In het kader van het herbeoordelingsprogramma van voedingsadditieven en op verzoek van de Europese Commissie, heeft de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) haar advies van 2016 over de veiligheid van het additief titaandioxide, ook bekend als E171, geactualiseerd. De EFSA besluit dat titaandioxide niet langer als een veilig voedingsadditief kan beschouwd worden omdat problemen op het vlak van genotoxiciteit (dit zijn effecten op het genetisch materiaal – DNA - van cellen) niet kunnen worden uitgesloten na consumptie ervan. 
 
De wetenschappers van de EFSA hebben deze mogelijke problemen ontdekt door de nieuwe methodologie voor risicobeoordeling, die werd vastgesteld in 2018, te gebruiken.  Ze hebben de recente resultaten van toxicologische studies, die werden uitgevoerd op vraag van de Commissie om zo de ontbrekende gegevens van 2016 aan te vullen, geanalyseerd.  Ook werden 1000-en wetenschappelijke artikelen, die sinds 2016 beschikbaar kwamen, meegenomen in de analyse.  De EFSA heeft hierbij ook gebruik gemaakt van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot nanopartikels die zich in additieven kunnen bevinden, en dat gefinancierd werd door de FOD Volksgezondheid en uitgevoerd werd door Sciensano.

Update van 12/05/2021 : 
 
Het gebruik van titaandioxide als kleurstof in verschillende categorieën van levensmiddelen is momenteel toegestaan in de Europese Unie. Afgaande op een aantal marktgegevens is er echter sprake van een dalende tendens.
 
De FOD Volksgezondheid analyseert dit nieuwe advies van de EFSA in detail en staat in nauw contact met de Europese Commissie, waaraan reeds gevraagd werd om snel te reageren. De Commissie heeft aangekondigd dat zij een maatregel zal voorstellen om titaandioxide als kleurstof in levensmiddelen te verbieden. Dit voorstel zal op 18 mei met de bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten worden besproken.
 
In afwachting van de definitieve beslissing raadt de FOD Volksgezondheid alle operatoren aan om nu al te beginnen met het stopzetten van het gebruik van E171 bij de vervaardiging of ontwikkeling van levensmiddelen en om te zoeken naar wettelijk toegestane alternatieven.

 

 Voor meer info : European Food Safety Authority | Trusted science for safe food (europa.eu)