Adviesvraag inzake een ontwerp KB tot vaststelling van de voorwaarden van het indienen en behandelen van de vrijstelling op de REACH-, de biociden- en de CLP-verordening wanneer zulks noodzakelijk is in het belang van defensie (HGR 8917) (april 2013)