Antwoord op de brief van de Ministers betreffende “Potentieel effect van de dioxinecrisis” (december 2015) (HGR 9289) 

Zoals de auteurs ook zelf constateren, zijn de resultaten van het besproken onderzoek niet eenvoudig te interpreteren. 
Ook al zijn sommige verbanden plausibel, kan uit het onderzoek niet met zekerheid worden afgeleid of de gezondheidstoestand van de onderzochte populatie samenhing met eerdere blootstelling aan milieuverontreiniging. 
Hoewel de resultaten een bijkomend gegeven aandragen, werpen zij geen ander licht op de bevindingen die aan de eerdere adviezen van de HGR ten grondslag lagen.