Ga naar Stagemeesteer

 

Wie mag de klinische psychologie uitoefenen?

 • Erkende klinisch psychologen

Wat zijn de voorwaarden om de klinische psychologie uit te oefenen?

 • Beschikken over een visum (aanvraag mogelijk vanaf mei 2019)
 • Beschikken over een erkenning (aanvraag mogelijk vanaf 1 januari 2020)
 • Een professionele stage hebben gevolgd in een erkende stagedienst onder leiding van een erkend stagemeester. Deze voorwaarde geldt niet voor :

Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen?

Lijst met klinisch psychologen die over een visum beschikken.

Wat is een visum?

Het visum is de toelating om een gereglementeerd gezondheidszorgberoep uit te mogen oefenen en wordt afgeleverd door de FOD Volksgezondheid. Het visum wordt éénmalig afgeleverd op een basisdiploma. Voor aanvullende specialisaties is geen bijkomend visum vereist.

Wat zijn de voorwaarden om een visum te krijgen als klinisch psycholoog?

 • In het bezit zijn van een universitair diploma in de klinische psychologie waarbij de opleiding in het voltijds onderwijs minstens 5 jaar omvat of 300 ECTS telt.
 • In het bezit zijn van een universitair diploma in de psychologie, maar niet de klinische psychologie, uitgereikt vóór 1/09/2016, waarbij de opleiding in het voltijds onderwijs minstens 4 jaar studie of 240 ECTS telt, en een beroepservaring van minstens 3 jaar in de klinische psychologie kunnen aantonen.

Hoe kan ik een visum aanvragen als klinisch psycholoog?

 1. U controleert eerst of de FOD Volksgezondheid u niet automatisch een visum heeft toegekend. Dit doet u door in te loggen op ons downloadportaal, waar u uw visum ook kunt downloaden. Om u aan te melden op het portaal gebruikt u ofwel uw elektronische identiteitskaart (eID), ofwel de app “Itsme”.
 2. Indien u geen enkel visum op uw naam vindt, kunt u het portaal ook gebruiken om uw visum aan te vragen (tabblad “ Aanvraag indienen”). U voegt hiervoor volgende documenten toe :
  • een kopie van uw diploma en de diplomasupplement
  • indien u uw diploma niet in een klinische richting heeft behaald : een bewijs van 3 jaar beroepservaring in het domein van de klinische psychologie.
 3. Indien u geen eID-kaart of lezer heeft en u maakt geen gebruik van de “Itsme”-app, kunt u uw aanvraag ook indienen per mail naar de cel “Toegang tot het Beroep & Tattoo” van de FOD Volksgezondheid, op volgend adres : visa-ggzb-pssm@health.fgov.be. Uw aanvraag moet volgende stukken bevatten :
  • een recto/verso kopie van uw identiteitskaart
  • een kopie van uw diploma en de diplomasupplement
  • indien u uw diploma niet in een klinische richting heeft behaald : een bewijs van 3 jaar beroepservaring in het domein van de klinische psychologie.

Opgelet: de aanvragen per eID zullen prioritair behandeld worden.

Hoe kan ik een visum krijgen met een buitenlands diploma?

Zoals bij alle andere gereglementeerde gezondheidszorgberoepen, volgt u  deze procedure wanneer u een buitenlands diploma hebt en u een visum wil krijgen om in België te kunnen werken. 

Personen die een dossier voor erkenning of gelijkwaardigheid hebben ingediend binnen de termijn voor het verkrijgen van een visum, waarover nog geen beslissing is genomen, zullen in afwachting van de beslissing niet worden vervolgd voor onwettige uitoefening.

Ik heb een visumaanvraag ingediend, hoelang moet ik wachten alvorens mijn visum te ontvangen?

Naargelang het aantal ontvangen aanvragen schommelt de behandeltermijn tussen 2 en 3 weken. Het visum wordt standaard per mail verstuurd tenzij de FOD Volksgezondheid niet over uw mailadres beschikt.

Hoe kan ik een erkenning als klinisch psycholoog aanvragen?

De erkenning van gezondheidszorgberoepen is sinds 1 juli 2014 een bevoegdheid van de Gemeenschappen. Bij de behandeling van erkenningsaanvragen gaan de Gemeenschappen na of de aanvrager voldoet aan de erkenningscriteria voor klinisch psychologen die werden vastgesteld bij koninklijk besluit van 26 april 2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede van stagemeesters en stagediensten. Deze erkenningscriteria treden in werking op 1 januari 2020. Vanaf die datum dient iedere klinisch psycholoog die de klinische psychologie wenst uit te oefenen, te beschikken over een erkenning.

Voor al uw vragen over uw erkenning en het volgen van de professionele stage kunt u terecht bij: