De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft vanmorgen, 4 mei, vergaderd over o.a. de testing- en opvolgingsstrategie in het kader van COVID-19.

INLEIDING

Een stapsgewijze afbouw van de Covid-19 maatregelen vergt dat de keten van besmettingen doorbroken wordt. De volgende elementen kunnen daartoe bijdragen

 • systematische en herhaalde testing om besmette personen op te sporen;
 • opsporing van personen die de voorbije dagen in nauw contact geweest zijn met besmette personen (opvolging van contactpersonen).

Het is zeer belangrijk dat de testing- en opvolgingsstrategie goed gesynchroniseerd verlopen. De eerstvolgende week is een opstartfase waarin deze elementen geleidelijk aan geïmplementeerd zullen worden.

Testingstrategie

De testcriteria werden uitgebreid en laten toe om patiënten met milde symptomen te testen.Tevens kunnen ook contacten van besmette patiënten getest worden in functie van de opgestelde richtlijnen (zie https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf).

Elke individuele arts kan, als hij of zij de middelen heeft om stalen af te nemen en beschikt over de nodige beschermingsmiddelen, de test zelf uitvoeren. Hij of zij werkt dan nauw samen met het laboratorium waarop gewoonlijk beroep wordt gedaan voor analyses, en haalt de voorraden bij ditzelfde laboratorium. Indien de arts het wenst, kan hij zijn patiënten ook doorverwijzen naar een triagecentrum dat opgericht is op initiatief van een huisartsenkring en dat een testfunctie zal hebben ontwikkeld en zich hiervoor zal hebben georganiseerd. Een triagecentrum dat een testfunctie wil aanbieden, zal patiënten moeten kunnen ontvangen die door de huisarts zijn doorverwezen, maar ook de personen die zijn doorverwezen in het kader van het contactopvolgingssysteem. Ieder triagecentrum kan kiezen met welk laboratorium zij samenwerken voor de analyse van de stalen.

Aan triagecentra die samenwerken met het federale testingplatform worden standaard beschermingsmateriaal en swabs geleverd door het federaal platform. Dit platform zal dan ook de inzameling van de afgenomen stalen en de verzending ervan naar de analyselaboratoria organiseren.

De huisarts van de patiënt kan de resultaten van de afgenomen testen raadplegen op een resultatenserver, ook al is de staalafname gebeurd door iemand anders, zoals een triagecentrum of een coördinerend arts van een woon-zorgcentrum. In de loop van de week wordt er bovendien voor gezorgd dat de huisarts die het globaal medisch dossier van de patiënt beheert, een automatische melding van het testresultaat krijgt in zijn beveiligde elektronisch brievenbus en dus onmiddellijk contact kan opnemen met de patiënt, ook al heeft hij of zij de staalafname en de aanvraag van de test niet zelf verricht.

Opvolgingsstrategie

Wanneer een patiënt getest wordt, zal hij door de arts die de test afneemt gevraagd worden zijn contacten van de voorbije dagen te noteren aan de hand van een formulier, dat beschikbaar is op https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/covid19-triagecentra.

Vanaf de tweede helft van deze week zullen patiënten die Covid-19 besmet zijn, door een call center gecontacteerd worden om te vragen met wie ze de voorbije dagen in nauw contact zijn geweest. Het door hen ingevulde formulier kan daarbij helpen. Personen die recentelijk nauw in contact zijn geweest met een besmet persoon, zullen door het call center worden gebeld. Daarbij zal worden gepeild naar hun gezondheidstoestand, en op basis daarvan gevraagd worden om de nodige maatregelen te nemen.

Een huisarts van een besmette patiënt zal zelf aan de patiënt al vragen of hij nauw in contact is geweest met bepaalde personen, zoals personen die onder hetzelfde dak wonen. In dat geval kan de huisarts, ook als de betrokken personen (nog) geen symptomen vertonen en arbeidsgeschikt zijn, een quarantaine-attest uitreiken voor deze personen. De personen waarvoor zo een quarantaine-attest wordt uitgereikt, moeten de zelfisolatie respecteren. Zij kunnen wel telewerken.

In bepaalde, strikt omschreven gevallen zal dat quarantaine-attest ook kunnen worden overgemaakt door het call center onder de verantwoordelijkheid van een gezondheidsinspecteur.

Het quarantaine-attest

Op basis van afspraken in de Nationale Arbeidsraad werd voor de duur van de Covid-19 crisis een aangepast model van medisch getuigschrift uitgewerkt, dat gebruikt kan worden, zowel voor raadplegingen met fysisch contact als voor telefonische contacten. Het gaat om een uniform model dat voor alle ondernemingen geldt.

Dit getuigschrift is toepasselijk voor twee situaties:

 • de werknemer is arbeidsongeschikt;
 • de werknemer is geschikt om te werken, maar mag zich niet verplaatsen en naar zijn werkplek begeven (‘quarantaineattest’).

Het toepassingsgebied van het betrokken attest zal verbreed worden tot alle personen, ongeacht hun sociaal statuut.

Het model van de betrokken getuigschriften wordt op 4 mei 2020 op de website van het RIZIV gepubliceerd. Het zal in dezelfde week ook in de softwarepakketten van de huisartsen worden geïntegreerd.

Op het portaal van de sociale zekerheid wordt informatie verschaft over de financiële gevolgen voor de betrokkenen.

Kort samengevat, zullen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die arbeidsongeschikt zijn de gewone ziekte-uitkeringen bekomen, na een eventuele periode van gewaarborgd loon.

Werknemers en ambtenaren die gevraagd worden zich in quarantaine te plaatsen kunnen genieten van doorbetaling van hun loon voor zover telewerk mogelijk is. Voor zover dit niet mogelijk is, zullen werknemers op basis van het medisch getuigschrift dat zij aan de werkgever overmaken een uitkering van tijdelijke werkloosheid bekomen.

Zelfstandigen die gevraagd worden zich in quarantaine te plaatsen, zullen via hun sociaal verzekeringsfonds kunnen aanspraak maken op een overbruggingskrediet.

 

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

 • Maggie De Block - federale Staat
 • Wouter Beke - Vlaanderen
 • Christie Morreale – Waals gewest
 • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap
 • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap
 • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie
 • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap
 • Aangevuld met Philippe De Backer, bevoegd voor de Taskforces Testing en Shortages

 

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL.