Ten laatste 48 uur vóór een gevaarlijk mengsel op de Belgische markt wordt gebracht, moet de verantwoordelijke van de lancering op de markt het Antigifcentrum alle informatie bezorgen die het Centrum nodig acht voor de uitvoering van zijn opdracht (koninklijk besluit van 21 april 2016). Dit betreft zowel producten die aan het grote publiek worden verkocht, als producten bestemd voor professioneel gebruik.

Om de gegevensoverdracht te vereenvoudigen, ontwierp het Antigifcentrum een elektronisch aangifteformulier.

Gegevens van het Antigifcentrum:

Militair Hospitaal Koningin Astrid
Bruynstraat    B-1120  Brussel
Tel. bij ongevallen:  070/ 245 245
Tel. contact industrie voor de aanmelding (Secretariaat Aanmeldingen):
00 32-(0)2-264 96 40   Fax: 00 32-(0)2-264 96 46
www.antigifcentrum.be

Mengsels die onderworpen zijn aan de aanmeldingsplicht

Alle gevaarlijke mengsels in de zin van verordening 1272/2008 moeten bij het Antigifcentrum worden aangemeld. Een aantal mengsels geniet evenwel een bijzondere behandeling:

  • De geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik die vergund zijn op basis van de wet van 24 januari 1977 zijn niet aan de aanmeldingsplicht bij het Antigifcentrum onderworpen.
  • Cosmetische producten worden rechtstreeks gemeld via de gegevensbank van de Europese Commissie CPNP (Cosmetic Products Notification Portal). Die Europese kennisgeving vervangt de aanmelding bij het Antigifcentrum.
  • Voor pesticiden voor landbouwkundig gebruik, vergund overeenkomstig het koninklijk besluit van 28 februari 1994 geldt een specifieke regeling: 

    De toelatingsaanvraag bevat een afzonderlijk onderdeel, met name de aangifte voor de eerste hulp. Dit onderdeel moet bij de FOD worden ingediend. De FOD maakt het onderdeel ter beoordeling over aan het Antigifcentrum. Eens het dossier is goedgekeurd en u de erkenningsakte hebt ontvangen, moet u ervoor zorgen dat het commerciële etiket word overgemaakt aan het Antigifcentrum.

Het is tenslotte niet verplicht niet-ingedeelde mengsels aan het Antigifcentrum aan te geven. De bedrijven worden evenwel aangemoedigd om die mengsels toch aan te melden.

Vergoeding te betalen per aangemeld gevaarlijk mengsel

In overeenstemming met artikel 9 van het koninklijk besluit van 13 november 2011 (externe link) tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, is de verantwoordelijke voor het brengen van een gevaarlijk mengsel op de Belgische markt verplicht een eenmalige vergoeding (die dus slechts één keer betaald moet worden) te betalen voor elk aangemeld gevaarlijk mengsel of gelijke groep van gevaarlijke mengsels.

De betaling van de vergoeding dient te gebeuren vóór de aanmelding. Het bewijs van de vergoeding maakt deel uit van het aanmeldingsdossier dat naar het Antigifcentrum wordt gestuurd.

De vergoeding(en) wordt/worden overgeschreven op de rekeningnummer BE06 6792 0042 3622  van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Bank van De Post - Brussel). Vermeld naast de gegevens van de onderneming ook het volgende: «  (ART.9 + maand en jaar van de notificatie/ naam van de firma verantwoordelijk voor het op de markt gebrachte product + naam van het /de betrokken product(en))».
 
Voor betalingen die buiten België worden uitgevoerd, moeten de specifieke bankcodes IBAN (BE06 6792 0042 3622) en BIC (PCHQBEBB) worden gebruikt:

Bank:
Bank van de Post
Koning Albert II-laan 162
1000  Brussel
                            
De betaling gebeurt via een vrije overschrijving. Het Antigifcentrum of de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu verstuurt geen overschrijvingsformulieren naar aanleiding van een aangifte/aanmelding bij het Antigifcentrum.

De aanmelding bij het Antigifcentrum is juridisch onontvankelijk zonder betaling van die bijdrage.

Bedrag van de bijdrage

 

200 €

35 €

Geen bijdrage

Gevaarlijk mengsel (uitgezonderd bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik)

x

 

 

Gelijke groep* van gevaarlijke mengsels

x

 

 

Updating van de benaming van een reeds aangemeld mengsel

 

x

 

Updating van de indeling van een gevaarlijk mengsel of de bestanddelen ervan

 

x

 

Andere updating van de aanmelding van een gevaarlijk mengsel

x

 

 

Toevoeging van een nieuw gevaarlijk mengsel aan een reeds aangemelde gelijke groep*

 

x

 

Cosmetisch product gemeld via CPNP

 

 

x

Geneesmiddel

 

 

x

Niet-ingedeeld mengsel

 

 

x

Updating van de aanmelding van een niet-ingedeeld mengsel

 

 

x

* Een gelijke groep van gevaarlijke mengsels is een groep van verschillende gevaarlijke mengsels van hetzelfde merk, die door eenzelfde persoon op de markt worden gebracht en die gelijk zijn wat betreft de componenten die tot de gevaarsindeling en -etikettering hebben geleid. De hoeveelheden van deze bestanddelen mogen variëren voor zover dezelfde gevaarsindeling en -etikettering behouden blijft.

Voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik geldt een afwijking op dit principe. Er dient enkel een bedrag van 102 euro te worden betaald (aan het Antigifcentrum) indien op eigen initiatief een evaluatie van het etiketontwerp wordt gevraagd. Het Antigifcentrum stuurt hiertoe een factuur. In alle andere gevallen is geen vergoeding vereist.