• Wat doet een mondhygiënist?

De mondhygiënist stelt voornamelijk preventieve handelingen, met name handelingen in de mond van de patiënt, met het doel aandoeningen te voorkomen en desgevallend te genezen alsook het behouden of optimaliseren van de mondgezondheid. De mondhygiënist werkt nauw samen met tandartsen, tandartsen-specialisten en artsen-specialisten in de stomatologie (en de mond-, kaak- en aangezichtschirurgie).

De uitoefening van het beroep van mondhygiënist bestaat uit autonome prestaties, uit technische prestaties op voorschrift en uit handelingen die door de (tand)arts kunnen worden toevertrouwd aan de mondhygiënist.

De mondhygiënist kan onder meer tewerkgesteld worden in de eerste lijn, in de praktijk van de tandarts, maar ook in ziekenhuizen, woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen, voorzieningen voor personen met beperkingen, voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg…

Top

 • Welke opleiding moet u volgen om het beroep te mogen uitoefenen?

De mondhygiënist moet beschikken over een diploma van een opleiding in het hoger onderwijs van minstens 180 ECTS studiepunten, waarvan het opleidingsprogramma voldoet aan de vereisten die opgesomd worden in artikel 4 van het koninklijk besluit van 28 maart 2018. Hierin wordt onder andere vermeld welke theoretische en praktische opleidingsonderdelen er aan bod moeten komen tijdens de opleiding tot mondhygiënist.

Als u voldoet aan deze minimale kwalificatievereisten komt u in aanmerking voor een erkenning en een visum als mondhygiënist. Na het voltooien van de opleiding moeten de mondhygiënisten hun beroepskennis en vaardigheden onderhouden en bijwerken via een bijscholing van minstens 15 uren per jaar.

De Federale Overheid is bevoegd om de minimale kwalificatievereisten voor de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen te bepalen. De Gemeenschappen zijn bevoegd voor de interpretatie van de minimale kwalificatievereisten en voor de organisatie van het onderwijs.  U vindt meer informatie op hun website:

Top

 • Hoe kwam dit beroep tot stand ?

In 2013 adviseerde de Raad van de tandheelkunde aan de minister van Volksgezondheid om een nieuw beroep te creëren om hen te assisteren in het domein van de mond- en tandzorg om in de evoluerende zorgbehoeften te kunnen blijven voorzien en dus bepaalde taken te kunnen delegeren (advies  RvT 2013/02).

Om een ondersteunend beroep in de mond- en tandzorg te kunnen creëren heeft de Minister van Volksgezondheid, Mevrouw Maggie De Block, eerst twee wetgevende initiatieven genomen:

 • Via het koninklijk besluit van 20 februari 2017 tot wijziging van de lijst van de paramedische beroepen werd ‘mond- en tandzorg’ toegevoegd aan de lijst van paramedische beroepen
 • Via de Wet van 11 augustus 2017 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid werd het mogelijk gemaakt dat een tandarts handelingen inzake tandheelkunde kan delegeren aan paramedische beroepen en aan verpleegkundigen.

De Minister heeft vervolgens de adviezen ingewonnen van de Federale raad voor paramedische beroepen en de Technische commissie voor paramedische beroepen voor de bepaling van de beroepstitel, de erkenningscriteria en de handelingen van het paramedisch beroep van ‘mond- en tandzorg’ (advies FRPB 2017/06 en advies TCPB 2017/03). Naar aanleiding van deze adviezen is het koninklijk besluit van 28/03/18 betreffende het beroep van mondhygiënist tot stand gekomen. 

Top

 • Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen?

De nominatieve lijsten van de zorgberoepsbeoefenaars (Excel bestand) zijn verwijderd van de website.
Dankzij onze zoekmotor voor burgers kunt u nagaan of een beroepsbeoefenaar het recht heeft om een erkende beroepsactiviteit te mogen uitoefenen in de gezondheidszorg in België en voor welke specialiteit. Er bestaat ook een zoekmotor voor de werkgevers (bereikbaar alleen voor de vertegenwoordigers van een organisatie/onderneming).
Beide zoekmotors zijn beschikbaar op onze homepage onder de rubriek “Een erkend beroepsbeoefenaar zoeken”.

Top

 • Hoe krijgt u een visum om het beroep te mogen uitoefenen?

Nadat u een erkenning hebt ontvangen van één van de Gemeenschappen, ontvangt u automatisch uw visum van de FOD Volksgezondheid. U hoeft dus zelf geen stappen te ondernemen naar ons toe: het is de desbetreffende Gemeenschap die uw dossier opvolgt. 

U heeft voortaan ook zelf toegang tot uw visum op ons downloadportaal van zodra dit werd toegekend. U kunt het op ieder moment eenvoudig downloaden met uw elektronische identiteitskaart (eID) of met de app “Itsme”.

Indien u over een buitenlands diploma beschikt, dient u wel een visum aan te vragen om in België te kunnen werken. U volgt dan deze procedure.

Top

 • Hoe kan u een erkenning aanvragen?

De Gemeenschappen kennen de erkenningen toe:

Top

 • Kan u met een buitenlands diploma werken in België als mondhygiënist?

Indien u het beroep van mondhygiënist wenst uit te oefenen in België met een buitenlands diploma moet u beschikken over een visum en een erkenning of een gelijkwaardigheid van uw buitenlands diploma.

Om een aanvraag te doen volgt u deze procedure.

Top

 • Wat is de reglementering van het beroep in België?

Hoofdstuk 7 van de Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen bepaalt de basisregels voor de uitoefening van de paramedische beroepen.

Het KB van 2 juli 2009 bepaalt dat de uitoefening van de "mond- en tandzorg"  een paramedisch beroep is.

Het KB van 28 maart 2018 bepaalt:

 • De beroepstitel “mondhygiënist”.
 • De minimale kwalificatievereisten waaraan men moet voldoen om het beroep van mondhygiënist te mogen uitoefenen.
 • De technische prestaties die de mondhygiënist mag verrichten.
 • De handelingen die aan een mondhygiënist kunnen worden toevertrouwd.
 • De voorwaarden waaronder de technische prestaties en de toevertrouwde handelingen mogen worden gesteld zoals de noodzaak van een voorschrift.

Top

 • Waar vindt u statistieken in verband met het aantal mondhygiënisten in België?

In de Jaarstatistieken 2022 vindt u de meest recente gegevens over het globaal aantal erkende mondhygiënisten.

Meer informatie over de verzameling, de analyse en de verwerking van de gegevens over het aantal gezondheidszorgberoepsbeoefenaars kan u terugvinden op de pagina statistieken en planning

 

Top

 
 • Waar vindt u de adviezen die werden uitgebracht over dit beroep?

U kan de recente adviezen van de verschillende adviesorganen van de FOD Volksgezondheid raadplegen op de website van de advies- en overlegorganen inzake gezondheid.

Top

 • Hebt u nog andere vragen?

U kan meer informatie vinden op de algemene webpagina over de paramedische beroepen. Indien u het antwoord op uw vraag niet kan terugvinden, kan u contact opnemen met het Service Center

Top

Contact information

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97