Naar aanleiding van de algemene herziening van het Europese plantengezondheidsregime zijn ook de federale verplichte bestrijdingsmaatregelen tegen enkele schadelijke organismen voor planten geactualiseerd:

  • wegens de nieuwe definities en criteria van de nieuwe Europese plantengezondheidswetgeving die op 14 december 2019 in werking getreden is (Verordening (EU) 2016/2031);
  • ingevolge de geactualiseerde categorisering van plaagorganismen (EU-quarantaineorganismen, gereguleerde niet-quarantaineorganismen);
  • wegens de vervanging door nieuwe geharmoniseerde Europese bestrijdingsmaatregelen;
  • wegens de verdere verspreiding sinds 1987 van bepaalde organismen die niet meer als quarantaineorganismen behandeld worden;
  • met het oog op meer duidelijkheid en rechtszekerheid voor de burgers en de beroepssector.

Op basis van door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu georganiseerde consultaties, overleg met de gewesten en overeenkomstig het advies van de Raad van State zijn de bestrijdingsmaatregelen vermeld in het koninklijk besluit van 19 november 1987 tegen de volgende organismen niet langer van toepassing:

  • coloradokever (Leptinotarsa decemlineata (Say)), sparreschorskever (Ips typographus L.) en anjerbladrollers (Cacoecimorpha pronubana Hb., Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak,);
  • verticilliosis bij hop (Verticillium alboatrum Reinke & Bert), San José-schildluis (Quadraspidiotus preniciosus (Comst.)), stengelaaltje (Ditylenchus Spp.) en bananenvlinder (Opogona sachari Boj.), waarvoor sinds 14 december 2019 Europese eisen gelden inzake de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072);
  • wortelknobbelaaltje (Meloidogyne Spp.), maar Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax blijven wel opgenomen in de lijst van de EU-quarantaineorganismen;
  • vanaf 1 januari 2022: wratziekte bij aardappelen (Synchytrium endobioticum (Schilb. Perc.)) waarvoor dan aangepaste Europese maatregelen zullen worden vastgesteld.

De overige bestrijdingsmaatregelen in het koninklijk besluit van 19 november 1987 tegen wilde hop, schadelijke distels (akkerdistel, speerdistel, kale jonker en kruldistel), ratten (Rattus rattus L. en Rattus norvegicus Berk.), muskusratten (Ondatra zibethicus L.), veldmuizen (Microtus arvalis Pall.), grijze eekhoorns (Sciurus carolensis G.M.), kraaiachtigen (Corvidae) en kolonies van spreeuwen (Sturnus vulgaris L.) behoren tot de bevoegdheid van de gewesten.

In het kader van de nieuwe Europese plantengezondheidswetgeving zal het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 (omzetting in Belgisch recht van de opgeheven Richtlijn 2000/29/EG) betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen binnenkort eveneens herzien worden.