Medex volgt de situatie rond Coronavirus SARS-CoV-2 nauwgezet op. Deze pagina werd aangemaakt om u op de hoogte te houden van de meest recente situatie en maatregelen die Medex heeft genomen.

Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te raadplegen. (laatste versie 14/04/2023)

In het algemeen
Ziekteverzuim
Verminderde prestaties
Arbeidsongevallen
Medische kosten bij een arbeidsongeval
Pensioencommissie
Beroepsziekten
Piloten
Chauffeurs
Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst (GGD)

 

In het algemeen

Medex heeft intussen zijn verschillende expertises hervat. Om de hygiënische maatregelen in acht te nemen, wordt het aantal echter steeds beperkt, zodat na elk onderzoek een ontsmetting kan worden uitgevoerd en de afstand kan worden gerespecteerd naar gelang de beschikbare ruimte van de lokalen. Door deze maatregelen kunnen wij onze dossiers niet aan hetzelfde tempo afwerken. Hou dus rekening met een vertraging in de verwerking. Wij rekenen op uw begrip en geduld.
Verder is het van essentieel belang dat u alle maatregelen, beschreven in de bijlage van uw oproepingsbrief, in acht neemt. Bedankt voor uw medewerking.
 

Ziekteverzuim
Indien u zelf niet ziek bent, maar door uw arts uit voorzorg in quarantaine werd geplaatst moet u ons geen ziekteattest bezorgen. U moet wel een quarantainegetuigschrift aan uw werkgever bezorgen.
Indien in quarantaine geplaatst werd omdat u zelf ziekteverschijnselen vertoont dan moet u ons een medisch attest bezorgen waarop de diagnose van de ziekte vermeld wordt.

Vraag aan de arts om, indien mogelijk, gebruik te maken van het elektronisch attest eMediAtt. Indien eMediAtt niet mogelijk is, vraag aan de arts om steeds de diagnose (= medische oorzaak van de arbeidsongeschiktheid) op het attest te vermelden. Een attest dat niet is uitgeschreven op het gebruikelijke Medex-formulier wordt aanvaard door Medex, op voorwaarde dat het attest alle noodzakelijke gegevens (identificatie van de patiënt / afwezigheidsperiode / type afwezigheid / diagnose / identificatie van de behandelende arts / datum van het attest) bevat.

Als u na een telefonische consultatie met uw huisarts arbeidsongeschikt wordt geacht wegens het COVID-19-virus, en u het getuigschrift per e-mail heeft ontvangen, mag u het doorsturen per mail naar attesten.certificats@health.fgov.be.
Opgelet, deze tijdelijke aanpassing van het geneeskundig getuigschrift is van toepassing voor de periode van 1 februari 2022 tot 31 maart 2022.
Voor alle andere redenen van afwezigheid dient u nog steeds het bestaande medische attest te gebruiken. Of vraag uw arts een eMediAtt (elektronisch medisch attest) te sturen.

Wanneer een ambtenaar zich in staat voelt om het werk te hervatten (met telewerk) vóór de termijn van arbeidsongeschiktheid die de behandelend arts heeft voorgeschreven op het medisch attest, is verstreken, dan kan dit door de werkgever hiervan op de hoogte te brengen. Die zal dan nagaan of een onderzoek bij de arbeidsarts met betrekking tot de werkhervatting noodzakelijk is. Uw werkgever kan dan ofwel tijdig een werkhervattingsonderzoek aanvragen indien u een risicopost bekleedt of aan u  voorstellen een bezoek aan te vragen bij de arbeidsarts indien u een aanpassing wenst van de arbeidspost. Voor de federale ambtenaren zal de werkgever die vervoegde werkhervatting registreren in onze applicatie van het ziekteverzuim. Het medisch attest dat oorspronkelijk werd uitgeschreven moet niet herzien worden.

Gelieve rekening te houden met de volgende voorschriften bij bezoek van de controlearts: gebruik een mondmasker dat mond en neus bedekt gezien bij een controle de nodige afstand niet gegarandeerd kan worden, huisgenoten moeten zich naar een andere ruimte verplaatsen (tenzij een begeleider noodzakelijk is), gebruik uw eigen balpen om documenten te ondertekenen, eventuele huisdieren moeten in een andere ruimte geplaatst worden.

Verminderde prestaties
Iemand die na een langdurige afwezigheid wegens ziekte het werk met verminderde prestaties wenst te hervatten, wordt onderzocht in het medisch centrum. Daar zal de arts beslissen of voor eventuele verlengingen een nieuw onderzoek in het medisch centrum noodzakelijk is om de evolutie van de medische toestand te evalueren of dat een beslising om de verminderde prestaties te verlengen op basis van de medische documenten kan genomen worden.

Arbeidsongevallen
De expertisen verlopen momenteel in een normaal ritme.

Medische kosten bij een arbeidsongeval 
Houd hiermee rekening dat de doorlooptijd iets langer kan zijn. Wij vragen begrip te hebben voor deze situatie en ons niet direct te contacteren wanneer het wat langer duurt. Zo blijven onze lijnen vrij voor dringende zaken.

Pensioencommissie
De expertises in het kader van de pensioencommissie verlopen momenteel volgens een normaal ritme.
Heeft u een vraag in verband met een lopend of nieuw dossier?  U kan ons contacteren per e-mail (medex_PC@health.fgov.be) en wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

Beroepsziekten
Fedris heeft bevestigd dat de ziekte COVID-19 in bepaalde gevallen als een beroepsziekte kan worden erkend. Als u vragen heeft over deze erkenning, kan u de FAQ’s van Fedris nalezen.

Wie heeft er recht op?

  • Werknemers uit de zorgsector die in aanraking komen met patiënten met COVID-19 (code 1.404.03 op de Belgische lijst van beroepsziekten)
  • Werknemers die in de periode van 18 maart 2020 tot en met 17 mei 2020 beroepsactiviteiten hebben uitgeoefend in bedrijven van de cruciale sectoren en de eseentiële diensten bedoeld in de bijlage van het ministrieel besluit van 23 maart 2020 (code 1.404.04), voor zover:
    • de werkomstandigheden het onmogelijk maken om een afstand van 1,5 meter te bewaren tijdens contacten met andere personen,
    • er niet meer dan 14 dagen zijn verstreken tussen het optreden van de ziekte en de datum van de laatste daadwerkelijke werkzaamheden van de werknemer buitenshuis (optreden van symptomen tussen 20 maart en 31 mei).
  • Werknemers die niet onder code 1.404.03 vallen en die betrokken zijn bij een uitbraak van infecties op de werkplek tussen 18 mei 2020 en 31 december 2021 (nieuwe code 1.404.05).
  • Werknemers buiten deze sectoren als u kan bewijzen dat u de ziekte daadwerkelijk hebt opgelopen in de loop van uw professionele activiteiten en niet in andere omstandigheden ("open systeem").

Een uitbreiding van de categorieën van personeel dat in aanmerking komt, is gepland. Meer info kan u lezen via het volgende nieuws: Mogelijkheden voor de vergoeding m.b.t. het beroepsrisico.

Dit koninklijk besluit biedt een beter juridisch kader en meer zekerheid voor de erkenning van een beroepsziekte door COVID-19. Om deze reden staan de dossiers in het “open systeem” in de wacht. In uw belang geven wij er de voorkeur aan geen beslissing te nemen zonder dit koninklijk besluit.

Piloten
Het Directoraat-generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer heeft tijdens het jaar 2020 enkele ontheffingen toegestaan in verband met COVID-19 (Coronavirus). Meer info: https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/covid_19_coronavirus.
Op dit ogenblik zijn geen verdere ontheffingen meer van toepassing.
De medische keuringen bij Medex vinden normaal plaats.

Chauffeurs
De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft in de loop van 2020 wegens de COVID-19-pandemie verlengingen toegestaan voor rijbewijzen van groep 2.
Meer informatie hierover is te vinden op de pagina https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/covid_19_coronavirus van de FOD Mobiliteit en Vervoer.
Op dit ogenblik zijn deze verlengingen niet meer van toepassing.
De medische keuringen bij Medex vinden normaal plaats.

Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst (GGD)
De expertisen verlopen momenteel in een normaal ritme.
Voor specifieke vragen over het medisch onderzoek en het beloop van uw dossier kan u terecht op het e-mailadres: medex_ggd@health.fgov.be .
Voor inlichtingen en vragen over de verschillende aanvragen, procedures en/of beslissingen tot het verkrijgen van een pensioen of financiële hulp, verwijzen we u door naar onze partners (Federale Pensioen Dienst of FOD Justitie).