Net zoals op het land zijn in onze Belgische Noordzee beschermde gebieden afgebakend, in totaal 1/3 van de oppervlakte. Het doel daarvan is habitats (leefgebieden) en diersoorten te beschermen en herstellen.

Natura 2000

Voor deze gebieden werden begin 2017 per beschermde habitat (de zandbanken, de grindbedden en de banken van schelpkokerwormen) en soort (de gewone en grijze zeehond, de bruinvis en de vogels) doelstellingen vastgelegd waarna er beheerplannen opgesteld werden voor de periode 2018-2023. Met deze beheerplannen worden de Europese natuurdoelen, namelijk het herstellen of het behouden van een gunstige staat van instandhouding voor de beschermde habitats en soorten, nagestreefd.

De beheerplannen beschrijven de verschillende maatregelen die aangenomen zijn en waarvoor in de nabije toekomst actie ondernomen zal moeten worden. Het gaat bijvoorbeeld om het voorkomen en beperken van verstoring van vogels en zeezoogdieren of het beperken van onderwatergeluid ter bescherming van de bruinvis. Om de beschermde habitats te behouden of te herstellen, worden beperkingen opgelegd aan bepaalde activiteiten (zoals visserij, zand- en grindwinning), zijn er andere verboden, en wordt gewerkt rond het mogelijk herstel van grindbedden.

De beheerplannen werden na een openbare raadpleging aangenomen in januari 2018.

Lees ook onze brochure “Er leeft wat in zee” voor meer info over de biodiversiteit in het Belgische deel van de Noordzee.