Van 15 juni 2021 tot en met 14 september 2021 organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van het Nederlands Waterprogramma 2022-2027, voor rekening van de Nederlandse overheid. Het Belgische publiek kreeg inspraak bij de opstelling van dit programma omdat het niet te verwaarlozen effecten op het mariene milieu in de Belgische zeegebieden kan hebben.

In het Nederlands Nationaal Water Programma 2022 – 2027 beschrijft de Rijksoverheid de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de uitvoering ervan in de rijkswateren. Het programma omvat onder andere de ontwerpteksten voor de stroomgebiedbeheerplannen, het overstromingsrisicobeheerplan en het Programma Noordzee, inclusief de Mariene Strategie. De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn verantwoorde­lijk voor dit programma.

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Men leeft er met, naast, op en in het water. Er liggen grote opgaven voor het waterdomein: Nederland moet zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, het moet blijven werken aan een goede bescherming tegen overstromingen en aan een klimaatrobuuste zoetwatervoorziening bij toenemende droogte. Ook moet het blijven werken aan een goede waterkwaliteit, biodiversiteit en een duurzame drinkwatervoorziening. Daarnaast zijn allerlei functies afhankelijk van water, zoals de scheep­vaart, de landbouw en de natuur. Op de Noordzee moeten vele functies, waaronder de opgave voor windenergie, natuurontwikkeling, duurzame visserij, scheepvaart en zandwinning, in balans met elkaar een plek krijgen.

Resultaten van de openbare raadpleging

Tijdens de raadpleging werden geen bijdragen ontvangen. De Belgische minister van Noordzee heeft wel een antwoord overgemaakt aan de Nederlandse bevoegde autoriteiten, op 23 september 2021. Deze bijdrage integreert de opmerkingen van de federale en de Vlaamse overheid op dit ontwerpprogramma, verzameld aan de hand van een bevraging binnen de Structuur Kustwacht. De belangrijkste thema’s die daarin aan bod kwamen waren:

  • de vraag naar een nauwere samenwerking tussen beide landen;
  • de noodzaak om de impact van dit ontwerp van programma op het Belgische Natura 2000-gebied Vlakte van de Raan te evalueren, zoals voorgeschreven;
  • de nood om de gecumuleerde impact van dit ontwerp van programma zo goed mogelijk in te schatten.

Goedkeuring van het Nederlands Waterprogramma 2022-2027

De Nederlandse overheid zal het Nederlands Waterprogramma 2022-2027 in maart 2022 aannemen.

Meer info vind je op de website van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.