Een handige overzichtstabel vindt u onderaan deze tekst (link naar tabel onderaan).

De EU legt vanaf 19/01/2022 nieuwe regels op voor de handel in ivoor van olifanten. Deze regels zullen gevolgen hebben voor de handel in olifantenivoor binnen de EU, maar ook voor de handel met derde landen. Opgelet: deze regels zijn ook van toepassing voor handel via het internet.

Enkel bepaalde specifieke types van voorwerpen met ivoor zullen nog mogen verhandeld worden mits er een Europees certificaat voor is afgeleverd. Deze certificaten worden afgeleverd door de cel CITES van de FOD Volksgezondheid.

Hier vindt u de handleiding die u zal helpen om na te gaan of u in aanmerking komt voor het bekomen van zo’n Europees certificaat, en een stappenplan om uw aanvraag dan correct in te dienen.

Handel in ivoor binnen de EU

Ruw ivoor

Vanaf 19/01/2022 worden er geen Europese-certificaten meer afgegeven waarmee de verkoop van olifantenslagtanden wordt toegestaan. De handel in onbewerkt ivoor houdt namelijk het grootste risico van illegale handel in en wordt daarom verboden.

Eerder afgegeven EU-certificaten voor ivoor zullen niet meer geldig zijn vanaf 19/01/2023.

Met ingang van 19/01/2023 zal het dus niet langer mogelijk zijn olifantenslagtanden in de EU te verkopen of te kopen. 

Enkel voor zeer uitzonderlijke reparaties binnen de EU van bepaalde muziekinstrumenten of cultureel, historisch of artistiek belangrijke voorwerpen kan er – geval per geval – een uitzondering gegeven worden via de afgifte van een certificaat door de CITES-dienst. Neem contact op met de dienst: cites@health.fgov.be.
 
Bewerkt ivoor (beeldjes, juwelen, bestek met handvat in ivoor, muziekinstrumenten, …)

Vanaf 19/01/2022 worden er ook geen Europese certificaten meer afgegeven die de verkoop toestaan van voorwerpen die ivoor bevatten die na 1947 zijn verkregen.

Europese certificaten die eerder voor deze objecten zijn afgegeven, worden ongeldig met ingang van 19/01/2023.

Vanaf 19/01/2023 zal het dus niet langer mogelijk zijn deze artikelen in de EU te verkopen of te kopen. Enkel voor muziekinstrumenten die ivoor bevatten vóór 1975 dateren en ivoor bevatten, kunnen nog certificaten worden afgegeven.

Vanaf 19/01/2022 is verkoop en aankoop van voorwerpen, verworven vóór 1947 die ivoor bevatten, enkel mogelijk indien er een geldig EU-certificaat is afgeleverd. Voordien konden dergelijke bewerkte stukken onder de zogenaamde “uitzondering voor antiek” verhandeld worden zonder certificaat, voor zover er een bewijs was van ouderdom. Hiervoor zal nu dus ook telkens een EU-certificaat moeten aangevraagd worden en dit document zal ook maar afgeleverd worden indien er voldoende bewijs is dat het om een dergelijk “pre-1947” bewerkt stuk gaat.

Handel in ivoor met derde landen, voorschriften voor invoer en (weder)uitvoer

Invoer uit derde landen

Het verbod op de commerciële invoer van onbewerkt ivoor in de EU wordt gehandhaafd. Vanaf 19/01/2022 wordt voor bewerkt ivoor de invoer aan banden gelegd. Enkel muziekinstrumenten met ivoor van vóór 1975 en voorwerpen met ivoor verworven vóór 1947 van groot cultureel, artistiek of historisch belang die aan musea worden verkocht, mogen met de vereiste CITES-documenten commercieel in de EU worden ingevoerd.

(Weder)uitvoer naar derde landen

Het verbod op de commerciële wederuitvoer van onbewerkt ivoor uit de EU wordt gehandhaafd. Vanaf 19/01/2022 wordt voor bewerkt ivoor de wederuitvoer aan banden gelegd. Enkel muziekinstrumenten gemaakt vóór 1975 en voorwerpen met ivoor verworven vóór 1947 van groot cultureel, artistiek of historisch belang die aan musea worden verkocht, mogen met de vereiste CITES-documenten commercieel de EU worden uitgevoerd.

Wat kan u doen indien u niet in aanmerking komt voor een CITES-document en u wenst het ivoor niet in uw bezit te houden?

 

Er is een container beschikbaar aan de ingang van het Galilei-gebouw op Galileelaan 5/2 - 1210 BRUSSEL waar u uw stukken anoniem kan achterlaten.
 

Samenvattende tabel: nieuwe regels vanaf 19/01/2022 (ook voor handel via het internet)

  Handel binnen de EU
Certificaten afgeleverd voor 19/01/2022 worden ongeldig vanaf 19/01/2023
Commerciële wederuitvoer uit de EU Commerciële invoer in de EU
Ruw ivoor Verboden (certificaten worden niet meer afgeleverd)
 
Enkel uitzonderlijk voor het herstellen van pre-1975
muziekinstrumenten of van cultureel, historisch of artistiek belangrijke pre-1947 voorwerpen.
Certificaat dat enkel geldig is voor transactie tussen verkoper en koper.
Verboden (vergunningen worden niet meer afgeleverd)
 
Verboden (vergunningen worden niet meer afgeleverd)
 
Bewerkt ivoor: verworven in de EU tussen 1975
en 1990
 
Verboden (certificaten worden niet meer afgeleverd)
 
Verboden (vergunningen worden niet meer afgeleverd) Verboden (vergunningen worden niet meer afgeleverd)
Bewerkt ivoor: verworven in de EU tussen 1947
en 1975 -
"pre­-
Conventie"
Verboden (certificaten worden niet meer afgeleverd)
behalve voor muziekinstrumenten: EU certificaat nodig
 
Verboden (vergunningen worden niet meer afgeleverd)
behalve voor muziekinstrumenten: wederuitvoercertificaat nodig
 
Verboden (vergunningen worden niet meer afgeleverd)
behalve voor muziekinstrumenten: invoervergunning nodig
 
Pre-1947
bewerkt ivoor
(antiek)
EU certificaat nodig Verboden (vergunningen worden niet meer afgeleverd)
behalve voor antieke stukken van hoge culturele, historische of artistieke waarde verkocht aan musea en muziekinstrumenten wederuitvoercertificaat nodig
 
Verboden (vergunningen worden niet meer afgeleverd)
behalve voor antieke stukken van hoge culturele, historische of artistieke waarde verkocht aan musea en muziekinstrumenten: invoervergunning nodig