Via Mijngezondheid kan je vanaf nu de geneesmiddelenvoorschriften van je arts of tandarts digitaal bekijken en ook doorklikken naar de bijsluiters. Het is één van de nieuwe mogelijkheden van de personal health viewer die minister De Block begin mei lanceerde.
 

Dé toegangspoort voor alle gegevens over je eigen gezondheid die digitaal beschikbaar zijn, dat moet het portaal Mijngezondheid worden. Sinds minister van Volksgezondheid Maggie De Block en de FOD Volksgezondheid de personal health viewer begin mei lanceerden (lees meer), is het instrument al aan zijn tweede update toe.

Naar een papierloos voorschrift

Een belangrijke nieuwigheid is dat burgers vanaf nu hun openstaande geneesmiddelenvoorschriften kunnen raadplegen, op voorwaarde dat de arts of tandarts die elektronisch aflevert. (In oktober waren er al 13.648 artsen en 3.733 tandartsen die digitaal voorschreven.) Wie dat wil, kan een voorschrift ook verwijderen, bijvoorbeeld omdat hij of zij het niet meer nodig heeft.

Dit is een nieuwe stap naar het volledig papierloze geneesmiddelenvoorschrift. Nu krijg je als patiënt nog een papier met een barcode mee bij een elektronisch voorschrift, maar op termijn zal ook dat verdwijnen. Meer zelfs, via Mijngezondheid zal je voor elk voorgeschreven medicijn kunnen aangeven bij welke apotheek je het wil ophalen. De apotheker zal dit voorschrift vervolgens elektronisch binnenkrijgen en het medicijn voor je klaarleggen.

Informatieve filmpjes  

Op het portaal zijn nu ook enkele informatieve video’s beschikbaar. Eén video legt het belang van de personal health viewer voor de burger op een heldere manier uit. Daarnaast zijn er instructievideo’s om mensen te helpen bij het aanmelden op het portaal. Uit de eerste feedback van burgers bleek immers dat sommige mensen moeilijkheden ervoeren bij het inloggen. Er zijn inlogtutorials voor de verschillende aanmeldopties: de elektronische identiteitskaart, de gebruiksvriendelijke app itsme of een eenmalig paswoord. 

Gegevens dubbelchecken

Dankzij het portaal kon een aantal burgers fouten of onzorgvuldigheden ontdekken in hun medische of administratieve gegevens. Zo kreeg een enkele burger het medisch dossier te zien van iemand anders met dezelfde naam. Na contact met de betrokken zorgverleners of zorginstellingen kon dit worden rechtgezet.

Uit de feedback die de FOD Volksgezondheid ontving blijkt verder dat heel wat burgers vragen hebben over ontbrekende medische gegevens. Dat kan aan verschillende factoren liggen. Zo houden bepaalde zorgverleners nog geen elektronisch dossier bij van hun patiënten of stellen ze niet alle gegevens digitaal beschikbaar. Soms zijn er aanpassingen nodig aan de software binnen een ziekenhuis vooraleer patiënten de gegevens kunnen raadplegen via Mijngezondheid. Een andere veel voorkomende oorzaak zijn de verschillen in de regels rond gegevensdeling, waardoor bepaalde platformen gegevens zeer snel digitaal beschikbaar stellen van de patiënt terwijl andere patiënten er langer op moeten wachten. Op termijn moet dit geharmoniseerd worden zodat álle burgers die dat willen, hun gezondheidsgegevens snel en eenvoudig kunnen raadplegen.

Voortdurend verbeteren

De FOD Volksgezondheid is intussen al bezig aan de volgende versie van de personal health viewer, tegen het voorjaar van 2019. Sommige ziekenfondsen zullen de koppeling met Mijngezondheid dan gemaakt hebben, waardoor burgers vanuit het portaal rechtstreeks zullen kunnen doorklikken naar hun persoonlijke dossier bij hun ziekenfonds. Het wordt ook mogelijk om bijwerkingen van geneesmiddelen te melden via de personal health viewer en mensen zullen kunnen doorklikken naar hun thuisverpleegkundedossier.

Naast deze nieuwigheden werken de verschillende actoren op het terrein hard om het bestaande aanbod te verbeteren en uit te breiden. Zo zijn er heel wat ziekenhuizen die steeds meer gegevens digitaal ter beschikking stellen van de patiënt.

 

Mijngezondheid, het bos en de bomen

Het opzet van Mijngezondheid is duidelijk: alle gezondheidsgegevens die beschikbaar zijn voor burgers maar verspreid zitten over verschillende bronnen en platformen, ontsluiten via één en dezelfde personal health viewer. Door in één dezelfde toegangspoort te voorzien hoeven mensen niet langer zelf uit te zoeken waar welke informatie is opgeslagen. En dankzij de digitale toegang kunnen ze het recht om hun medische gegevens in te kijken veel eenvoudiger en sneller opnemen. Dit geeft mensen meer mogelijkheden om een actieve rol te spelen in de zorg en bijvoorbeeld hun therapietrouw te verbeteren, bewustere keuzes te maken inzake gezondheid en in dialoog te treden met zorgverleners over hun gezondheid en hun eventuele behandeling.