Lees hier de belangrijkste informatie over de opleiding tot arts-specialist.

In de kijker

Hoe verloopt de opleiding tot arts-specialist? 

Na het afronden van een zesjarige bachelor- en masteropleiding in de geneeskunde wordt u basisarts en kunt u de geneeskunde beperkt uitoefenen. Om een erkenning te krijgen in een bepaald specialisme moet u als basisarts een bijkomende theoretische en praktische opleiding volgen. Deze bijkomende opleiding duurt tussen drie en zes jaar afhankelijk van het specialisme. Na deze opleiding kunt u nog een bijzondere beroepsbekwaamheid verwerven. Artsen-specialisten in opleiding noemen we ASO.

Wie is bevoegd voor de opleiding tot arts-specialist?

In België zijn de bevoegdheden voor de opleiding verdeeld tussen de federale overheid en de gemeenschappen. De theoretische opleiding volgt u aan de universiteit en de praktische opleiding bij stagemeesters die de minister van Volksgezondheid heeft erkend (meer informatie).

 
Waar vindt u meer informatie over de opleiding tot arts-specialist?

Verschillende actoren zijn betrokken bij de opleiding tot arts-specialist. In deze e-brochure vindt u alle informatie. De brochure geeft een overzicht van:

 • de verschillende actoren
 • het wettelijk kader van de opleiding en van de praktijk
 • welke administratieve stappen u als ASO vooraf, tijdens en na het afronden van de opleiding moet ondernemen

 en geeft informatie over:

 • de arbeidsvoorwaarden
 • de collectieve overeenkomst
 • de tijdsregistratietool Medtime
 • bij wie u als ASO terecht kan in geval van moeilijkheden
Hoe wordt de kwaliteit van de stages van artsen-specialisten in opleiding            gewaarborgd?
 

De minister van Volksgezondheid erkent de stagediensten en de stagemeesters die ASO opleiden op basis van een advies van de Hoge raad van artsen-specialisten en van huisartsen (meer informatie).

De erkenning is geldig voor vijf jaar en voor een maximum aantal ASO die de stagemeester gelijktijdig mag opleiden. Op basis van een dossier wordt geëvalueerd of de kandidaat-stagedienst en de kandidaat-stagemeester aan de erkenningscriteria voldoen (meer informatie).

Wat zijn de recente initiatieven van de FOD Volksgezondheid voor de kwaliteit van de stages?

In de afgelopen jaren nam de FOD Volksgezondheid verschillende initiatieven met de steun van de minister van Volksgezondheid voor de kwaliteit van de stages van artsen-specialisten in opleiding (ASO):

 • de publicatie van een e-brochure voor ASO
 • de uitvoering van enquêtes over de kwaliteit van de stages bij ASO en stagemeesters
 • de publicatie van een rapport met de resultaten en algemene aanbevelingen voor de kwaliteit van stages van ASO in België
 • de organisatie van een workshop en een taskforce met vertegenwoordigers van de sector om de resultaten en de algemene aanbevelingen te bespreken

Deze initiatieven samen met de adviezen van de Hoge raad van artsen-specialisten en van huisartsen (Hoge raad), hebben geleid tot een beter inzicht in de behoeften van de betrokkenen bij de opleiding.

Om de kwaliteit van stages voor ASO te verbeteren, geven we een eerste aanzet voor de ontwikkeling en implementatie van een kwaliteitskader met normen en indicatoren voor kwaliteitsvolle stages en een kwaliteitsevaluatie- en monitoringsysteem. De minister van Volksgezondheid heeft vijf adviesvragen aan de Hoge raad voorgelegd (zie nieuwsbericht). Deze adviezen zijn nodig om:

 • het huidige systeem voor de erkenning van stagemeesters en stagediensten te hervormen
 • de wetgeving te wijzigen
 • en een gefaseerde implementatie van het nieuwe systeem mogelijk te maken

We verwachten de adviezen van de Hoge raad voor de zomer van 2025.

Hoe wordt de praktische opleiding gefinancierd?


De collectieve overeenkomst van mei 2021 (zie e-brochure) biedt alle ASO dezelfde minimale basisvergoeding in de Belgische ziekenhuizen. De financiering van hun loon wordt als volgt geregeld:

 • door de ontvangst van de honoraria die de ASO genereren door prestaties te leveren onder supervisie van de stagemeester en leden van het stageteam
 • door de financiering die aan de ziekenhuizen wordt toegekend in het kader van het budget van financiële middelen

De stagemeesters die aan bepaalde criteria voldoen komen daarnaast ook in aanmerking voor een financiering van de pedagogische component van de stage. Meer informatie over de vergoeding van stagemeesters vindt u hier