Avis 9115 - AR EPD

Adviesvraag 9115 nopens een ontwerp van KB tot vaststelling van de minimumeisen voor het aanbrengen van milieuboodschappen op bouwproducten en het oprichten van een federale...

Advies 8762 (uniquement disponible en néerlandais)

Betekenis van de IARC classificatie van radiofrequente elektromagnetische velden als "mogelijk kankerverwekkend" (juli 2011) (HGR 8762)

Avis 8925 - AR biociden

Adviesvraag voor een voorontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden. (CSS 8925) (mai 2013) - uniquement disponible en...

Avis 8917 - AR défense

Adviesvraag inzake een ontwerp KB tot vaststelling van de voorwaarden van het indienen en behandelen van de vrijstelling op de REACH-, de biociden- en de CLP-verordening wanneer...

Avis 8906 - AR réduction des pesticides

Adviesvraag inzake een ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende het Federale Reductieprogramma voor Pesticiden 2013-2017. (CSS 8906) (janvier 2013) - uniquement disponible en...