De bescherming en de verbetering van het milieu is belangrijk voor iedereen. Elke burger heeft het recht om te leven in een omgeving die goed is voor zijn of haar gezondheid en welzijn. Het Verdrag van Aarhus vertrekt van dat principe en geeft de burger het recht op milieu-informatie, het recht om deel te nemen aan de besluitvorming inzake milieu en het recht om beroep aan te tekenen in milieuaangelegenheden.

Het Verdrag van Aarhus bevat dus de volgende drie pijlers:

- toegang tot milieu-informatie (HTML)
Enerzijds moet de overheid spontaan informatie over het milieu ter beschikking stellen op haar websites (actieve openbaarheid) en anderzijds kan elke burger informatie over het milieu opvragen bij de overheid (passieve openbaarheid).

- inspraak van het publiek bij de besluitvorming over het milieu (HTML)
Elke burger kan zijn mening geven over milieugerelateerde plannen, programma’s en projecten via openbare raadplegingen of onderzoeken. Met de opmerkingen van de burger moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

- toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden (HTML)
Elke burger kan beroep aantekenen als hij meent dat zijn vraag naar informatie niet correct werd behandeld door de overheid, als hij onregelmatigheden vaststelt bij een openbare raadpleging of als er geschillen bestaan over milieukwesties.

Op deze pagina’s vindt u informatie over het ontstaan van dit Verdrag en over de verschillende pijlers.

U leest er ook meer over concrete initiatieven die het DG Leefmilieu nam in het kader van het Verdrag van Aarhus:

- het Informatieloket Leefmilieu (HTML) beantwoordt alle vragen naar informatie over het leefmilieu. De folder ’Het milieu houdt u bezig? U vraagt, wij antwoorden’ (.PDF) geeft uitleg over het informatieloket.

- de pagina Openbare raadplegingen (HTML) geeft een overzicht van de lopende en afgesloten raadplegingen van het DG Leefmilieu

Meer informatie:
- De nationale portaalsite www.aarhus.be (WEB) biedt algemene informatie over het Verdrag van Aarhus en directe links naar de websites van de gewesten:

het Waals Gewest (WEB)
het Vlaams Gewest (WEB)
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (WEB)

- De officiële internationale website van Verdrag van Aarhus (WEB)
- De integrale tekst van het Verdrag van Aarhus (.PDF)
- De implementatiegids van het Verdrag van Aarhus (.PDF), opgesteld door ngo’s, beschrijft in detail de verschillende artikels van het Verdrag, met praktijkvoorbeelden
- De brochure 'Your Right to a Healthy Environment' (.PDF) is een vereenvoudigde gids die het Verdrag van Aarhus toegankelijker wil maken voor het brede publiek