Van bij de opstart van onze vaccinatiecampagne is onze doelstelling steeds geweest het beschermen van de meest kwetsbaren, die het meest risico lopen op hospitalisatie en overlijden. Op die manier worden ons zorgsysteem en onze zorgverleners niet overbelast, zodat ieder van ons steeds de zorg kan krijgen die hij of zij nodig heeft. Daarvoor leveren wij allemaal al lange tijd samen deze inspanningen.
Onze doelstelling blijft onveranderd, ook al is er sinds het begin van de vaccinaties nieuwe informatie beschikbaar geworden, zoals nu het geval is bij het AstraZeneca vaccin.
 
Werkzaamheid bij personen vanaf 56 jaar nog onvoldoende bewezen
Momenteel zijn er nog onvoldoende wetenschappelijke data beschikbaar over de werkzaamheid van het AstraZeneca vaccin voor personen vanaf 56 jaar. In afwachting van meer betrouwbaar bewijs, beveelt de Hoge Gezondheidsraad dan ook aan om de meer dan 443.000 AstraZeneca vaccins die binnenkort in ons land worden geleverd, voorlopig te voorzien voor volwassenen tot en met 55 jaar.
 
70% werkzaamheid vanaf 2 weken na de 2e dosis
Uit klinische studies blijkt dat het AstraZeneca vaccin, dat ook in 2 doses wordt toegediend, bij personen van 18 jaar tot 55 jaar werkzaam is tegen COVID-19 ziekte. Bij deze groep werd vanaf 2 weken na die tweede dosis een bescherming tot meer dan 70% vastgesteld, indien de 2e dosis gegeven wordt na 8 tot 12 weken. De toediening van de 2e dosis 12 weken na de eerste dosis kan zelfs nog een betere bescherming tegen COVID-19 ziekte bieden. Dit laatste tijdsschema wordt dan ook aanbevolen.
Bij de deelnemers aan de studies blijkt namelijk dat 15 dagen na toediening van de 2° dosis er niemand diende opgenomen te worden in het ziekenhuis voor COVID-19.
 
Voor wie wordt het AstraZeneca vaccin voorzien?
De Taskforce adviseert om het gezondheidscriterium – dus zoveel mogelijk ernstige ziekte en overlijdens door COVID-19 vermijden - verder te laten primeren bij het bepalen van de doelgroepen voor het AstraZeneca vaccin. Dit wetenschappelijk onderbouwde advies werd zonet goedgekeurd door de Interministeriële Conferentie.
 
Vanaf midden februari zal men beginnen met het toedienen van het AZ-vaccin aan zoveel mogelijk personen binnen de volgende groepen, in deze volgorde:

 • zorgverleners van 18 tot en met 55 jaar oud.
 • de bewoners en personeel (18 tem 55 jaar) in de andere collectieve zorginstellingen, zoals revalidatiecentra, psychiatrische instellingen, of ook het personeel in residentiële instellingen voor de bescherming van kinderen en jongeren. Dit kan samenvallen met de vaccinatie van de 55-plussers in die instellingen met het Pfizer of Moderna vaccin.
 • de risicogroepen met bepaalde aandoeningen (18 tem 55 jaar), in een volgorde van dalende leeftijd, conform het recente advies van de Hoge Gezondheidsraad. Uitzondering hierop zijn mensen met immuunstoornissen of die worden behandeld met immunosuppressiva. Deze  zullen worden gevaccineerd met Pfizer of Moderna vaccins, net als de risicopatiënten ouder dan 55.
 • 18 tem 55 jarigen in politionele ordediensten, dus de interventionele eenheden op het terrein bij de politie.

Door deze aanpak worden deze groepen sneller gevaccineerd en lopen zij dus een beduidend lager risico op COVID-19 ziekte en ziekte-uitval. Daarnaast worden daardoor de thuiswonende ouderen eerder gevaccineerd dan voorzien, omdat er door deze aanpassing meer Pfizer vaccins voor hen beschikbaar worden. Dit alles draagt bij tot de groepsimmuniteit, en dus de bescherming van de (nog) niet gevaccineerden.
Anderzijds worden zoveel mogelijk Pfizer en Moderna vaccins beschikbaar gehouden voor de oudere bevolking voor wie bewezen is dat zij een hoge werkzaamheid bieden. In deze groep heeft COVID-19 de zwaarste impact (zie figuur onderaan).
Vanaf wanneer exact kom je in aanmerking voor het AZ vaccin? 

 • Voor de 18-jarigen: je wordt opgenomen in de database voor de uitnodiging van het vaccin vanaf de maand waarin je op de eerste van de maand 18 jaar oud bent. Stel: je wordt 18 in juli, dan kom je vanaf augustus in de database om het AZ-vaccin toegediend te krijgen.
 • Voor de 55-jarigen: Je wordt opgenomen in de database voor de uitnodiging voor een AZ-vaccin tot en met de laatste maand waarin je op de eerste van de maand nog geen 56 jaar oud bent.

Leveringen AstraZeneca vaccin
In februari worden voor België 443.000 dosissen van het Astra Zeneca vaccin verwacht. Het volume en de planning van de latere leveringen zijn nog niet gekend. De (Europese) leveringsproblematiek van Astra Zeneca is gekend en er moet rekening mee worden gehouden dat de productieproblematiek nog even kan duren.
Ondertussen blijven de vaccinaties, die de komende weken zijn ingepland, doorgaan.
 
Beschermende maatregelen blijven van kracht
Momenteel zijn geen robuuste wetenschappelijke gegevens die aantonen dat de 3 vaccins een significante impact hebben op de overdracht van het virus. Daarom blijven de hygiënische maatregelen onverminderd van kracht.
 
 
 Figuur: mortaliteit en hospitalisaties bij COVID-19  (bron: Sciensano, steekproef: ong 60% van de gehospitaliseerden)
 
 Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

 • Wouter Beke – Vlaanderen, voorzitter IMC,
 • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
 • Christie Morreale – Waals Gewest,
 • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,
 • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
 • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
 • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
 • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap,

en het Regeringscommissariaat Corona.
 
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL.