Adviesvraag inzake een ontwerp KB tot vaststelling van de voorwaarden van het indienen en behandelen van de vrijstelling op de REACH-, de biociden- en de CLP-verordening wanneer zulks noodzakelijk is in het belang van defensie (CSS 8917) (avril 2013) - uniquement disponible en néerlandais