegang heeft tot de applicaties Portahealth van de FOD Volksgezondheid en binnen het ziekenhuis toegang kan delegeren (en toegang kan intrekken). Raadpleeg aan jouw lokaal beheerder Portahealth alsjeblieft.

e. Waar en bij wie moet ik de MID-ID indienen?
De MID-ID moet fysiek zichtbaar zijn op het betreffende apparaat.
Het MID-ID-nummer zal worden gebruikt als identificatie van het toestel bij de uitwisseling van informatie tussen alle partijen die betrokken zijn bij de registratie en de exploitatie van het toestel, d.w.z. de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, het FANC, het RIZIV, de leverancier en de beheerder of exploitant van het toestel.

f. Meerdere MID-ID's zijn per ongeluk aangevraagd, hoe kan ik deze verwijderen?
De MID-ID wordt bij aanvraag onvoorwaardelijk en onmiddellijk toegekend in de daartoe bestemde applicatie.Aangezien de MID-ID onvoorwaardelijk wordt toegekend, zegt het verkrijgen van een MID-ID niets over de status van goedkeuringen, machtigingen en andere wettelijke verplichtingen en worden aan de toekenning van de MID-ID dus geen rechten ontleend.
Het feit dat u meerdere MID-ID-nummers hebt ontvangen, heeft dus geen directe gevolgen voor de verdere registratieprocedure van uw toestel. Enerzijds kunnen de extra MID-ID-nummers worden bewaard voor toekomstige registraties van toestellen (van hetzelfde type toestel) in het kadaster, en anderzijds zal het MID-ID-nummer dat aan het nieuwe toestel zal worden gekoppeld, dienen als de definitieve unieke sleutel voor dat apparaat.

g. Hoe weet ik of mijn MID-ID aan mijn nieuwe toestel is gekoppeld?
De FOD Volksgezondheid voorziet dat in de applicatie de beheerder of uitbater voor zijn toestellen de aangevraagde MID-ID’s zal kunnen zien alsook of de MID-ID al gelinkt werden aan een toestel dat aan het kadaster werd gemeld.

h. Moeten wij een nieuwe MID-ID aanvragen in het geval van een verhuis, update of upgrade van een bestaand toestel? 
Voor een bestaand toestel dat reeds een MID-ID ontvangen heeft, dient geen nieuwe MID-ID meer aangevraagd te worden, de MID-ID blijft behouden gedurende de hele levensduur van een toestel.
De verhuis, update van de administratieve gegevens of upgrade van het toestel zelf dient wel nog gemeld te worden volgens de gebruikelijke procedure. Namelijk het toestel (administratief) uit gebruik nemen door middel van het document ‘Melding van een statuswijziging’ en opnieuw in gebruik te nemen door middel van het document ‘Melding van zware medische apparatuur’ met de aangepaste gegevens.
 

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

info.aimbv@health.fgov.be