Avis 9479 - AR émissions de gaz

Ontwerp van koninklijk besluit tot vermindering van de jaarlijkse broeikasgasemissies door transportenergie (CSS 9479) (mars 2018) - uniquement disponible en néerlandais

Avis 9480 - AR normes de produits

Ontwerp van koninklijk besluit houdende bepaling van productnormen voor transportbrandstoffen uit hernieuwbare bronnen (CSS 9480) (mars 2018) - uniquement disponible en néerlandais

Avis 9461 - AR gasoil

Projet d’arrêté royal relatif aux dénominations et aux caractéristiques du gasoil destiné au chauffage - Projet d’arrêté royal relatif à la dénomination et aux caractéristiques du...

Avis 9470 - AR consommation de carburant

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en...

Avis 9400 - AR biocides

Ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en gebruiken van biociden (CSS 9400) (mars 2017) -...