Van 1 maart 2021 tot en met 30 september 2021 heeft de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid een openbare raadpleging georganiseerd over het ontwerp van het stroomgebiedsbeheerplan voor de Belgische kustwateren (2022-2027), in uitvoering van de Kaderrichtlijn Water.

De Belgische kustwateren ondergaan de invloed van zoetwateraanvoer vanuit rivieren. Daarnaast is er instroom van Atlantische wateren en hebben verschillende activiteiten op zee een invloed op de kwaliteit van het Belgische kustwater. De federale overheid stelde een stroomgebiedsbeheerplan op om een goede kwaliteit van het water te verzekeren, dat ze elke zes jaar herziet. Deze keer gaat het om de tweede herziening van het plan.

Het stroomgebiedsbeheerplan omvat:

  • een beschrijving van de kenmerken van het stroomgebiedsdistrict en van de Belgische kustwateren
  • een overzicht van significante drukken en impacten van menselijke activiteit op de toestand van oppervlaktewater
  • de resultaten van de monitoringsprogramma’s en een beschrijving van de chemische en ecologische toestand
  • het maatregelenprogramma: een beschrijving van de aanvullende maatregelen. De verbetering van de ecologische en chemische kwaliteit van kustwateren hangt voornamelijk af van maatregelen die stroomopwaarts worden genomen.

Resultaten van de openbare raadpleging

In totaal ontving de Dienst Marien Milieu 132 opmerkingen van 3 instellingen (2 administraties en 1 consortium van ngo’s).

Na afloop van de raadpleging werden de ontvangen opmerkingen en voorstellen bestudeerd. Tekstuele verbeteringen werden aangepast in het definitieve plan om de accuraatheid te verbeteren. De inhoudelijke opmerkingen werden overgenomen in het definitieve plan als deze als relevant werden beschouwd.

Een getailleerde verklaring geeft een overzicht van deze inhoudelijke opmerkingen en de antwoorden hierop. Ze geeft dus weer hoe rekening werd gehouden met de opmerkingen.

Context van het plan

Dit stroomgebiedsbeheerplan werd opgesteld in uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. Doel van deze richtlijn is om een goede toestand van alle waterlichamen (rivieren, meren, kust- en overgangswateren en grondwater) te bereiken en te behouden. De Belgische federale overheid is bevoegd voor het beheer van de Belgische kustwateren.

Het stroomgebiedsbeheerplan van het Scheldedistrict voor de Belgische Kustwateren (SGBP) 2022-2027 vormt de tweede herziening van het SGBP volgens artikel 13 van de Kaderrichtlijn Water van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 (DIR 2000/60/EG) en artikel 24 van het koninklijk besluit van 23 juni 2010 betreffende de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand. Deze richtlijn en KB vereisen de ontwikkeling van een beheerplan voor het stroomgebiedsdistrict van de Schelde en bepalen dat dit plan om de zes jaar moet worden herzien.

Het definitieve plan

Het geactualiseerde stroomgebiedsbeheerplan voor de Belgische kustwateren werd op 21 december 2021 goedgekeurd en begin januari 2022 elektronisch (via EIONET) aan de Europese Commissie bezorgd.

Beschikbare documenten:

Meer informatie : Kaderrichtlijn Water