De GDPR is een feit, vanaf mei 2018. Deze gegevens gaan over u, ze zijn van u en wij zijn ons daarvan bewust. Medex implementeert kwaliteitscontrole en beveiligingsmechanismen om het risico van slechte ervaringen voor u te minimaliseren.

De gezondheidsgegevens die u ons toevertrouwt zijn gevoelig en wij beschermen ze.


Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, en de deskundigheid die Medex vereist, kan de verwerking van gegevens al dan niet inhouden dat informatie wordt verstrekt aan derden of instellingen.

U hebt het recht geïnformeerd te worden over de gegevens die wij verzamelen, wat wij ermee doen en aan wie wij ze bekendmaken. 

Hier geven wij u informatie over de gegevensverwerking in verband met de door ons uitegoefende activiteiten.

Verdere informatie kan indien gewenst worden verkregen bij Medex of de DPO.

Er zijn drie belangrijke situaties die aanleiding kunnen geven tot een contact met Medex:

  • u bent een professional, of wilt dat worden, in een beroep waarvoor een medische geschiktheidstest vereist is;

  • u bent persoonlijk het slachtoffer van een ongeval dat u recht kan geven op een schadevergoeding;

  • u bent, als werknemer bij de overheid, begunstigde van bepaalde beschermingsregelingen.

Alle activiteiten van Medex zijn opgelegd en gereglementeerd door de Belgische wetgeving, de verschillende partijen die betrokken zijn bij de gegevensverwerking zijn gedefinieerd en uw gegevens worden nooit doorgegeven aan onbevoegde personen of instellingen.
Wij hebben een aantal documenten opgesteld waarin de beginselen, technieken en actoren van de door ons verrichte verwerkingen worden uiteengezet. Sommige van deze documenten zijn verplicht in het kader van de naleving van de GDPR, andere worden u ter informatie verstrekt.

Contact information

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: DPO.medex@health.fgov.be