De IMC Volksgezondheid heeft vandaag een breed debat gevoerd over verschillende onderdelen van het COVID-19 beleid, zoals de epidemiologische situatie, ventilatie, contacttracing, mentale gezondheid, ziekenhuiscapaciteit, vaccinatie, en zo meer.  Dit debat werd gevoerd samen met experten van Sciensano, de GEMS, de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie.
 
De Ministers hebben opnieuw het belang van expertadvies en wetenschappelijke onderbouw van het beleid onderlijnd. Dit is niet alleen belangrijk voor de nazorg van de huidige COVID-19 gezondheidscrisis, maar ook ter voorbereiding van een volgende pandemie.   Om die reden worden de huidige leden van de GEMS (Groep van Experts voor Managementstrategie van COVID-19) gevraagd om deel te nemen aan het nieuw op terichten “Strategic Scientific Committee” (SSC). Dit comité zal advies geven over de pandemische beheerstrategie en werkt hiervoor nauw samen met de Risk Assessment Group (RAG), die op haar beurt specifiek de risico’s analyseert.  Zowel het SSC als de RAG maken deel uit van de Risk Management Group.
 
Het interfederaal overleg, dat haar goede resultaten heeft getoond in onder andere de verschillende Taskforces van het Regeringscommissariaat, wordt ook verder gezet.  Het  interadministratief platform (IAP), dat reeds bestaat binnen de IMC Volksgezondheid en waarin alle leidend ambtenaren zetelen van de verschillende gezondheidsdiensten, krijgt nu de opdracht de verdere COVID-19 beleidsvoorbereiding en -uitvoering op te nemen.  
 
Door deze opdrachten duurzaam in te bouwen in bestaande structuren onderstreept de IMC ook het belang dat ze hecht aan een evidence-based gezondheidszorgbeleid. De ministers herhalen ook hun waardering en respect voor de vele experten van onder meer de GEMS, maar ook de Hoge Gezondheidsraad en andere adviesorganen die doorheen de gezondheidscrisis van de voorbije 2 jaren enorme inspanningen deden om beleidsmakers bij te staan in hun keuzes.
 
Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

  • Christie Morreale – Waals Gewest (voorzitster IMC)
  • Wouter Beke – Vlaanderen,
  • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
  • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,
  • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
  • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
  • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
  • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap,

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.