Aangezien de Brexit-datum nadert, lijsten we hier een aantal domeinen op waar er gevolgen zouden kunnen zijn en/of die rechstreeks of onrechtstreeks onder de bevoegdheden van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vallen

Particulieren


1. Algemene informatie (voor de reizigers)

* “Notice on travelling between the EU and the United Kingdom following withdrawal of the United Kingdom from the EU

2. Grensoverschrijdende zorg

Patiënten afkomstig van het Verenigde Koninkrijk in België

In geval van Brexit met akkoord zal er niets veranderen tot het einde van de overgangsperiode die momenteel tot 31/12/2020 is voorzien. 

In geval van Brexit zonder akkoord zullen eenzijdige maatregelen worden verlengd gedurende een overgangsperiode op grond van het wederkerigheidsprincipe in de gezondheidszorg

Belgische patiënten in het Verenigde Koninkrijk

In geval van Brexit met akkoord zal er niets veranderen tot het einde van de overgangsperiode die momenteel tot 31/12/2020 is voorzien.

In geval van Brexit zonder akkoord zullen eenzijdige maatregelen worden verlengd gedurende een overgangsperiode op grond van het wederkerigheidsprincipe in de gezondheidszorg.

Wij raden u aan om bij het plannen van medische zorg of een verblijf in het Verenigd Koninkrijk rond of na de Brexit-datum vooraf contact op te nemen met uw mutualiteit.

3. Reizen met huisdieren

Reizen met huisdieren vanuit het Verenigde Koninkrijk naar België (en de Europese Unie)
http://www.favv.be/brexit/nl/dier/in/ (bron FAVV)

Reizen met huisdieren vanuit België (of de Europese Unie) naar het Verenigd Koninkrijk
http://www.favv.be/brexit/nl/dier/out (bron FAVV)

4. Invoer van bedreigde diersoorten en producten die op basis daarvan worden gemaakt

Het Verdrag inzake de internationale handel in bedreigde wilde dier- en plantensoorten, bekend onder de afkorting CITES of Verdrag van Washington, is een internationale overeenkomst tussen staten.

Zie pagina  "Brexit, wat zijn de gevolgen voor het aanvragen van CITES-documenten?"

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
Callcenter Directoraat-Generaal Leefmilieu DGEM
Galileelaan 5/2
1210 Brussel
Tel. : +32 (0)2 524 97 97
 

Professionelen / Ondernemingen


 

1. Zorgverleners

Internationale erkenning van diploma's

In België zijn de deelstaten (en in het bijzonder de Gemeenschappen) bevoegd voor de erkenning van de diploma's voor gezondheidswerkers..

In geval van Brexit met akkoord blijft de erkenning van in het Verenigd Koninkrijk verworven beroepskwalificaties (vóór de datum van vertrek van het VK) van kracht. De behandeling van de aanvragen die vóór het einde van de overgangsperiode worden ingediend, zal volgens de huidige regels worden voortgezet. De erkenning van beroepskwalificaties die na afloop van de overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk zijn verworven, moet in een latere overeenkomst worden vastgelegd.

In geval van Brexit zonder akkoord zal het Verenigd Koninkrijk een “derde land” worden. De erkenning van in het Verenigd Koninkrijk verworven beroepskwalificaties (vóór de datum van vertrek van het VK) blijft van kracht. Voor nieuwe aanvragen zijn de bepalingen van toepassing die gelden voor derde landen waarmee België geen overeenkomst heeft gesloten. Aanvragen die op de datum van Brexit in behandeling zijn, worden verwerkt volgens de huidige regels.

2. Producenten/uitvoerders van tabaksproducten

In geval van Brexit met akkoord zal er niets veranderen tot het einde van de overgangsperiode die momenteel tot 31/12/2020 is voorzien.

In geval van Brexit zonder akkoord zullen de EU-regels op het gebied van tabaksproducten, m.n. Richtlijn 2014/40/EU, niet langer van toepassing zijn in het Verenigd Koninkrijk. Het is ook mogelijk dat het Verenigd Koninkrijk nieuwe verplichtingen zal opleggen aan bedrijven die tabaksproducten naar het Verenigd Koninkrijk uitvoeren.

3. Producenten/invoerders van cosmetische producten

In geval van Brexit met akkoord zal er niets veranderen tot het einde van de overgangsperiode die momenteel tot 31/12/2020 is voorzien.

In geval van Brexit zonder akkoord is er een verplichting voor producten uit het Verenigd Koninkrijk die op de EU-markt worden gebracht om over een verantwoordelijke (producent, gemachtigde vertegenwoordiger of importeur van producten uit derde landen) te beschikken die in de Europese Unie is gevestigd. Op de verpakking moet de vermelding "Made in UK" en de naam/het adres van de in de EU gevestigde verantwoordelijke worden aangebracht. Na de datum van Brexit mogen producten uit het Verenigd Koninkrijk waarvoor een dergelijke verantwoordelijke niet meer bestaat, niet meer worden gecommercialiseerd in de Europese Unie. Producten waarvoor een nieuwe EU-verantwoordelijke is aangesteld, moeten namens de nieuwe verantwoordelijke opnieuw worden geregistreerd via het Europese CPNP-kennisgevingsportaal, aangezien kennisgeving van een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde verantwoordelijke niet langer geldig zijn na de Brexit-datum.

De inspectiediensten staan ter beschikking om specifieke vragen over dit onderwerp te beantwoorden via  apf.inspection@health.fgov.be

4. Meststoffen

In geval van Brexit met akkoord zal er niets veranderen tot het einde van de overgangsperiode die momenteel tot 31/12/2020 is voorzien.

In geval van Brexit zonder akkoord moeten alle houders van een derogatie als producent van meststof, bodemverbeteraar, groeimedium of aanverwante producten in de EU zijn gevestigd. Houders van Britse derogaties zullen daarom een overdracht van deze derogaties moeten aanvragen.

5. Handel in andere producten

· Handel en productcontrole

In geval van Brexit met akkoord zal er niets veranderen tot het einde van de overgangsperiode die momenteel tot 31/12/2020 is voorzien.

In geval van Brexit zonder akkoord zullen de aangemelde instanties (Notified Bodies - NB) van het Verenigd Koninkrijk hun NB-statuut verliezen met betrekking tot de Europese wetgeving betreffende productconformiteit. Producenten die in het verleden in het Verenigd Koninkrijk goedkeuring hebben verkregen, zullen -- om aan de EU-wetgeving te kunnen blijven voldoen (na Brexit) en toegang tot de EU-markt te hebben  -- nieuwe goedkeuringen van de EU-27 typegoedkeuringsinstanties moeten verkrijgen, ook voor producten die al in productie zijn.

· Handel en controle op chemische stoffen

In geval van Brexit met akkoord zal er niets veranderen tot het einde van de overgangsperiode die momenteel tot 31/12/2020 is voorzien.I

In geval van Brexit zonder akkoord wordt het Verenigd Koninkrijk een “derde land” voor EU en verlaat het de interne markt zonder overgangsperiode. Door zijn vertrek uit de EU zal het Verenigd Koninkrijk het systeem van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) verlaten. Zonder akkoord zullen registraties van chemische stoffen bij het ECHA door  in het VK  gevestigde registranten (producenten, invoerders, alleenvertegenwoordigers) vanaf de datum van de Brexit niet langer geldig zijn. Evenzo zullen de vergunningen van Britse ondernemingen vanaf die datum niet langer geldig zijn.

· Handel en controle over bedreigde diersoorten en producten die op basis daarvan worden gemaakt

Het Verdrag inzake de internationale handel in bedreigde wilde dier- en plantensoorten, bekend onder de afkorting CITES of Verdrag van Washington, is een internationale overeenkomst tussen staten.
Zie pagina  "Brexit, wat zijn de gevolgen voor het aanvragen van CITES-documenten? "

· Controle op grensoverschrijdende verplaatsingen (invoer - uitvoer - doorvoer) van invasieve uitheemse soorten (IAS)

Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en het beheer van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten (IAS) voorziet een allesomvattende wettelijke regeling om bepaalde IAS (fauna en flora) te verbieden (nl. de belangrijkste voor EU en waarvan is gebleken dat zij een negatief effect hebben op de biodiversiteit en zelfs op de menselijke gezondheid en/of de economie). Dit regime bepaalt onder andere handelsbeperkingen. Deze kunnen worden beïnvloed in geval van Brexit zonder akkoord.

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
Callcenter Directoraat-Generaal Leefmilieu DGEM
Galileelaan 5/2
1210 Brussel
Tel. : +32 (0)2 524 97 97
 

· Houthandel (onder Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT Licence )

Overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EU) nr. 995/2010 hebben marktactoren een zorgvuldigheidsplicht wanneer zij hout of houtproducten op de markt brengen. Vanaf de datum van Brexit zal deze verplichting gelden voor marktactoren uit de EU-27 die hout en houtproducten uit het Verenigd Koninkrijk invoeren, ongeacht waar het hout oorspronkelijk werd gekapt.

Met ingang van Brexit zal de erkenning als controleorgaan voor vestigingen in het Verenigd Koninkrijk niet langer geldig zijn. Het FLEGT-vergunningensysteem controleert de invoer van hout in de EU vanuit landen die met de EU bilaterale vrijwillige FLEGT- partnerschapsakkoorden (VPA's) hebben gesloten. Zodra er akkoord is bereikt, bevatten de VPA's verbintenissen en maatregelen van beide partijen om de handel in illegaal hout een halt toe te roepen.  Vanaf de Brexit-datum zal dit regime, met inbegrip van de FLEGT VPA's, niet langer van toepassing zijn in het Verenigd Koninkrijk.