Physical chemical environmental hygiene

Fysisch-chemische milieuhygiëne (beperking van de blootstelling aan mutagene of hormoonverstorende agentia) en het belang van blootstelling op jonge leeftijd

In dit wetenschappelijk advies, dat een leidraad biedt aan beleidsmakers op het gebied van de volksgezondheid, geeft de Hoge Gezondheidsraad van België inzicht in de onderliggende oorzaken van de hoge incidentie van beschavingsziekten in westerse landen.

Dit advies heeft tot doel aanbevelingen ten behoeve van zowel de autoriteiten als het publiek te formuleren die bijdragen tot effectieve preventie van beschavingsziekten.