Voorwoord

 

De Vergadering van de Verenigde Naties heeft 2020 uitgeroepen als "Internationaal Jaar van de Plantengezondheid (IYPH2020)". 
Als gevolg van de COVID-19-crisis werd het Internationaal Jaar van de Plantengezondheid verlengd tot het einde van het eerste semester 2021. Op 1 juli 2021 zullen de Verenigde Naties een toespraak houden tijdens de slotceremonie.

De doelstellingen van dit Internationale jaar zijn velerlei:
 

 • bewustwording creëren omtrent het belang van plantengezondheid om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te verwezenlijken;
 • beter samenwerken in het beschermen van de planten tegen de verspreiding van verwoestende plaagorganismen;
 • wetenschappelijke innovatie stimuleren om deze bedreigingen het hoofd te bieden;
 • verantwoordelijke praktijken bevorderen die de verspreiding van schadelijke organismen beperken;
 • steun van de publieke en private sector verhogen voor duurzamere planten, gezondheidsstrategieën en -diensten. 

 
Gezonde planten zijn immers essentieel om honger en armoede uit te roeien en de economie te stimuleren.  De kwestie van de plantengezondheid is overigens vandaag des te prangender omdat internationale reizen en handel toenemen en deze verplaatsingen, in combinatie met de effecten van de klimaatverandering, resulteren in een spectaculaire stijging van het risico op de insleep van schadelijke organismen en een echte uitdaging vormen voor het behoud van de plantengezondheid.
 
Op internationaal niveau werd de Organisatie van de Verenigde Naties voor voeding en landbouw (FAO) belast met de organisatie van de activiteiten in het kader van het Internationale jaar. Meer informatie is te vinden op de website over het IYPH2020.

 

Internationale evenementen 

 
 1. Commissie voor Fytosanitaire Maatregelen 15 (CPM 15)

  De CPM15 die oorspronkelijk van 30 maart tot en met 3 april 2020 in Rome was gepland, heeft uiteindelijk online plaatsgevonden op 16 maart, 18 maart en 1 april 2021.  Het Internationaal Stuurcomité van het IYPH heeft er de slotevents van het IYPH ter sprake gebracht. Meer info over deze vergadering is beschikbaar via de volgende link:
  https://www.ippc.int/en/news/closing-events-of-the-international-year-of-plant-health-discussed-at-the-15th-meeting-of-the-iyph-international-steering-committee/
   

 2. International Plant Health day

  Op 2 december 2020 heeft de Raad van de FAO de invoering goedgekeurd van een jaarlijkse Internationale dag van de plantengezondheid op 12 mei.
  Het ontwerp van resolutie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de volgende conferentie van de FAO (juli 2021). In afwachting van de goedkeuring door de Conferentie van de FAO, zal de Directeur-generaal van de Organisatie het ontwerp van resolutie bezorgen aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, terwijl de officiële proclamatie eind 2021 wordt verwacht. De eerste Internationale dag van de plantengezondheid zou aldus plaats moeten vinden op 12 mei 2022.

 3. Internationale conferentie over plantengezondheid "Protecting Plant Health in a changing world"

  De eerste internationale conferentie over plantengezondheid die van 28 juni tot 1 juli 2021 in Helsinki gepland was, is vanwege de Covid-19-epidemie geannuleerd. Het Internationaal Stuurcomité van het IYPH beveelt aan dat de eerste internationale conferentie over plantengezondheid plaatsvindt in de week van 12 mei 2022, de vooropgestelde datum van de eerste Internationale dag van de plantengezondheid. Het secretariaat van het IPPC bestudeert momenteel de kandidaturen van de landen om, onder de coördinatie van het secretariaat van het IPPC en de FAO, de conferentie te verwelkomen.
   
 4. Thematische webinars

  Ter voorbereiding van de internationale conferentie over plantengezondheid, heeft het Internationaal Stuurcomité van het IYPH een reeks thematische webinars gepland. De virtuele lancering van het onderzoeksrapport over de impact van de klimaatverandering op de plantengezondheid (1 juni 2021) gemarkeerd de start inluiden van de reeks. Dit zal op 29 en 30 juni 2021 gevolgd worden door de webinars over de voedselsystemen en de klimaatverandering. Twee andere webinars zijn gepland in oktober en december.  Naar aanleiding van het Internationaal Jaar van Groenten en Fruit 2021 zullen deze webinars betrekking hebben op de synergieën tussen plantengezondheid, en groenten en fruit.
   
   

Initiatieven en verwezenlijkingen van de FOD Volksgezondheid

 

De uitvoering van het Internationale Jaar en de bewustmaking van het publiek voor de plantengezondheid kaderen in de "one world, one health -visie" van de FOD Volksgezondheid. Het Internationale Jaar is immers een belangrijke opportuniteit om de onderlinge afhankelijkheid tussen de gezondheid van planten en de gezondheid van mensen, dieren en het leefmilieu te onderstrepen, en uit te leggen op welke manier gezonde planten ervoor zorgen dat een aantal duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties verwezenlijkt worden.

Om de activiteiten die in België georganiseerd worden goed te coördineren, is de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid (ICLB) het op 21 februari 2019 eens geworden over de oprichting van een ad-hocwerkgroep IYPH2020. Deze door de FOD Volksgezondheid voorgezeten werkgroep brengt de verschillende ter zake bevoegde federale en gewestelijke  overheden bijeen.
Om het publiek bewust te maken van het belang van de plantengezondheid heeft de FOD Volksgezondheid in 2020 verschillende initiatieven genomen waarover u via de links hieronder meer informatie vindt:

 
 • De creatie van een informatiedossier voor leerkrachten en milieuactoren ter ondersteuning van hun lessen en animaties. Het informatiedossier is ook voor iedereen bestemd die meer te weten wil komen over plantengezondheid. De FOD Volksgezondheid vertaalde ook het activiteitenboek van de FAO "Gezonde planten voor een gezonde planeet" in het Nederlands voor kinderen van 8 tot 12 jaar
 • Ondersteuning bij de realisatie van een poster "10 most wanted" in het kader van het project Beware & Note, gefinancierd door de cel Contractueel Onderzoek van de FOD Volksgezondheid. Dit project beoogt de ontwikkeling van een systeem voor bewustmaking, snelle opsporing en melding van voor planten schadelijke organismen in België. 
   
 • De deelname aan de actie "Beastie" van de European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO).
  Het secretariaat van het EPPO heeft de communicatiecampagne "Beastie the Bug" gelanceerd om meningen, ervaringen, evenementen en mooie foto’s te delen over het belang van de plantengezondheid, niet alleen tussen experten uit de Euromediterrane regio, maar met iedereen, over de hele wereld. 

  De FOD Volksgezondheid heeft BEastie, de Belgische Beastie, laten rondreizen tijdens een aantal van zijn evenementen en ook op de luchthaven van Zaventem. Alle avonturen van BEastie zijn terug te vinden op Twitter.
   
 • Het benadrukken van de overeenkomsten tussen de gezondheid van mensen en de gezondheid van planten in het kader van "one world, one health" en de Covid-19-pandemie.
 


Meer informatie over het Internationaal Jaar van de Plantengezondheid is te vinden op de site van de FAO.
Wilt u meer weten over plantengezondheid? Ga dan naar onze pagina over plantengezondheid.