De overheid moet het initiatief nemen om basisinformatie die essentieel is voor de bevolking beschikbaar te stellen, bij voorkeur via elektronische weg (bv. via een website). Het gaat om:

 • teksten van internationale verdragen, federale regelgeving, beleidsopties, plannen en programma’s enz.;
 • informatie die noodzakelijk is in noodgevallen of bij een dreigend groot risico voor het milieu of de volksgezondheid.

Welke websites?

Deze website www.milieu.belgie.be bevat informatie over de thema’s waarrond het DG Leefmilieu werkt, zoals chemische stoffen, biodiversiteit, klimaat, elektromagnetische velden, de Noordzee enz.  

Daarnaast zijn er de volgende websites (van het DG alleen of in samenwerking met andere betrokken instanties) over specifieke thema’s:

 • www.ecolabel.be over het Europees Ecolabel en de in aanmerking komende categorieën van producten met het Ecolabel
 • www.gevaarsymbolen.be over de nieuwe gevaarsymbolen van chemische huishoudproducten, met tips over hoe die producten in alle veiligheid te gebruiken
 • www.bandentips.be over het Europese bandenlabel, met tips over hoe banden te kiezen
 • www.energievreters.be: rekenmodule om het energieverbruik in huis te becijferen en te verminderen (modules rond isolatie, verlichting, huishoudtoestellen en wagens)
 • www.energievreters.be/auto: elektronische gids van alle wagens die in België op de markt zijn, die toelaat om modellen onderling te vergelijken op het vlak van hun brandstofverbruik en CO2-uitstoot
 • www.klimaat.be over het klimaat en klimaatveranderingen, het Kyoto-protocol en de uitvoering ervan in België. Deze website bevat ook praktische adviezen voor de burger;
 • www.my2050.be: een interactieve, educatieve webtool die toelaat je eigen scenario te creëren voor een koolstofarme maatschappij in 2050
 • www.climateregistry.be over het Belgisch nationaal register voor broeikasgassen, een beveiligde elektronische databank die online emissiehandel binnen de Europese Unie mogelijk maakt;
 • www.climatechallenge.be: virtuele leeromgeving over klimaatverandering voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs
 • http://www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be/ over biodiversiteit, met onder meer tips om de biodiversiteit te beschermen en spelletjes en pedagogische producten
 • http://ikgeeflevenaanmijnplaneet.indeklas.be/ met educatief materiaal over biodiversiteit
 • http://www.1001biodiv.be met 1001 tips om de biodiversiteit te redden
 • http://www.reachinbelgium.be/ over de verordening met betrekking tot de registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH) en over de verschillende bevoegde actoren
 • http://www.alterias.be/nl over alternatieven voor invasieve planten
 • www.nehap.be: Belgische portaalsite over het Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid
 • http://www.aarhus.be/: Belgische portaalsite over de uitvoering van het Verdrag van Aarhus

Niet iedereen heeft echter toegang tot informatie op het internet. Daarom zorgt het DG Leefmilieu ook voor de verspreiding van informatie via publicaties, brochures en folders om een zo groot mogelijk deel van de bevolking te bereiken.

Milieurapport

In het kader van de toegang tot milieu-informatie moet het DG Leefmilieu regelmatig een federaal milieurapport opstellen. De bepalingen hiervoor zijn omschreven in het Koninklijk Besluit van 28 september 2007 betreffende de regels voor het opstellen van het federale milieurapport.