Van 15 april tot 15 juni 2014 organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van het monitoringsprogramma voor de Belgische mariene wateren.

Dit gecoördineerd programma werd opgemaakt ter implementatie van het Artikel 11 van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Deze richtlijn verplicht elke Europese lidstaat tot het vaststellen van een mariene strategie die gericht is op bescherming, behoud en herstel van het mariene milieu. Deze richtlijn stelt als doel om tegen 2020 een goede milieutoestand van de Noordzee te bekomen, waarbij ook een duurzaam gebruik van de mariene wateren wordt gegarandeerd. Door de kwalitatief beschrijvende milieuelementen concreet te koppelen aan volksgezondheid, recreatie en economische groei, kunnen belangrijke stappen worden gezet om de negatieve effecten van het menselijk gebruik van de zee te minimaliseren.

Het monitoringsprogramma dient voor de voortgaande beoordeling van de milieutoestand van de Belgische mariene wateren op basis van de in bijlage III van de richtlijn opgenomen indicatieve lijst van elementen en op basis van de in bijlage V opgenomen lijst, en in het licht van de in artikel 10 vastgestelde milieudoelen.

Resultaten van de openbare raadpleging

In totaal werden 10 reacties ontvangen, waarvan 1 in naam van een privépersoon en de andere in naam van een instelling, overheidsdienst, privésector,… Na afloop van de raadplegingstermijn werden de ontvangen opmerkingen en voorstellen bestudeerd. Tekstuele verbeteringen werden aangepast in het definitieve programma om de accuraatheid te verbeteren.
De inhoudelijke opmerkingen werden overgenomen in het definitieve programma indien deze als relevant werden beschouwd. Een meer getailleerde verklaring over deze inhoudelijke opmerkingen vindt u hier.

Artikel 9 van het KB van 23 juni 2010 wijst de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee aan als opsteller en uitvoerder van de monitoringsprogramma’s voor de voortgaande beoordeling van de milieutoestand.

Het monitoringsprogramma werd besproken en ontwikkeld in samenwerking met experten en beleidsmakers van de verschillende Belgische administraties en openbare onderzoeksinstellingen.

Bij de ontwikkeling van het monitoringsprogramma werd ervoor gezorgd dat het zo consistent mogelijk is met de relevante bepalingen inzake beoordeling en monitoring die werden vastgesteld in de wetgeving van de Europese Unie of krachtens internationale overeenkomsten.

Het monitoringsprogramma maakt zo veel mogelijk gebruik van de huidige monitoring, die waar mogelijk in ongewijzigde vorm wordt overgenomen, en waar nodig wordt aangepast. Om ervoor te zorgen dat de richtlijn volledig wordt nageleefd, werden er nieuwe monitoringprogramma’s ontwikkeld voor de milieudoelen die buiten de huidige monitoring vallen.

Het definitieve programma

Het monitoringsprogramma werd op 26 september aan de Europese Commissie bezorgd.
U kunt het monitoringsprogramma voor de Belgische mariene wateren hier downloaden.
Om alle betrokkenen goed te kunnen informeren werd een brochure “Een mariene strategie voor de Noordzee” opgesteld waarin het algemeen kader van de richtlijn en de implementatie in België beschreven worden. Deze brochure downloaden.