De overheid moet het initiatief nemen om basisinformatie die essentieel is voor de bevolking beschikbaar te stellen, bij voorkeur via elektronische weg (bv. via een website). Het gaat om:

 • teksten van internationale verdragen, federale regelgeving, beleidsopties, plannen en programma’s enz.;
 • informatie die noodzakelijk is in noodgevallen of bij een dreigend groot risico voor het milieu of de volksgezondheid.

Welke websites?

Deze website www.milieu.belgie.be bevat informatie over de thema’s waarrond het DG Leefmilieu werkt, zoals chemische stoffen, biodiversiteit, klimaat, elektromagnetische velden, de Noordzee enz.  

Daarnaast zijn er de volgende websites (van het DG alleen of in samenwerking met andere betrokken instanties) over specifieke thema’s:

Chemische stoffen en producten:

 • www.ecolabel.be over het Europees Ecolabel en de verschillende productgroepen met het EU Ecolabel
 • www.lezenvoorgebruik.be over de nieuwe gevaarsymbolen van chemische huishoudproducten, met tips over hoe die producten in alle veiligheid te gebruiken
 • www.reddeemoji.be: een spel dat jongeren van 12 tot 16 jaar de nieuwe gevaarsymbolen op chemische producten leert kennen
 • www.bandentips.be over het Europese bandenlabel, met tips over hoe banden te kiezen
 • www.biocide.be met o.a. de lijst van biociden die zijn toegelaten om op de markt te brengen in België
 • http://www.reachinbelgium.be/ over de verordening met betrekking tot de registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH) en over de verschillende bevoegde actoren
 • www.helpdeskdppc.be: website voor bedrijven die chemische stoffen, biociden en producten op de markt brengen en produceren

 Klimaatverandering:

 •  https://klimaat.be : belicht de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering, het gevoerde beleid, de situatie en tendensen in België, de mogelijke oplossingen; de deelwebsite ‘2050’ belicht de transitie naar een koolstofvrije maatschappij tegen 2050 (https://klimaat.be/2050-nl)
 • http://my2050.be : een interactieve, online educatieve webtool voor 16-18-jarigen die toelaat je eigen scenario te creëren voor een koolstofarme maatschappij in 2050
 • https://klimaatopschool.be : een educatief platform om jongeren te sensibiliseren voor de problematiek van de klimaatverandering, met twee subwebsites:
 • https://energievreters.be : modules om het energieverbruik in huis te becijferen en te verminderen (rond isolatie, verlichting, huishoudtoestellen) en https://energievreters.be/auto : een elektronische gids die het verbruik en de CO2-uitstoot van alle wagens op de Belgische markt vergelijkt.
 • https://climateregistry.be : website van het Belgisch nationaal register voor broeikasgassen en een beveiligde elektronische databank die online emissiehandel binnen de Europese Unie mogelijk maakt.

 Websites door de Dienst Klimaatverandering ontwikkeld voor rekening van:
1/ de Nationale Klimaatcommissie (federale overheid + 3 gewesten):

 2/ de Nationale Klimaatcommissie + ENOVER (Energie-overleg tussen de federale staat en de gewesten):
https://www.nationaalenergieklimaatplan.be : over het NEKP

Biodiversiteit:

Marien milieu:

Andere:

 • www.citesinbelgie.be over CITES, het verdrag over de handel in wilde planten- en diersoorten
 • www.nehap.be: Belgische portaalsite over het Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid
 • www.aarhus.be/: Belgische portaalsite over de uitvoering van het Verdrag van Aarhus

Niet iedereen heeft echter toegang tot informatie op het internet. Daarom zorgt het DG Leefmilieu ook voor de verspreiding van informatie via publicaties, brochures en folders om een zo groot mogelijk deel van de bevolking te bereiken.

Milieurapport

In het kader van de toegang tot milieu-informatie moet het DG Leefmilieu regelmatig een federaal milieurapport opstellen. De bepalingen hiervoor zijn omschreven in het Koninklijk Besluit van 28 september 2007 betreffende de regels voor het opstellen van het federale milieurapport