Op dit moment onderzoeken we de opmerkingen die we ontvingen tijdens de openbare raadpleging. Zodra het plan/programma/strategie wordt aangenomen, publiceren we het/ze op deze webpagina, samen met een korte beschrijving van hoe we rekening hebben gehouden met de resultaten van de raadpleging. Deze publicatie is gepland uiterlijk 6 maanden na het einde van de openbare raadpleging.

Van 18 oktober tot en met 17 december 2023 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, samen met de gewesten, een openbare raadpleging over het ontwerp van nationaal plan ‘Één wereld, één Gezondheid – Exotische dieren – Plan voor een verantwoorde handel op ecologisch en gezondheidsvlak’.
 
Zo krijg je de kans om je mening te geven en kunnen wij hier rekening mee houden bij het uitwerken van het definitieve plan.
 
De handel in exotische dieren op het Belgisch grondgebied is gevarieerd en relatief onbekend. Zowel levende als dode exotische dieren, dierlijke producten en vlees worden regelmatig gekocht, verhandeld of weggegeven. Deze handel is een wereldwijd fenomeen dat elk jaar toeneemt. Hij kan in drie vormen worden onderverdeeld: legale handel, illegale handel en niet-gereglementeerde handel.
 
In België zijn er geen algemene gegevens over deze handel. Er bestaan wetgevingen om een deel van de handel te omkaderen, maar alleen op sectorale basis: via verschillende wetgevingen rond het behoud van de biodiversiteit of de gezondheid van de dieren, die onder de federale en gewestelijke bevoegdheden vallen. Er kunnen ook maatregelen voor de gezondheid van mensen worden genomen om zoönoses te voorkomen of te behandelen.
 
De legale, illegale of niet-gereglementeerde handel in exotische diersoorten kan risico's met zich meebrengen voor de gezondheid van mens en dier en milieu. Daarom moet er een strategie komen die rekening houdt met alle gevolgen en uitdagingen die deze handel zich meebrengt.
 
Om actie te ondernemen tegen illegale handel en verantwoorde handel te bevorderen, hebben de bevoegde overheden beslist om samen maatregelen te ontwikkelen op basis van de 'Één wereld, één Gezondheid'-benadering, die de uitdagingen voor de gezondheid van mens, dier en milieu op een transversale manier aanpakt.

                                 

Jouw mening telt!
 
Het ontwerp van nationaal plan ‘Één wereld, één Gezondheid – Exotische dieren – Plan voor een verantwoorde handel op ecologisch en gezondheidsvlak’ kan je hier downloaden.

Je kan bijdragen aan het plan door ons je opmerkingen over het ontwerp te bezorgen:

  • bij voorkeur per e-mail naar ias@health.fgov.be met de vermelding ‘Raadpleging– Ontwerp van nationaal plan – Verantwoorde handel in exotische dieren’
  • of per post, met op de omslag de vermelding ‘Raadpleging– Ontwerp van nationaal plan – Verantwoorde handel in exotische dieren’ naar:
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
DG Leefmilieu - dienst Biodiversity & Governance
Galileelaan, 5 bus 2
1210 Brussel 
  

​Het is belangrijk om bij elke schriftelijke opmerking duidelijk te verwijzen naar de titel of het specifieke onderdeel van het ontwerp waarop ze betrekking heeft.

 

De opmerkingen moeten uiterlijk op 17 december om middernacht ingediend zijn.

Bij het opstellen van het definitieve plan houden we rekening met de ontvangen opmerkingen tijdens de openbare raadpleging. Gezien de aanzienlijke begrotingsraming zullen de acties van het plan worden geprioriteerd, met name op basis van de openbare raadpleging.
 
Zodra het plan is goedgekeurd, publiceren we het op deze webpagina. We zullen ook toelichten hoe we met de resultaten van de raadpleging rekening hebben gehouden en hoe we het plan hebben aangepast.

Alvast hartelijk dank voor je inbreng!