Raadpleging van het publiek 29 januari tot en met 29 februari 2024 over een aanvraag voor een vierjarige veldproef met GGO-populieren met gewijzigde ligninesamenstelling

Dossier B/BE/24/V2

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) heeft een aanvraag ingediend voor een veldproef met genetisch gewijzigde populieren met gewijzigde ligninesamenstelling. In dat domein worden de mogelijkheden van genetisch gewijzigde populieren als grondstof voor bio-gebaseerde producten en bio-energie bestudeerd. De aanwezigheid van lignine zorgt er echter voor dat de cellulose en hemicellulose moeilijk kunnen worden omgezet in suikers. Een verlaging van de hoeveelheid lignine of een wijziging in de samenstelling ervan kunnen bijdragen tot een verbeterde omzetting van het hout naar suikers.

Het doel van de veldproef is na te gaan of de genetisch gewijzigde populieren, aangepast in de aanmaak van lignine, onder reële praktijkomstandigheden een biomassa produceren die op een veel efficiëntere manier kan worden omgezet naar glucose.

In deze veldproef worden drie genetisch gewijzigde lijnen populieren getest waarvan de ligninesamenstelling lichtjes is gewijzigd. Door het extra tot expressie brengen van bepaalde genen wordt het metaboliet Scopoletin aangemaakt in het ligninepolymeer. Dit metaboliet heeft een zwakke binding waardoor de cellulose gemakkelijker kan worden omgezet in suikers.

De veldproef zal plaatsvinden in Wetteren (Oost-Vlaanderen) over een periode van vier jaar (van 2024 tot voorjaar 2028) op een oppervlakte van maximum 500 m².

De proef wordt zodanig opgezet dat de potentiële risico’s voor het milieu worden ingeperkt. Verspreiding via genetisch gemodificeerde zaden is niet mogelijk, omdat in het geval van bloei de bloemen zullen worden verwijderd, ruimschoots voordat ze zaden kunnen verspreiden. De verspreiding via (wortel)stekken wordt ook voorkomen door regelmatig de proef te controleren en wortelstekken te vernietigen.

Als burger kunt u zich over deze veldproef uitspreken. Bij elke aanvraag voor het gebruik van een genetisch gewijzigd organisme organiseert de overheid gedurende 30 dagen een publieksraadpleging (zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten). U krijgt hiervoor toegang tot diverse gegevens uit het aanvraagdossier en een online-formulier om commentaar te geven of vragen te stellen over het dossier.

De volgende documenten uit het dossier worden u ter beschikking gesteld:

Formulier voor de raadpleging (deze raadpleging werd afgesloten op 29 februari 2024)

Opmerkingen bij het online-formulier:

  • als uw commentaar en/of uw vragen in de punten  1, 2 en 3 van het formulier langer zijn dan het maximum van 3000 karakters, kunt u die als een bijlage toevoegen.
  • In geval van problemen kunt u uw commentaar en/of vragen via het hieronder vermelde e-mailadres bezorgen aan de bevoegde dienst.

Contact: Dienst Voedingsmiddelen, dierenvoerders en ander consumptieproducten
apf.ConsulOGM@health.belgium.be