Op deze pagina kan u de belangrijkste informatie terugvinden met betrekking tot de erkenning als stagemeester en als stagedienst in de klinische orthopedagogiek. 

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een erkenning als stagemeester te krijgen?

Om erkend te kunnen worden als stagemeester, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U moet via het aanvraagformulier het bewijs leveren dat beschikt over didactische, klinische en organisatorische eigenschappen en dat u uw kennis op peil houdt door middel van permanente vorming.
  • U houdt een portfolio bij zoals vermeld in artikel 8, tweede lid, van de wet van 22 april 2019 betreffende de kwaliteit van de zorgpraktijk, waaruit uw bekwaamheid van stagemeester blijkt.
  • De stagemeester is ertoe gehouden gedurende zijn erkenning als stagemeester een reële klinische activiteit te blijven uitoefenen binnen de stagedienst of binnen iedere vestigingsplaats van de stagedienst indien deze is uitgesplitst over meerdere vestigingsplaatsen.
  • U verbindt zich er toe voldoende tijd en aandacht te besteden aan de opleiding en de begeleiding van de kandidaat-klinisch orthopedagoog in uw praktijk.
  • Om als stagemeester in de klinische orthopedagogie erkend te worden, dient u over drie jaar beroepservaring als klinisch orthopedagoog te beschikken (in plaats van vijf jaar).


Meer informatie vindt u in K.B. van 26/04/2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten. Dit koninklijk besluit is gewijzigd. Raadpleeg het wijzigingsbesluit.


Aan welke voorwaarden moet een zorgvoorziening of praktijk voldoen om erkend te worden als stagedienst voor de opleiding van de kandidaat-klinisch orthopedagogen ?

Er zijn drie categorieën van stagediensten, elk met hun specifieke erkenningscriteria. Deze erkenningscriteria vindt u terug in hoofdstuk 4 van K.B. van 26/04/2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten.  
 

Hoe lang is uw erkenning als stagemeester of als stagedienst geldig?

De erkenning als stagemeester en als stageplaats is geldig voor een periode van vijf jaar. Vanaf 02/07/2026 moet u reeds 3 jaar erkend zijn als klinisch orthopedagoog en in die hoedanigheid beroepsactiviteit uitgeoefend hebben om erkend te worden als stagemeester. 
Om een hernieuwing van uw erkenning te krijgen moet u beantwoorden aan de volgende voorwaarden:

  1. U hebt uw verlengingsaanvraag op tijd verstuurd, met name 6 maanden vóór afloop ervan;
  2. ​In uw stagedienst bleef u dezelfde activiteiten uitoefenen en wenst enkel dezelfde activiteiten uit te oefenen als deze waarvoor u de erkenning als stagemeester hebt behaald;
  3. U het zelfde quotum op te leiden stagiairs wil houden:
  4. U tijdens uw vorig mandaat als stagemeester uw stagemeesterschap op hetzelfde adres bleef verzekeren en dat verder wenst te doen.


Hoe kan u een erkenning als stagemeester aanvragen?

U vindt de procedure om een aanvraag in te dienen terug bij de e-diensten. 


Hoe zal u uw erkenning ontvangen?

U zal uw erkenning via elektronische weg ontvangen in uw eBox. Dit is de beveiligde brievenbus waarmee u documenten kunt bekijken en beheren, die overheidsinstellingen en organisaties belast met een openbare dienstverlening u sturen. 


Waar vindt u de lijst met stagemeesters?

Lijst van de stagemeesters in de klinische orthopedagogiek
 

Contact information

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97