Om het FAO webinar ter viering van de Internationale dag van de plantengezondheid 2023 te herbekijken, gelieve deze link te volgen.
 


In het kader van deze internationale dag nodigt de FOD Volksgezondheid iedereen uit om zich aan te sluiten bij de gebruikers community van het platform Waarnemingen.be en zich te informeren over quarantaineorganismen die schadelijk zijn voor planten, zodat hij ze kan opsporen en hun aanwezigheid kan melden

Planten zijn een openbaar goed dat iedereen kan helpen beschermen. 
Ook u kunt deelnemen aan hun bescherming! 

De FOD VVVL, Natagora en Natuurpunt hebben, met de steun van ILVO en FAVV, samengewerkt om het Beware&Note-project op het Waarnemingen.be -platform een permanent karakter te geven. 

Dit is een meldingssysteem voor quarantaineorganismen die schadelijk zijn voor planten in België, zodat zij vroegtijdig kunnen worden opgespoord.  

Deze organismen, die nog niet of slechts marginaal in de EU voorkomen, zijn ziekten en pathogenen die grote economische en ecologische schade kunnen aanrichten. Om de vestiging of verspreiding van deze organismen te voorkomen, is vroegtijdige opsporing, voordat het organisme vaste voet krijgt, van essentieel belang.  Dit waarschuwingssysteem maakt een hoog niveau van bewaking van het grondgebied mogelijk, waarbij elke burger de mogelijkheid krijgt om meldingen van deze quarantaineorganismen in te voeren. Identificatiebladen voor de belangrijkste en gemakkelijkst herkenbare soorten zijn ook beschikbaar op het platform.  

Volgens cijfers van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) is bijna 80% van het voedsel dat wij eten afkomstig van planten en wordt tegelijkertijd elk jaar bijna 40% van de voedselgewassen vernietigd door plantenplagen of plantenziekten. De FAO schat ook dat de landbouwproductie tegen 2050 met 60% zal moeten toenemen om de groeiende bevolking te kunnen blijven voeden. Bovendien dreigt de klimaatverandering niet alleen de hoeveelheid gewassen, door een lagere opbrengst, maar ook hun voedingswaarde te verminderen. De stijgende temperaturen betekenen ook dat plagen en ziekten bij planten vroeger opduiken en op plaatsen waar ze nooit eerder voorkwamen: Laten we een oogje in het zeil houden!  

Planten beschermen is leven beschermen. 


 Op 29 maart 2022 is 12 mei door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag van de Plantengezondheid (IDPH, International day of plant health). 

Ontdek in ons nieuws van 31/03/22 het persbericht van de Food and Agriculture Organization (FAO), waaruit hieronder een uittreksel is opgenomen met de doelstellingen van de Internationale Dag van de Plantengezondheid. Deze doelstellingen zijn vastgesteld op basis van de lering die is getrokken uit het Internationaal Jaar van de Plantengezondheid:

  1. Bewustmaking van het belang om planten gezond te houden om de UN 2030 Agenda te bereiken, in het bijzonder SDG 2 (Zero Hunger).  
  2. Campagne voeren om het risico op verspreiding van plantenplagen door handel en reizen te minimaliseren, door naleving van internationale fytosanitaire normen te bewerkstelligen.
  3. Monitoring en early warning systemen versterken om planten en de gezondheid van planten te beschermen. 
  4. Duurzaam beheer van plagen en pesticiden mogelijk maken om planten gezond te houden en tegelijkertijd het milieu te beschermen.
  5. Investeringen in plantengezondheidsinnovaties, onderzoek, capaciteitsontwikkeling en bewustmaking  te bevorderen.

 


Wilt u meer te weten komen over de gezondheid van planten? 
Het informatiedossier "Gezondheid van planten : Bescherm planten, bescherm het leven", opgesteld in 2020 door de FOD Volksgezondheid in het kader van het Internationaal Jaar van de Plantengezondheid, zal u meer leren over planten en hun schadelijke organismen, het belang van plantengezondheid en welke institutionele actoren werken aan de bescherming ervan, het verband met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, de preventie- en beheerstechnieken die worden gebruikt in de strijd tegen de verspreiding van plagen, alsook concrete acties die u kunt uitvoeren om planten te beschermen.