Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) heeft een aanvraag ingediend voor een veldproef met genetisch gewijzigde maïs met een verhoogde resistentie tegen DNA-schade veroorzaakt door omgevingsstress.

In deze proef zullen in het veld maïsplanten worden uitgetest waarin een specifieke ‘transcriptiefactor’ is uitgeschakeld. Een transcriptiefactor is een eiwit dat een rol speelt in het aan- en uitschakelen van genen in het erfelijk materiaal van de plant. In dit specifieke geval gaat het om een factor die de groei van planten vertraagt op het moment dat ze veel omgevingsstress ervaren. Dergelijke stress kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door verhoogde concentraties van bepaalde chemische stoffen in de omgeving, door intens UV-licht, of door hitte, en kan leiden tot DNA-schade.

In het erfelijk materiaal van de maïsplanten voor de veldproef is een heel kleine wijziging (mutatie) aangebracht in het gen dat codeert voor de transcriptiefactor ZmNAC52. Deze kleine wijziging is geïntroduceerd met behulp van de zogenoemde ‘CRISPR-Cas’ technologie. Deze technologie laat toe om op een heel efficiënte en doelgerichte manier kleine wijzigingen in erfelijk materiaal te introduceren. Er zullen twee gewijzigde maïslijnen in het veld worden uitgetest. In beide lijnen is het gen dat codeert voor de transcriptiefactor ZmNAC52 niet meer functioneel.

Wanneer de gewijzigde maïsplanten in een serre worden blootgesteld aan DNA-schade veroorzakende omgevingsstress, dan blijken deze planten significant beter te groeien dan niet-gewijzigde planten. De meerwaarde van de veldproef ligt in het onder reële teeltomstandigheden kunnen testen van de planten. Het gaat om een kleine veldproef waarbij 200 planten per lijn zullen worden uitgetest.

De veldproef zal in Wetteren (Oost-Vlaanderen) plaatsvinden over een periode van drie jaar. Om de potentiële risico’s voor de verspreiding in het milieu in te perken, zullen de mannelijke bloemen worden weggeknipt voordat ze stuifmeel kunnen produceren en zijn er nog bijkomende beheersmaatregelen voorzien.

Geef uw mening
Als burger kunt u zich over deze veldproef uitspreken. Bij elke aanvraag voor het gebruik van een genetisch gewijzigd organisme organiseert de overheid gedurende 30 dagen een publieksraadpleging (zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten). U krijgt hiervoor toegang tot diverse gegevens uit het aanvraagdossier en een online-formulier om commentaar te geven of vragen te stellen over het dossier.

U wordt uitgenodigd om als burger actief deel te nemen aan de publieksraadpleging over deze proef die loopt tot en met 19 februari 2022.
De volgende documenten uit het dossier worden u ter beschikking gesteld:

Formulier voor de raadpleging (deze raadpleging werd afgesloten op 19 februari 2022)

Opmerkingen bij het online-formulier:

  • als uw commentaar en/of uw vragen in de punten 1, 2 en 3 van het formulier langer zijn dan het maximum van 3000 karakters, kunt u die als een bijlage toevoegen.
  • In geval van problemen kunt u uw commentaar en/of vragen via het hieronder vermelde mailadres bezorgen aan de bevoegde dienst.

Contact: Dienst Voedingsmiddelen, dierenvoerders en ander consumptieproducten
apf.ConsulOGM@health.fgov.be