Ten laatste 48 uur vóór een gevaarlijk mengsel op de Belgische markt wordt gebracht, moet de verantwoordelijke van de lancering op de markt het Antigifcentrum alle informatie bezorgen die het Centrum nodig acht voor de uitvoering van zijn opdracht (koninklijk besluit van 21 april 2016). Dit betreft zowel producten die aan het grote publiek worden verkocht, als producten bestemd voor professioneel gebruik.

Om de gegevensoverdracht te vereenvoudigen, ontwierp het Antigifcentrum een elektronisch aangifteformulier.

Gegevens van het Antigifcentrum:

Militair Hospitaal Koningin Astrid
Bruynstraat    B-1120  Brussel
Tel. bij ongevallen:  070/ 245 245
Tel. contact industrie voor de aanmelding (Secretariaat Aanmeldingen):
00 32-(0)2-264 96 36   Fax: 00 32-(0)2-264 96 46
www.antigifcentrum.be

Vanaf 1 januari 2022 is het eveneens mogelijk om notificaties voor België via het PCN portaal van ECHA aan te geven:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/prepare-your-submission

Richtlijn in verband met meldingen van gevaarlijke mengsels aan het Belgisch Antigifcentrum

Meldingssysteem

Wanneer gevaarlijke producten op de markt worden gebracht, moeten ze worden aangemeld bij het Belgisch Antigifcentrum. Het maakt niet uit wat voor soort bedrijf ze op de markt brengt.
België heeft ervoor gekozen om twee systemen naast elkaar te gebruiken:

  • Het nationale systeem dat in België al enkele jaren bestaat in een XLS-formaat
  • het  e-Delivery systeem van het CPN-portaal van ECHA in een IUCLID-formaat

U kan voor één van de twee systemen kunnen kiezen om uw meldingen aan het Belgisch Antigifcentrum te doen. Het is niet nuttig om de twee systemen tegelijkertijd te gebruiken voor producten die op de Belgische markt worden gebracht.

LET OP:

In het geval dat u de notificaties doet in de 2 systemen tegelijk, zal u een dubbele vergoeding worden aangerekend. Het is verplicht op technisch vlak dat onze diensten de 2 notificaties komende van de 2 systemen dienen te behandelen als 2 aparte notificaties, en dus het systeem een dubbele vergoeding aanrekent.

Uiteraard hoeven meldingen die al in onze databank staan op datum van 01 januari 2022 niet opnieuw te worden aangemeld via het CNP-portaal van ECHA en blijven ze geldig.

UFI-identificatienummer

Het UFI-identificatienummer is een nieuw nummer dat vanaf 1 januari 2021 op het etiket van gevaarlijke mengsels moet worden aangebracht voor nieuwe mengsels, en vanaf 2025 voor mengsels die al in de handel zijn. Het is uniek voor een mengsel/fabrikant en kan worden gegenereerd via de ECHA-website.
Dit nummer is nuttig voor de melding van gevaarlijke mengsels aan het Antigifcentrum.
Als u uw etiket voor mengsels die al voor 2021 op de markt zijn, wilt bijwerken met het UFI-nummer, kunt u dat nu doen. We vragen u om het Antigifcentrum op de hoogte te brengen van deze toevoeging door het XLS-formulier in te vullen met de volgende informatie:

  • verantwoordelijke die het product op de markt brengt
  • productnaam
  • UFI-code (slechts één UFI per regel van de Excel-tabel)

Updates die enkel betrekking hebben op het toevoegen van een UFI-nummer zijn gratis.

Mengsels die onderworpen zijn aan de aanmeldingsplicht

Alle gevaarlijke mengsels in de zin van verordening 1272/2008 moeten bij het Antigifcentrum worden aangemeld. Een aantal mengsels geniet evenwel een bijzondere behandeling:

  • De geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik die vergund zijn op basis van de wet van 24 januari 1977 zijn niet aan de aanmeldingsplicht bij het Antigifcentrum onderworpen.
  • Cosmetische producten worden rechtstreeks gemeld via de gegevensbank van de Europese Commissie CPNP (Cosmetic Products Notification Portal). Die Europese kennisgeving vervangt de aanmelding bij het Antigifcentrum.
  • Voor pesticiden voor landbouwkundig gebruik, vergund overeenkomstig het koninklijk besluit van 28 februari 1994 geldt een specifieke regeling: 

    De toelatingsaanvraag bevat een afzonderlijk onderdeel, met name de aangifte voor de eerste hulp. Dit onderdeel moet bij de FOD worden ingediend. De FOD maakt het onderdeel ter beoordeling over aan het Antigifcentrum. Eens het dossier is goedgekeurd en u de erkenningsakte hebt ontvangen, moet u ervoor zorgen dat het commerciële etiket word overgemaakt aan het Antigifcentrum.

Het is tenslotte niet verplicht niet-ingedeelde mengsels aan het Antigifcentrum aan te geven. De bedrijven worden evenwel aangemoedigd om die mengsels toch aan te melden.

Vergoeding te betalen per aangemeld gevaarlijk mengsel

In overeenstemming met artikel 9 van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, is de verantwoordelijke voor het brengen van een gevaarlijk mengsel op de Belgische markt verplicht een eenmalige vergoeding (die dus slechts één keer betaald moet worden) te betalen voor elk aangemeld gevaarlijk mengsel of gelijke groep van gevaarlijke mengsels.

De betaling van de vergoeding dient te gebeuren vóór de aanmelding. Het bewijs van betaling van de vergoeding moet toegevoegd worden aan het aanmeldingsdossier dat naar het Antigifcentrum wordt gestuurd.

In het geval dat een notificatie via het PCN portaal van ECHA ingevoerd wordt, is het jammer genoeg niet mogelijk om het betaalbewijs op te laden in het technische dossier PCN. We vragen u in dit geval  het betaalbewijs rechtstreeks door te sturen naar het antigifcentrum.
In het geval van een notificatie ingevoerd in ons systeem en waarvoor een retributie dient te worden betaald, moet  het betaalbewijs toegevoegd worden aan het dossier dat doorgestuurd wordt naar het antigifcentrum.

De vergoeding(en) wordt/worden overgeschreven op de rekeningnummer BE26 6792 0042 4329  van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Bank van De Post - Brussel). Vermeld naast de gegevens van de onderneming ook het volgende: «  (ART.9 + maand en jaar van de notificatie/ naam van de firma verantwoordelijk voor het op de markt gebrachte product + naam van het /de betrokken product(en))».
 
Voor betalingen die buiten België worden uitgevoerd, de specifieke bankcodes zijn:
BE26 6792 0042 4329  
BIC :  PCHQBEBB
FOD Volksgezondheid – grondstoffenfonds- Fonds matières premières, Av. Galillée 5, 1210 Bruxelles
                            
De betaling gebeurt via een vrije overschrijving. Het Antigifcentrum of de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu verstuurt geen overschrijvingsformulieren naar aanleiding van een aangifte/aanmelding bij het Antigifcentrum.

De aanmelding bij het Antigifcentrum is juridisch onontvankelijk zonder betaling van die bijdrage.

De maand nadat u de notificatie ingediend hebt bij het antigifcentrum, ontvangt u van ons secretariaat een Excel file waarop u de gevraagde informatie dient in te vullen zodat de verificatie van de betalingen het linken van de notificaties correct kan verlopen.
 

Bedrag van de bijdrage

Type kennisgeving

200 €

35 €

Geen vergoeding

Mengsel dat als gevaarlijk wordt ingedeeld wegens zijn gevolgen voor de gezondheid of zijn fysische effecten (uitgezonderd bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik)

x

   

Wijziging van de benaming van een reeds aangemeld mengsel dat als gevaarlijk wordt ingedeeld wegens zijn gevolgen voor de gezondheid of zijn fysische effecten

 

x

 

Wijziging van de aard of hoeveelheid van een gevaarlijk component in de samenstelling van een reeds aangemeld gevaarlijk mengsel

x

   

Oprichting van een "gelijke groep"* van gevaarlijke mengsels

x

   

Toevoeging van een nieuw gevaarlijk mengsel aan een reeds aangemelde "gelijke groep"*

 

x

 

Mengsel dat als gevaarlijk niet wordt ingedeeld wegens zijn gevolgen voor de gezondheid of zijn fysische effecten

   

x

Wijziging van een mengsel dat als gevaarlijk niet wordt ingedeeld wegens zijn gevolgen voor de gezondheid of zijn fysische effecten

   

x

Specifieke afwijkingen voorzien in artikel 9, §3, van het koninklijk besluit van 13 november 2011

 

 

x

Cosmetisch product aangemeld via CPNP

   

x

Geneesmiddel

   

x

* Een gelijke groep van gevaarlijke mengsels is een groep van verschillende gevaarlijke mengsels van hetzelfde merk, die door eenzelfde persoon op de markt worden gebracht en die gelijk zijn wat betreft de componenten die tot de gevaarsindeling en -etikettering hebben geleid. De hoeveelheden van deze bestanddelen mogen variëren voor zover dezelfde gevaarsindeling en -etikettering behouden blijft.

Voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik geldt een afwijking. Er dient enkel een bedrag van 102 euro te worden betaald (aan het Antigifcentrum) indien op eigen initiatief een evaluatie van het etiketontwerp wordt gevraagd. Het Antigifcentrum stuurt hiertoe een factuur. In alle andere gevallen is geen vergoeding vereist.