Van 3 juli 2013 tot 3 oktober 2013  organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van tweede nationaal implementatieplan van het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen.
Na bekrachtiging van het Verdrag van Stockholm op 25 mei 2006 heeft België een Nationaal Implementatieplan uitgewerkt teneinde zijn verplichtingen ten opzichte van dit Verdrag overeenkomstig artikel 7, § 1, a) van het Verdrag van Stockholm na te komen. Lid c) van diezelfde paragraaf bepaalt dat iedere Partij haar uitvoeringsplan regelmatig herziet en actualiseert waar nodig en dit op een wijze die bij besluit door de Conferentie van de Partijen nader wordt bepaald.

Het Verdrag van Stockholm werd in mei 2009 en in april 2011 gewijzigd om respectievelijk negen en één nieuwe chemische stoffen op te nemen in zijn bijlagen A, B en C. Overeenkomstig paragraaf 4 van Artikel 21 van het Verdrag werden de wijzigingen door de depositaris aan alle Partijen toegezonden op respectievelijk 26 augustus 2009 en 27 oktober 2011. Na het verstrijken van een jaar na de datum van mededeling van de goedkeuring door de depositaris, treedt de wijziging in werking voor alle Partijen die geen kennisgeving hebben gedaan in toepassing van de bepalingen van artikel 22, § 3, b). Voor de meeste Partijen, waaronder België, zijn die wijzigingen op 26 augustus 2010 en 27 oktober 2012 in werking getreden, waardoor het noodzakelijk werd om het nationale implementatieplan te herzien en bij te werken binnen een termijn van 2 jaar.

Het Verdrag van Stockholm betreft zogenaamd « gemengde » bevoegdheden, dit wil zeggen dat zowel de federale als de gewestelijke overheden bevoegd zijn om beslissingen te nemen in de materies bedoeld in het Verdrag van Stockholm.  Bijgevolg is de uitwerking van het tweede nationale implementatieplan van het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen het resultaat van de samenwerking van de gewestelijke en federale overheden.

Het ontwerp schetste een geactualiseerd overzicht van de programma’s en acties op federaal en regionaal niveau gericht op een vermindering van het aantal persistente organische polluenten aanwezig in het milieu.

Resultaten van de openbare raadpleging

Er kwam slechts één reactie vanwege het Pesticides Action Network – Belgium dat, onder meer, het belang benadrukte van een controle op de ingevoerde producten en vraagt dat er bijzondere aandacht zou worden besteed aan vlamvertragers.
Bij het finaliseren van het tweede ontwerp van implementatieplan van het Verdrag van Stockholm, dat gebeurde in overleg met de bevoegde regionale overheden, werd rekening gehouden met deze commentaren.

Goedkeuring van het plan

Het ontwerp voor een implementatieplan van het Verdrag van Stockholm dat werd aangepast in functie van de opmerkingen geformuleerd bij de raadpleging werd ter goedkeuring voorgelegd aan de Interministeriële Conferentie Leefmilieu en goedgekeurd op 18 december 2013.
Download het Tweede nationaal implementatieplan van het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen.