Lees hier de belangrijkste informatie over de opleiding tot arts-specialist.

In de kijker

Hoe verloopt de opleiding tot arts-specialist? 

Na het afronden van een zesjarige bachelor- en masteropleiding in de geneeskunde wordt u basisarts en kunt u de geneeskunde beperkt uitoefenen. Om een erkenning te krijgen in een bepaald specialisme moet u als basisarts een bijkomende theoretische en praktische opleiding volgen. Deze bijkomende opleiding duurt tussen drie en zes jaar afhankelijk van het specialisme. Na deze opleiding kunt u nog een bijzondere beroepsbekwaamheid verwerven. Artsen-specialisten in opleiding noemen we ASO.

Wie is bevoegd voor de opleiding tot arts-specialist?

In België zijn de bevoegdheden voor de opleiding verdeeld tussen de federale overheid en de gemeenschappen. De theoretische opleiding volgt u aan de universiteit en de praktische opleiding bij stagemeesters die de minister van Volksgezondheid heeft erkend (meer informatie).

 
Waar vindt u meer informatie over de opleiding tot arts-specialist?

Verschillende actoren zijn betrokken bij de opleiding tot arts-specialist. In deze e-brochure vindt u alle informatie. De brochure geeft een overzicht van:

  • de verschillende actoren
  • het wettelijk kader van de opleiding en van de praktijk
  • welke administratieve stappen u als ASO vooraf, tijdens en na het afronden van de opleiding moet ondernemen

 en geeft informatie over:

  • de arbeidsvoorwaarden
  • de collectieve overeenkomst
  • de tijdsregistratietool Medtime
  • bij wie u als ASO terecht kan in geval van moeilijkheden
Hoe wordt de kwaliteit van de stages van artsen-specialisten in opleiding gewaarborgd?
 

De minister van Volksgezondheid erkent de stagediensten en de stagemeesters die ASO opleiden op basis van een advies van de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen (meer informatie).

De erkenning is geldig voor vijf jaar en voor een maximum aantal ASO die de stagemeester gelijktijdig mag opleiden. Op basis van een dossier wordt geëvalueerd of de kandidaat-stagedienst en de kandidaat-stagemeester aan de erkenningscriteria voldoen (meer informatie).

Wat zijn de recente initiatieven van de FOD Volksgezondheid rond de kwaliteit van de stages? 

In 2021-2022 werden ASO, stagemeesters en coördinerend stagemeesters bevraagd over hun ervaringen met de opleiding en hun visie over de opleiding tot arts-specialist in de toekomst. In 2023 werden de resultaten van deze bevragingen gepubliceerd in een rapport over de kwaliteit van de stages van artsen-specialisten in opleiding in België. De conclusie van het rapport vermeldt algemene aanbevelingen om het erkenningssysteem van stagediensten en stagemeesters te verbeteren door een kwaliteitssysteem te ontwikkelen dat de kwaliteit van de stages beter kan garanderen.

Met de hulp van een taskforce worden deze aanbevelingen concreter uitgewerkt, zodat een gefaseerd actieplan kan worden opgesteld met als finaal doel naar een systeem over te gaan dat een meer centrale plaats geeft aan de kwaliteit van de stages van de artsen-specialisten in opleiding.

Hoe wordt de praktische opleiding gefinancierd?


De collectieve overeenkomst van mei 2021 (zie e-brochure) biedt alle ASO dezelfde minimale basisvergoeding in de Belgische ziekenhuizen. De financiering van hun loon wordt als volgt geregeld:

  • door de ontvangst van de honoraria die de ASO genereren door prestaties te leveren onder supervisie van de stagemeester en leden van het stageteam
  • door de financiering
  • die aan de ziekenhuizen wordt toegekend in het kader van het budget van financiële middelen

De stagemeesters die aan bepaalde criteria voldoen komen daarnaast ook in aanmerking voor een financiering van de pedagogische component van de stage. Meer informatie over de vergoeding van stagemeesters vindt u hier